Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

  Svete Knjige

 Knjiga Mrtvih

Prokletstvo Knjige

Sadržaj

Predgovor

Knjiga Crne Zemlje

Knjiga Mrtvih Imena

Knjiga o Drevnima

Knjiga o Znanju Drevnih

Knjiga Tajni

Knjiga o prizivanju Drevnih

Knjiga Zemlje Mrtvih

Knjiga Prizivanja

Knjiga Pedeset Imena

Knjiga Duhova

Knjiga o Sedam Nebesa

 Nebesa Prve Zvezde Sin

  Nebesa Druge Zvezde Mustabaru

  Nebesa Treće Zvezde Kilbat

 Nebesa Četvrte Zvezde Udu

 Nebesa Pete Zvezde Bibou

 Nebesa Šeste Zvezde Dapinou

 Nebesa Sedme Zvezde Kajmau

 Sedam Nadzornika Nebesa

 

Knjiga Ulaza

Knjiga Isterivanja

Knjiga Užasa

Knjiga Crnih Obreda

Skrivena Knjiga Rilejha

 

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Knjiga Mrtvih

ŠOTENEROM

Nekronomikon

 

XI

 

KNJIGA O SEDAM NEBESA

 

NEBESA TREĆE ZVEZDE KILBAT

 

Boginja Nebesa Treće Zvezde

INANA

 

114. Boginja Nebesa Treće Zvezde je Inana, najsjajnija Kraljica koju Babilonci nazivahu Ištar. Ona je Boginja Strasti, Ljubavi, a i Rata, u zavisnosti od Njenog znaka i vremena Njene pojave na Nebesima. Ona se pojavljuje kao najlepša Dama, u veličanstvenoj zajednici, kada deli izdašnu zvezdanu prirodu sa Bogom Nanom. Kada se Njih dvoje utanače, to je, kad se Njihove dve moći slože na Nebesima, to je kao dva žrtvena pehara koja se izdašno istakaju na Nebesima, u obilju izlivajući slatko Vino Bogova na Zemlju. Tada nastaju velika sreća i radost.

115. Ponekad se pojavljuje u oklopu i uz pomoć njega izvrstan je zaštitnik protiv zavere svoje sestre, strašne Ereškigale Kraljice oblasti Kur. Sa Imenom i Brojem Inana, ni jedan sveštenik ne treba da strahuje od ulaska u same dubine Bezdana, jer oklopljen u Njenom oklopu, on je sličan Boginji. Jer i ja sam silazio u grozno Podzemlje Laži, ulazeći kroz pukotine na zemlji, i komandovao sam Demonima. Ona je slična Boginji Ljubavi i daruje naklonjenu nevestu svakom čoveku koji za takvom žudi i koju preobražava u dostojnu žrtvu. Ali znaj da je Inana uzima za svoju i jednom odabranu od Nje, ni jedan čovek ne sme uzeti drugu za nevestu.

116. Njena je boja najčistija Bela. Njena je Bit u metalu Bakra i, takođe, u najlepšim cvetovima na poljanama i u najtužnijim pogibeljima bojnog polja, kojih je tog polja najlepši cvet. Njena Kapija je Treća koju ćeš proći u obredima koji slede i na ovom mestu tvoje srce će poželeti da ostane, ali okreni svoje lice ka Stazi koja vodi dalje, jer to je tvoj Istinski Cilj osim ako te Boginja ne odabere. Njen Stepenik na Kuli Svetla, sagrađen je davno u Babelu i u Uru i Beo je.

117. Njen Pečat, moraš izgravirati u Bakru, kada je Njen Znak uzdignut na Nebesima i niko te ne sme gledati dok ovo radiš. Kada ga završiš, umotaj ga u najčistiju svilu i odloži bezbedno na stranu, a otkriti ga možeš jedino kada se Njen Znak uzdiže, u bilo koje vreme.

118. Broj Inane je Petnaest, sa kojim se Ona uobičajeno prepoznaje u prizivima Davanja. Ovo je Njen Pečat koji sledi:

 

 

 

Duhovi Trećih Nebesa

 

119. Duhovi Trećih Nebesa su Devedeset Starešina oblasti koju nazivaju Kilbat. Pečati ovih Duhova se crtaju zelenom bojom pri Njihovom prvom prizivanju. Kasnije, Duhovi Trećih Nebesa mogu tražiti da Njihove Pečate nacrtaš u drugačijoj boji ili više boja. Moraš udovoljiti takvom zahtevu, jer u protivnom, Duh neće odgovoriti na prizivanje.

120. Svaki od Duhova prvi put mora biti prizvan u Njegovo vreme. Polazeći iz Kraljevstva Pabilsag, počev od prvog podeoka vremena na Nebeskom Krugu, svaki od Starešina vlada nad četiri podeoka vremena. I u svakom danu moguće je prizvati ove Duhove. Prvih šesnaest minuta nakon izlaska Sunca pripadaju Starešini koji ima najveći uticaj na našu planetu, a potom vlast preuzima drugi Duh, pa narednih šesnaest minuta treći Starešina, i tako redom se u jednom danu obrazuje uticaj svakog Starešine. Tokom ovih šesnaest minuta Njegove vladavine Starešina je u vrlo bliskoj vezi sa našim pojavnim svetom i tada se može najlakše prizvati. I na svaka četiri dana sa izlaskom Sunca se obrazuje uticaj sledećeg Starešine po redu, tako dok se svaki od Njih ne smeni po svom uticaju u svakom delu dana tokom prolaska jednog kruga vremena na Nebeskom svodu. Kasnije, kada magavan stekne dovoljno iskustva, on se ovoga ne mora pridržavati, jer duhovno zreo magavan može u svako doba prizvati bilo kog Duha iz bilo koje Oblasti.

121. Kada magavan zađe u Oblast Kilbat, vedeće da tamo žive bića koja su u poređenju sa čovekom na zemlji daleko naprednija po znanju i mudrosti. Magavan će mnogo toga naučiti od Njih ali sve ono što kani dobiti mora čuvati pod pečatom tajnosti. Duhovi oblasti Kilbat ne vole da se o Njima govori, a posebno o znanju i moćima koje poseduju. Zbog toga ni ja u ovom mom spisu ne smem o Njima previše pisati jer bi kletva bila prevelika za moja krhka pleća.

122. Imena i Pečate mi je dozvoljeno da napišem i malo o ovim divnim Duhovima vam smem reći. Duhovno zreo magavan koji je stigao do Oblasti Kilbat, lako će uspostaviti veze sa ovim Starešinama. I moram vam reći da se ovi Duhovi većinom pojavljuju kao ženski Duhovi izuzetne lepote, takve da mnogi magavani ovde zaboravljaju na svoj Put kojim su krenuli želeći da ostanu ovde opijeni čarima lepote i strasti. Zato te upozoravam, o moj ludi čitaoče, ne zaboravi na svoj Zavet, trgni se ovde i nastavi svoj Put dalje kroz Nebeska prostranstva.

123. Prvih osam Starešina oblasti Kilbat koji slede imaju isto dