Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Duhovi Kovitlajućih Sila

Lutajući Duhovi Zemlje

Duhovi između Zemlje i Nebesa

Duhovi Kraljevstva Pabilsag

Duhovi Kraljevstva Enzu

Duhovi Kraljevstva Mulugula

Duhovi Kraljevstva Zib

Duhovi Kraljevstva Kuzarikut

Duhovi Kraljevstva Te Te

Duhovi Kraljevstva Mas Masu

Duhovi Kraljevstva Nangaru

Duhovi Kraljevstva A Ru

Duhovi Kraljevstva Ki

Duhovi Kraljevstva Zibanitu

Duhovi Kraljevstva Akrabu

 

Knjiga o Sedam Nebesa

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

X

 

KNJIGA DUHOVA

Treći deo

 

Duhovi Oblasti između Zemlje i Nebesa

Tri stotine šezdeset Starešina

 

 

1. Tri stotine i šezdeset Starešina boravi u Oblasti između Zemlje i Nebesa. Oni održavaju u stalnom skladu sve radnje i uslove života u ovoj Oblasti koja okružuje Zemlju. Svaki Starešina je Duh visokog dostojanstva sa svim sposobnostima koje svaki Duh ove Oblasti može posedovati. Magavan može doznati od bilo kog od ovih Starešina o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti našeg pojavnog sveta, a svaki Starešina kroz Eter, može delovati na naš svet. Oni poseduju samosvojstvene osobine kojima izvršavaju svoja posebna zaduženja.

2. Magavan ne mora stupati u vezu sa svim Starešinama Oblasti koja opasuje Zemlju i prilikom priziva on treba samo da odabere onog Duha koji izgleda najpogodnije za ispunjenje njegovih namera. Kada priziva Duhove iz Oblasti koja opasuje Zemlju magavan će svoj rad olakšati koristeći se Zvezdočitanjem, naročito prilikom prvog priziva. Počev od izlaska Sunca, Starešine se smenjuju na svaka četiri minuta.

3. Prva četiri minuta nakon izlaska Sunca pripadaju Starešini koji ima najveći uticaj na našu planetu, a po tom na četiri minuta vlast preuzima drugi Duh, pa naredna četiri minuta treći Starešina, i tako redom se u jednom danu obrazuje uticaj svakog Starešine. Tokom ova četiri minuta Njegove vladavine Starešina je u vrlo bliskoj vezi sa našim pojavnim svetom i tada se može najlakše prizvati. I svakoga dana sa izlaskom Sunca se obrazuje uticaj sledećeg Starešine po redu, tako dok se svaki od Njih ne smeni po svom uticaju u svakom delu dana tokom prolaska jednog kruga vremena na Nebeskom svodu. Iskusan magavan ne mora se ovoga pridržavati, jer on u svako doba može prizvati bilo kog Duha iz bilo koje Oblasti.

4. Nije dozvoljeno davati opis oblika u kojima se ovi Duhovi pojavljuju, jer će se svaki prizvani Duh pravom magavanu pojaviti u obliku koji odgovara njegovoj ličnoj prirodi. Raspored Pečata za prizivanje zavisi od položaja Starešina po stanicama Nebeskog Kruga i uticaja Kovitlajućih Sila.

5. Svaki Duh bilo koje Oblasti je opremljen uobičajenim magijskim sposobnostima, ali magavan uvek može pitati Duha o tome kako mu On može pomoći. Ako Duh ne može ispuniti nameru ili želju zato što je to van dosega Njegovog uticaja, On će imenovati Duha koji može ispuniti volju magavana pa čak i dati uputstvo za Njegovo prizivanje.

6. Postoji isto toliko Starešina Tame koliko i Starešina Svetlosti, ali je o Njima zabranjeno govoriti, spominjati Njihova imena i pokazivati Njihove Pečate. Duhovi Tame, svih oblasti koje okružuju Zemlju, vole da ostanu skriveni. Lako ih je prizvati isto kao i Duhove Svetlosti, ali je saradnja sa Njima veoma teška. Oni najčešće zahtevaju sklapanje Sporazuma u obliku Zaveta, i magavan koji sklopi ovakav Sporazum u obavezi je da ćuti o svemu što je od ovoga Duha saznao, a Njegovo Ime i Pečat mora čuvati u strogoj tajnosti. U protivnom taj Duh se ne bi ponovo odazvao na priziv, a vrlo je verovatno da bi mnogi Duhovi Tamnih predela odbili saradnju sa magavanom koji je pogazio Zavet. Svaki magavan zna da je Njihovo postojanje nesumnjivo poznato samo nekolicini ljudi, visokim Sveštenicima ove Zemlje. Nijedan od visokih Sveštenika neće dati bilo kakav opis Starešina Tame, Njihovih imena ili Pečata, ne samo da bi sačuvali Njihovu tajnost, već i da bi odvraćeni bili neuki i udaljeni od bilo kakvih štetnih nastojanja.

7. Nijedna Knjiga ne može dati sve detalje o svakom pojedinom Starešini, jer kada bi se pomenulo sve što spada u nadležnost svakog pojedinog Starešine u Oblasti koja opasuje Zemlju u pogledu Zakona Etera, Kovitlajućih Sila, Uzročnosti, Sličnosti, Suprotnosti, Privlačnosti ili električno magnetnih struja, trebalo bi napisati po jednu knjigu o svakom Starešini. Opis većine Starešina čiji je opseg nadležnosti veoma širok ne bi ispunio čak ni samo jednu, nego veći broj Knjiga. Svrha ovog spisa jeste da svakom magavanu, na putovanju kroz nepregledna prostranstva, prenesem obaveštenja o Duhovima i da ga snabdem neophodnim savetima. Magavan koji želi stupiti u vezu sa nekim Duhom, on će pronaći veliki broj mogućnosti za to kroz vršenje raznih obreda prizivanja, ne samo onih koje sam ja opisao u mojim spisima ve' i onih koje je magavan naučio od drugih i iskusnih Sveštenika.

8. Mnogo Starešina ima slični, ili čak isti opseg nadležnosti, ali će magavan kasnije shvatiti da iako postoji izvesna sličnost u nadležnostima, način rada, uputstva i obredna pravila svakog Starešine su sasvim različiti, što znači da magavan može svoju Volju pretvoriti u Stvarnost na razne načine i putem sasvim različitih sredstava i da on nije zavisan samo od uputstava koje daje jedan Starešina. Mnoge Starešine zahtevaju da Njihove Reči ostanu tajne i ne dozvoljavaju da se o Njima govori niti da se Njihovi Pečati pokazuju.

9. Magavan ne bi trebao da stupa u vezu ni sa jednim od Starešina koji se ne podudaraju sa njegovim vlastitim pregnućima. Svaki Starešina je u stanju da otkrije najvišu Mudrost, da pruži najobuhvatnije Znanje, da stavi na raspolaganje najviše Moći, otvori Kapije i utre Put do najvećih Magijskih Sposobnosti. Zaista, ne postoji na Zemlji ništa što magavan ne bi mogao postići, jer on kada zadobije Ključeve Mudrosti, Moći i Vlasti, tada je u stanju da potpuno ispuni svaku želju svoju i Volju Sopstva.

 

 

 

 

10. Duhovi Kraljevstva Pabilsag su moćne Starešine čije se delovanje izražava najbolje kroz Kovitlajuću Silu Vatre i Njihove Pečate treba crtati plavom bojom na papirusu.

 

 

NEŠAMAH

 

 

11. Nešamah poznaje tajne svih metala, njihovu obradu, poboljšanja i ojačavanja. Proizvodnja svih stvari od metala kovanjem, kaljenjem i livenjem je u nadležnosti ovog Starešine. Nešamah će lično ili preko svojih podanika, obučiti magavana obradi metala ukoliko želi sam obrađivati metal.

 

 

MIRMO

 

 

12. Mirmo poznaje tajne isparavanja svih vrsta tečnosti i razne mogućnosti primene postupka obrade tečnosti vatrom, od isparavanja tečnosti za višestruke namene do proizvodnje i primene destilata u razne svrhe. Takođe korišćenje snage isparavanja za pokretanje oruđa na paru, ili drugim tečnostima koje gore, su isto tako u nadležnosti ovog Starešine.

 

 

KATIM

 

 

13. Katim upravlja svim biljnim plodovima na Zemlji. Ovaj Starešina može uputiti magavana u u tajne svih biljaka, njihovih plodova, prikupljanja, obrade i pripremanja hrane i trajne obrade vatrom, za stvaranje zaliha zdrave hrane. Takođe, Katim zna i tajne uzgajanja biljaka koje nose plodove.

 

 

ERIMITES

 

 

14. Erimites je Starešina čija je misija da donese mir među ljude na Zemlju. On upravlja idejama i podstiče ljude na ideale kojima je cilj istinski mir ljudskog roda. Erimites će posvećenom magavanu otkriti tajnu ispoljavanja uticaja na mase ljudi posredstvom delovanja sa Eterične ravni i samo ukoliko je magavan dosegao najviši nivo prosvećenosti i duhovne zrelosti. Erimites je bio Učitelj mnogim Velikim Dušama na Zemlji.

 

 

ASINEL

 

 

15. Asinel je Starešina koji po Božanskom Promislu ima misiju da ljudima donosi dobru sreću. Magavan koji ostvari vezu sa ovim Starešinom zaista može biti siguran da će imati dobru sreću u svemu gde mu je ona potrebna, tako da se u miru može u potpunosti posvetiti svojoj misiji i svom radu, ne obraćajući pažnju na mnoge stvari svetovnog života kojim je prosečan čovek zaokupljen i u brigama. Uz pomoć ovog Starešine ili Njegovih podanika, magavan nije samo u stanju da donese sreću sebi, već je može doneti i drugim ljudima, čak i onima koji se ne bave magijom. Asinel će magavanu otkriti do koje mere on može iskoristiti svoje lične moći, a dokle je samom Starešini dozvoljeno da ide, u smislu Božanskog Proviđenja.

 

 

GERIOLA

 

 

16. Geriola će uputiti magavana u tajne svih vrlina na Zemlji, ali ne u religijskom ili smislu društvenog uređenja, već kroz otkrivanje istinske tajne magijske ravnoteže. Ovaj Starešina će naučiti magavana pravilnoj samospoznaji i usmeriti ga na sticanje sposobnosti i moći koje su rezultat te samospoznaje. Otkrivajući svetotajinsku unutrašnju samospoznaju prema uputstvima koja daje Geriola, ali i u smislu spoznaje i drugih ljudi, magavan će steći veliku snagu intuitivnog uvida i Istinske spoznaje Prirode Stvarnosti kroz sposobnost čitanja Eteričnog zapisa. Velika je mudrost ovog Starešine, i samo posvećen magavan može dokučiti i shvatiti ove tajne svojim umom.

 

 

ASOREG

 

 

17. Asoreg je učitelj i posvetitelj u tajne slikovnog izražavanja veštine pravljenja slika, bilo graviranjem, crtanjem ili slikanjem. Prenos slika na daljinu je takođe u nadležnosti ovog Starešine. Asoreg će posvećenog magavana uputiti u tajne kako da slike učini vidljivim i na najvećim daljinama i kako da slike vidi u Eteru bez ikakvih pomagala.

 

 

RAMAGE

 

 

18. Ramage upravlja stanicama Meseca i ispoljavanjem uticaja Duhova iz Oblasti Boga Nane. Ovih stanica ima dvadeset osam, i Ramage će otkriti magavanu sve tajne uticaja iz oblasti Meseca, kao i znanje o pulsirajućim energijama, ritmu i periodičnosti. Osim uticaja Meseca na čovekov život na Zemlji Ramage će posvećenom magavanu otkriti i tajne ispoljavanja uticaja Duhova ove oblasti na Zvezdanoj i Eteričnoj ravni, i pokazati mu kako da to znanje praktično upotrebi u magijske svrhe.

 

 

NAMALON

 

 

19. Namalon je zaštitnik onih ljudi. koli su, bilo rođenjem, bilo usled bolesti, lišeni vlasti nad sopstvenim bićem. Ludaci i oni koji su zaostali u razvoju su pod Njegovom zaštitom tako da im se u vreme njihovih napada ne može desiti ništa loše, a isto tako i ljudi koji pate od padavice. Od ovog Starešine magavan može saznati uzroke ovih bolesti i stanja duše čoveka, a takođe i načine na koji se ove bolesti i stanja mogu uspešno lečiti.

 

 

DIMURGA

 

 

20. Dimurga je Čuvar putnika, naročito onih koji putuju morem, bilo kakvim plovilom. Ovaj Starešina će posvećenog magavana uputiti u tajne izrade talismana koji služe za zaštitu i pomoć tokom putovanja. Onaj ko poseduje Zaštitni Pečat, izrađen po uputstvu Dimurge, on će preživeti čak i najjači uragan bez ikakve opasnosti od utapanja ili nesreće na moru ili reci, čime god bila uzrokovana.

 

 

GOLOG

 

 

21. Golog je posvetitelj u Magiju Prizivanja i posvećenom magavanu će otrkriti tajne načine, čak i one skrivene, za prizivanje i proterivanje svih vrsta Duhova. Samo magavan koji je dostigao visok nivo duhovne zrelosti može od ovog Starešine tražiti Moćne Magijske Reči koje će prisiliti svakog Duha, bez obzira da li je iz Kraljevstva Svetlosti ili Carstva Tame, da mu se potpuno pokore.

 

 

UGALI

 

 

22. Ugali je posvetitelj u tajne visoke Kraljevske Magije koja vodi najvišoj Mudrosti. Sa ovim Starešinom je veoma teško stupiti u vezu, jer On obično šalje svoje podanike da ga zastupaju. Samo istinski zreo magavan može da stupi u izravnu vezu sa Ugalijem. Kada to ostvari, magavan bi morao biti svestan da na raspolaganju ima najboljeg posvetitelja u tajne visoke magije naročito Magiju planetarnih Oblasti.

 

 

ELASON

 

 

23. Elason je Čuvar najviših Tajni Spoznaje. Ovog Starešinu je gotovo nemoguće prizvati, jer se On neodaziva na zazivanje duhovno nezrelog magavana. Čak su i mnogi veliki učitelji ostali uskraćeni Elasonovog prisustva. Isto tako, i svoje podčinjene Duhove veoma retko šalje kao izaslanike. Ako bi magavan uprkos ovome uspeo da ostvari vezu sa Elasonom, ovaj Uzvišeni Posvetitelj bi mogao da mu otkrije nezamislive Tajne Magijske Spoznaje pomoću kojih bi steakao takve moći da bi one bile ravne Božanskim.

 

 

GIRIA

 

 

24. Giria upravlja svim stvarima koje se odnose trgovinu i razmenu dobara. Pravljenje i kovanje novca je takođe u nadležnosti ovog Starešine. Giria će posvećenom magavanu otkriti mnoge tajne koje se tiču trgovine i tokova novca među ljudima, kao i tajne sticanja novca primenom pre svega Univerzalnih Zakona, a po tom i u smislu bezbednosti trgovine i ulaganja u poslove.

 

 

HOSUN

 

 

25. Hosun je zaštitnik svih škola i učenja uopšte. Sve vrste obrazovanja i učenja koji se primenjuju, od najranijeg do najpoznijeg doba života, vođene su silama ovog Starešine. Hosun je izvorni osnivač i zaštitnih svih proročišta i duhovnih učilišta počev od najstarijih sumerskih Magabarag škola za magove. Svi duhovni učitelji, magovi i zvezdočitači, ukoliko su istinski namereni da prenesu svoje znanje novim pokoljenjima, u ovom izuzetnom Startešini mogu pronaći odličnog posvetitelja i saveznika. Hosun je istovremeno i zaštitnik učenika, i svako, ko sa posvećenjem, zatraži pomoć od Njega biće u stanju da na pravi način savlada sva znanja i veštine na Putu Spoznaje, ali isto tako i da bez problema stiče svetovno znanje i uspešno završi svaku školu.

 

 

MESAH

 

 

26. Mesah je začetnik i posvetitelj u običaje svih naroda i obrede vezivanja, kako religijske tako i magijske, naročito onih koji se odnose na ljubav i venčavanje. Mesah će magavanu omogućiti uvid u sve običaje i obrede koji su se koristili još od prvobitnog doba, a takođe i uvid u daleku budućnost po pitanjima odnosa među ljudima i njihovog obrednog spajanja i vezivanja.

 

 

HARKINON

 

 

27. Harkinon je Čuvar napuštene dece i svih odbačenih i omrznutih od porodice i zajednice u kojoj žive. Ovaj Starešina Božanskih vrlina pomaže odbačenima da podnesu težinu života i pruža im pomoć u svim neprilikama u skladu sa Božanskim Promislom. Posvećeni magavan može od ovog Starešine dobiti svaki savet i pomoć za ovakve ljude.

 

 

PETUNO

 

 

28. Petuno je čuvar lovaca i svih ljudi koji se bave lovom divljih životinja. Sva oružja, oruđa i oprema za lov su pod upravom ovog Starešine. Posvećenom magavanu, Petuno može otkriti tajne ovladavanja divljim životinjama i njihovog pripitomljavanja, tako da magavan može bez straha prići i najopasnijoj zveri ili dozvati bilo koju životinju.

 

 

KABONETON

 

 

29. Kaboneton je posvetitelj u tajne nauke o Zvezdama, zvezdočitanja i svih drugih srodnih nauka. Ovaj Starešina će naučiti magavana da vrši spajanje znanja ovih nauka i veština i da kroz pravilno izvođenje zaključaka protumači uticaj vidljivog Svemira na našu Zemlju, na živote ljudi pojedinačno i naroda u celini.

 

 

EČAGI

 

 

30. Ečagi poznaje tajne i uzroke mnogih bolesti naročito onih koje se smatraju neizlečivim. On može magavanu prižiti savete i pomoć u slučaju ovih podmuklih bolesti poput uzetosti, prišta, oduzetosti, šloga i mnogih drugih, čiji uzroci još nisu potpuno otkriveni i koje se zbog toga još uvek smatraju neizlečivim bolestima. Ečagi će osim saznanja i veštine prepoznavanja uzroka teških i skrivenih bolesti, posvećenom magavanu otkriti tajne za pravljenje odgovarajućih lekova za njihovo lečenje.

 

 

BATIRUNOS

 

 

31. Batirunos je među uzvišenim Starešinama Oblasti koja okružuje Zemlju, po Božanskom Promislu zadužen da čoveku pruži blaženstvo, mir, spokojstvo, zadovoljstvo i radost. Sve ono što čoveka može učiniti srećnim, svojim delima izaziva ovaj posvetitelj u tajne sreće i podstrekač srećnih trenutaka. Batirunos će sam, ili preko svojih Duhova podanka, otkriti magavanu sve tajne u vezi sa stvaranjem vrlina mira i spokojstva, i uzrokovanja srećnih okolnosti u životu.

 

 

HILARO

 

 

32. Hilaro je Zaštitnik Pravde. On može, na zahtev magavana, uraditi sve ono što zahteva istinsku Pravdu, bez obzira da li se radi o zakonskim ili nekim drugim poslovima. Magavan od ovog Startešine može dobiti punu pomoć u svim poslovima koji se tiču Pravde, prava i zakona.

 

 

ERGOMION

 

 

33. Ergomion je posvetitelj u nauku i magiju boja. On će uputiti magavana kako u proizvodnju boja od prirodnih materijala, tako i u njihovo mešanje i dobijanje svih nijansi. Ako je magavan zainteresovan za slikanje, on može dobiti neprevazidene stare recepte za mešanje boja ili mastila, kako za njihovo pravljenje tako i za primenu u slikarstvu i pisanju. Ergomion je takođe i posvetitelj u alhemijske veštine spajanja boja i svetlosti za razne magijske potrebe, od lečenja bojama do stvaranja pogodnih svetlosnih okolnosti u prostoru za prizivanje Duhova bilo koje ravni postojanja.

 

 

IKON

 

 

34. Ikon će magavanu otkriti tajnu uspostavljanja magijske ravnoteže duha, duše i tela, u njihovom odnosu prema Uzročnom Zaklonu Etera. Ikon je izvrstan učitelj i posvetitelj u tajne Magijske Spoznaje kroz samosagledavanje, jer bez veštine istinskog samosagledavanja nije moguće postići unutrašnju magijsku ravnotežu niti bilo kakav telesni i duhovni razvoj, a usavršavanje kroz magijsko delo i pravo prepoznavanje Univerzalnih Istina bilo bi potpuno nemoguće.

 

 

ALOSOM

 

 

35. Alosom je Čuvar duboke Tišine i tajnih moći i sposobnosti koje Tišina stvara, pa je otuda Alosom Starešina Magije Tišine. Ovog Visokog Starešinu može prizvati samo duhovno zreo magavan.

 

 

GEZERO

 

 

36. Gezero je vodič ljudske savesti, njenog buđenja u čoveku u dato vreme ili u izvesnim okolnostima. Magavan zna da je svaki izraz savesti izraz Univerzalnog Zakona koji se ispoljava kroz Eter i objavljuje putem unutrašnjeg glasa u čoveku. Na svom Putu Spoznaje magavan nikada ne prenebegava glas koji dolazi iz najdublje nutrine njegovog bića. Od ovog Starešine magavan će naučiti kako da razlikuje glas Istine od umišljenosti umnih obmana.

 

 

AGASOLI

 

 

37. Agasoli je veliki Gospodar i posvetitelj u Pojavnu Magiju. Uz pomoć Agasolija i Njegovih podanika, magavan može biti u stanju da izazove najneverovatnije magijske pojave. Agasoli je Duh koji nadahnjuje čoveka da imitirajući mnoge magijske pojave stvara razne izume i pronalaske. Uz pomoć Agasolija magavan može napraviti mnoge uređaje kojima se mogu imitirati magijske pojave i te uređaje koristiti u svom životu i radu.

 

 

EKORE

 

 

38. Ekore upravlja sudbinom svakog ljudskog bića. Magavan koji prizove ovog Starešinu shvatiće uz Njegovu pomoć razliku između sudbine i slobodne volje. Ekore je u stanju da menja sudbinu svakog čoveka, ako bi to magavan od Njega tražio. On može omogućiti magavanu da sazna dokle dopire njegova lična slobodna volja u pogledu nekog određenog zadatka ili dela koji je namerio izvršiti.

 

 

SARIS

 

 

39. Saris će naučiti magavana tajnama izrade magijskih talismana i amajlija i njihovom punjenju projekcijom sakupljene Svetlosti ili Kovitlajućih Sila. Ovaj Starešina može dati magavanu i uputstva o načinu prizivanja i teranja Duhova iz raznih Oblasti koje okružuju Zemlju.

 

 

ELAM

 

 

40. Elam i Njegovi podanici brinu o svim vodama smeštenim u utrobi Zemlje, a zaštitnik je svih rašljara i onih koji se bave traženjem vode, iskopavanjem bunara i podzemnih izvora. Od ovog Starešine magavan može naučiti kako da otkrije podzemne mineralne izvore bez upotrebe uobičajenih sredstava, već veštinom čitanja eteričnog zapisa. Uz pomoć ovog Duha magavan bi mogao pronaći vodu čak i u najsuvljoj pustinji bez korišćenja rašlji.

 

 

 

 

41. Duhovi Kraljevstva Enzu su moćne Starešine čije se delovanje izražava najbolje kroz Kovitlajuću Silu Zemlje i Njihove Pečate treba crtati crnom bojom na papirusu.

 

 

MILON

 

 

42. Milon je posvetitelj u najveće tajne Božanske Magije, a posebno u Magiju Etera. Kada ovlada Eterom magavan može svesno izazvati određene i željene posledice ne samo na Eteričnom i Zvezdanom planu postojanja, već i u našem pojavnom svetu Zemaljske ravni. Magavan koji vlada Eterom je u stanju da stvara uzroke stvarajući Eterične zapise koje unosi u Plan Sveopšte Nakšir pre njihovog ostvarenja, ponekad i više godina pre nego što će se dogoditi. Ovim magavan postaje potpuni gospodar sudbine i u svojim rukama čvrsto drži kako svoju Sudbinu tako i sudbinu drugih ljudi. S obzirom na nivo svoje duhovne zrelosti, magavan neće nikada stvarati nijedan uzrok koji bi bio u suprotnosti sa Univerzalnim Zakonima. Samo takvom magavanu Milon će poveriti veliki broj tajni koje nikad nije smatrao mogućim.

 

 

MELAMO

 

 

43. Melamo će pomoći magavanu da uzdigne svoje Sopstvo, stavljajući ga iznad razuma čime omogućava da po svojoj ličnoj volji utiče na ljude i životinje. Melamo zna magijske tajne pomoću kojih magavan može pristupiti najvišem Izvoru Svih Moći. Magavanu koji je zainteresovan za uvećanje svojih moći, Melamo i Njegovi podanici će rado pružiti pomoć u oblasti najviših dometa Spoznaje.

 

 

PORFORA

 

 

44. Porfora je veliki posvetitelj u Magiju Privlačnosti i uvek je spreman da sa naklonošću magavanu govori o mnogim tajnama koje su mu nepoznate. Ovaj Starešina Oblasti koja okružujue Zemlju, posebno je upućen u tajne izrade zgušnjivača struja Kovitlajućih Sila i njigovoj primeni u Magiji Privlačnosti. Nema te stvari ili bića koje magavan ne bi mogao privući ili prizvati ukoliko sledi uputstva ovog Velikog Starešine.

 

 

TRAPI

 

 

45. Trapi pomaže ljudima da lakše podnesu one događaje kojima ne mogu upravljati i ostala razočarenja, naročito u pogledu prijateljstva i ljubavi. Magavan koji ostvari vezu sa ovim Starešinom ne treba da se plaši nikakvih razočarenja u životu.

 

 

DŽONION

 

 

46. Džonion se smatra Tajnim Čuvarom Oblasti koja okružuje Zemlju. On je Čuvar Duša onih koji se pripremaju za svoje ponovno rođenje. Na zvezdanoj ravni, u Kraljevstvu gde umrli žive, On propisuje bićima koja treba da se ponovo otelotvore u našem pojavnom svetu mesto i okruženje koje odgovara njihovom razvoju. On ova bića upućuje kako da naprave privlačnu vezu između sebe i ploda koji sazreva u utrobi majke.

 

 

AFOLONO

 

 

47. Afolono vlada spoznajnom Magijom Kraljevstva Mustabaru. Ovaj Starešina će uputiti magavana u tajne prenosa uticaja Mustabaru Magije u Oblast koja okružuje Zemlju, a odatle u naš pojavni svet, utičući na eterično, zvezdano i materijalno telo. Afolono će posvećenom magavanu otkriti kako da stekne posebno prijemčiv um, odnosno prosvetljenje na svim poljima nauke našeg pojavnog sveta.

 

 

PARAČO

 

 

48. Paračo je zaštitnik pisaca i glumaca koji se bave dramom, tragedijom, komedijom ili drugim vidovima pozorišnog rada. Ako je magavan posvećen ovoj umetnosti, Paračo će mu omogućiti da postane poznat i čuven umetnik.

 

 

PORMATO

 

 

49. Pormato gospodari svim vrstama zračenja u našem pojavnom svetu. Ovaj Starešina će uputiti magavana u tajne zemaljskog zračenja pokazujući mu kako ih može koristiti za svoju ličnu i korist drugih ljudi. Parmato će posvećenom magavanu otkriti i načine zaštite od svih vrsta štetnog zračenja na Zemlji.

 

 

AMFOLION

 

 

50. Amfolion je posvetitelj u anatomiju zvezdanog tela ljudi i životinja. Magavan će od ovog Starešine naučiti sve tajne anatomije živih bića i upotrebi ovog znanja u magijske svrhe.

 

 

KOGID

 

 

51. Kogid je jedan od najboljih posvetitelja na Stazi Spoznaje. On upravlja učenjem svakog čoveka prema njegovoj zrelosti i snabdeva ga potrebnim prosvetljenjem na Stazi ka istinskom Znanju. On poverava magavanu tajne koje vode ka prosvetljenju i sveznanju. Kogid je Anđeo Čuvar svih učenika duhovnog znanja, naročito onih koji se bave Spoznajom najskrivenijih Tajni i najdubljim vidovima Spoznaje.

 

 

KEMIAL

 

 

52. Kemial Kao po Božanskom Proviđenju upravlja ovaploćenjima i ponovnim rođenjima svakog ljudskog bića. On zna koliko dugo svaki pojedinac mora boraviti u nevidljivom svetu da bi sazreo za svoje ponovno rođenje u našem fizičkom svetu, Kemial može magavanu otkriti mnoge tajne u pogledu života i smrti svakog ljudskog bića. Ako magavan zahteva, On će mu reći i tačan čas njegove smrti kao i čas smrti drugih ljudi, a isto tako i vreme i mesto ponovnog rođenja.

 

 

ERIMIHALA

 

 

53. Erimihala upravlja Zvezdanom Magijom i zrelom magavanu može otkriti mnoge tajne nevidljivog sveta. On ga može obavestiti o delovanju Kovitlajućih Sila na Zvezdanoj ravni.

 

 

TRISAČA

 

 

54. Trisača ima na raspolaganju mnogo načina za izazivanje brzog prenosa slike i reči kroz Eter i uči magavana kako da na jednostavan način prevaziđe vreme i prostor. Trisača je posvetitelj i u tajne svih optičkih uređaja i omogućava magavanu da u Eteru vidi nove izume do kojih će doći u dalekoj budućnosti.

 

 

AFIMO

 

 

55. Afimo je izvorni posvetitelj u tajne hemije i nauke o energijama. Ljudi koji se bave pronalaženjem i proizvodnjom svih vrsta gasova su pod naročitom zaštitom ovog Starešine. Afimo će magavana uputiti i u tajne isparenja u prirodi, upijanja tečnosti, i upotrebi vode u obliku kiše i snega u magijske svrhe. Ovaj Starešina upravlja svim prirodnim procesima u našem pojavnom svetu koji imaju neke veze sa isparavanjem. Afimo će magavana naučiti kako da proizvede kišu i maglu u prirodi i kako da ih zaustavi i rastera. On takođe poseduje i znanje o pretvaranju tečnosti u čvrste oblike i u gas. Afimo može omogućiti i uvid u otkrića koja neće biti dostupna ljudima do najdalje budućnosti.

 

 

GARSES

 

 

56. Garses će naučiti magavana upravljanju zemaljskim zračenjima i rašljarstvu kojim može meriti i otkriti bilo kakva zračenja pomoću rašlji i klatna, a može otkriti i druge magijske načine za otkrivanje zračenja svih vrsta.

 

 

MASADU

 

 

57. Masadu je podstakao ljudski rod da bude štedljiv i naučio čoveka da ostavlja rezerve za teška vremena i zimu. On daje magavanu sposobnost da unapred otkrije periode loših žetvi, gladovanja i drugih neprilka, i nudi zaštitu preko svojih podanika, tako da magavan nikad neće dospeti u neugodnu situaciju.

 

 

ARABIM

 

 

58. Arabim može otrkriti tajne Magije Biljaka i svim njenim srodnim oblastima. Ovaj Starešina uči magavana da upozna svaku biljku kroz magijsku Spoznaju i da je upotrebi u magiji i medicini.

 

 

AMIA

 

 

59. Amia upravlja svim kristalizacijama na površini Zemlje i ispod nje. Ovaj Starešina vlada svim Kraljevima Gnoma i Njihovim podanicima. Amia omogućuje magavanu da dublje prodre u tajne i posledice kristalizacije i pokazuje mu gde se mogu naći kristali, gorski kristali, i razne vrste soli, dragog i poludragog kamenja. Ako je magavan dovoljno zreo i dostigao određeni nivo u svom magijskom razvoju, ovaj Duh ga može naučiti i kako da kristalna jedinjenja pretvori u poludrago i drago kamenje na alhemijski način.

 

 

KAMUAL

 

 

60. Kamual upravlja svim rudama i rudnicima uglja na Zemlji. On je Zaštitnik svih ljudi koji se bave kopanjem ruda i uglja. Zato su pod Njegovom zaštitom svi rudari, rudarski predradnici i stručnjaci. Ako je magavan zainteresovan za ovu oblast, ovaj Starešina će mu izdašno pomoći davanjem obilja najvrednijeg Znanja.

 

 

PARAČMO

 

 

61. Paračmo zna sve o svim vrstama trava na Zemlji i naročiti je zaštitnik travara. Ovaj Starešina uči magavana kako da od trava na alhemijsko-spagirični način pravi lekove za razne vrste bolesti, uključujući i one neizlečive. Od Paračmoa magavan može naučiti sve o alhemijsko-spagiričnim esencijama i kvintescncijama, čije je spravljanje do sada bilo poznato samo nekolicini posvećenika.

 

 

KOČALI

 

 

62. Kočali je zaštitnik tkača, gladijatora i naročito lovaca i planinara. Magavan kojeg zanimaju ove telesne veštine i takmićenja, uspostavljanjem veze sa Kočalijem ostvariće obilne rezultate. Može naučiti kako da svoje telo učini krajnje prilagodljivim za svaku telesnu aktivnost, tako da njegovi rezultati nadmaše čak i najbolje rezultate.

 

 

IBARIO

 

 

63. Ibario se smatra Čuvarom Božanske Pravde, jer On upravlja delima Moći Tame u celoj Oblasti koja okružuje Zemlju, i to ne samo našoj planeti, već i u Zvezdanom i Eteričnom. Ovaj Starešina se stara da Moći Tame nikad ne prevagnu i da ne dođe do nereda i bezakonja u Oblastima, a ako bi se to i desilo te Moći bi se morale opet ujednačiti sa Moćima Svetlosti. Osnovno delovanje Ibaria jeste stvaranje sklada i pravde.

 

 

LOTIFAR

 

 

64. Lotifar ima jedan težak zadatak u Oblasti koja opasuje Zemlju. Njegov posao je da sprečava ljude od vršenja samoubistva upozoravajući ih preko njihovog unutrašnjeg glasa i odvraćajući ih. Pomoću svojih podanika on nadahnjuje ljude koji su u beznadežnoj nevolji, žalosti ili razočaranju, saznanjem da je život nešto sveto i da se ničim ne može zameniti. Lotifar je spasao hiljade ljudi od samoubistva pomoću stvaranja unutrašnjeg glasa i nadahnjujuči ih kako da stvore preduslove za nastavak života. Lotifar i Njegovi podanici upravljaju i onim ljudima koji se ne mogu odvratiti od njihovih namera tako da oni ne dobiju svoju potpunu svest u Zvezdanom svetu dok ne protekne njihov normalan životni vek na Zemlji. Kada se samoubica probudi iz svog stanja polusvesti, drugi Starešina koji je odgovoran za čovekovo ponovno rođenje, počinje se starati o njemu. Tada se taj Starešina brine o tome da se samoubica otelotvori pod okolnostima u kojima će moći u potpunosti da shvati ono što je morao naučiti na Zemlji pomoću njegove sudbine. Svaka osoba koja planira samoubistvo shvatiće da je zaista velika glupost želeti učiniti prevremeni kraj čovekovog života, jer se sudbina tim činom volje ne može ni na koji način promeniti, zapravo, dešava se sasvim suprotno: čovek samo nepotrebno produžava vreme uvežbavanja svog Duha, i istovremeno produžava patnju.

 

 

KAMA

 

 

65. Kama je vladar vazdušnog omotača Zemlje. On upravlja vazdušnim strujama, toplotom i hladnoćom, i utvrđuje preduslove za rast biljaka. I hladnoća i toplota, vrućina, suša, oluje, mrazevi, sve to spada u obimnu nadležnos ovog Starešine. I vazduh ima mnoge svoje tajne i retko ko ima pravo znanje o tome. Kama će sve to veoma rado otkriti pravom magavanu.

 

 

SEGOSEL

 

 

66. Segosel će magavanu otkriti tajnu građe našeg pojavnog sveta u svim hemijskim i telesnim dejstvima. Od ovog Starešine magavan može dobiti obaveštenja o svemu što se odnosi na naš pojavni svet.

 

 

SARSI

 

 

67. Sarsi je veoma tajanstven Starešina Oblasti koja opasuje Zemlju, i svaki magavan je naročito zainteresovan za Njega, pošto je on Čuvar svih Magijskih Ključeva i zato striktno pazi da ti Ključevi, kojima se mogu osloboditi ogromne Moći i sposobnosti, nekada ne dođu u ruke nezrelih ljudi. Sarsi se lično stara da prave tajne ostanu skrivene neupućenima čak i ako su objavljene u stotinama knjiga. Stoga se ovaj Starešina može s pravom smatrati Čuvarem Magijskih Ključeva.

 

 

KILIOSA

 

 

68. Kiliosa je izvanredan magijski pomoćnik u trenucima velike nevolje. Magavan koji je uspostavio vezu sa ovim Starešinom, On će uvek i bez prizivanja pomagati u trenucima velike nesreće i najveće životne opasnosti. Kiliosa će dovoljno zrelom magavanu u ovu svrhu otkriti tajne magijske Reči Moći koje se smeju upotrebiti samo u trenucima najveće životne opasnosti, ali koje u istom trenutku spašavaju magavanov život. Tako će ubica umreti istog trena čim se određena moćna reč izgovori, ili će magavan nestati neprimećen pomoću neke druge reči. Takvim Rečima Moći mogu se izmeniti i mnoge druge teške okolnosti. Ponekad se dejstva ostvaruju u samo jednom trenu. Zbog toga ni jedan magavan, koji u svom radu priziva bića iz Onostranog, neće propustiti da stupi u vezu i sa ovim Starešinom da bi od Njega saznao Reči Moći za pomoć u trenucima velike opasnosti.

 

 

ROSORA

 

 

69. Rosora je vrsni poznavalac zvuka, njegovog odjeka u prostoru i tajni prenošenja zvuka u našem pojavnom svetu. Magijske veštine koje će ovaj Starešina pokazati magavanu, ova omogućiće mu da čuje sve ono na šta usmeri svoju pažnju i na najvećim daljinama. Osim jasnočujnosti otkriće i tajne prenosa zvuka kroz eter na velikoj daljini, i kako se dejstvo i čujnost izgovorenih reči i rečenica mogu pojačati da bi se mogle čuti na najvećim daljinama. Ako magavan postigne izvesni uspeh u ovome, on može tako usavršiti ovu veštinu da čak i magijski neuvežbani ljudi mogu svojim ušima čuti izgovorene reči.

 

 

EKORIM

 

 

70. Ekorim je od samog početka učio ljudski rod da pravi najraznovrsnije oblike od zemlje, krečnjaka i gline. Ekorim je nadahnjivao ljudski rod, u skladu sa njegovim razvojem, u pravljenju lonaca, sudova, statua i sličnog od gline. Kasnije je čoveka naučio da od gline pravi cigle, koje su i sada važan sastojak u izgradnji. Magavan može dobiti obaveštenja o svemu što je povezano sa obradom gline, ali isto tako i o lekovitoj moći gline u medicini i može saznati koja druga prirodna sredstva treba dodati glini da bi se ostvarila određena lekovita dejstva.

 

 

RAMGISA

 

71. Ramgisa upravlja ribarstvom i zaštitnik je ribara. Ramgisa je naučio ljudski rod pripremanju hrane od rečnih životinja na razne načine, i od ovog Starešine magavan može dobiti obilje znanja o lovu i pripremanju hrane od riba i drugih rečnih životinja.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 04:08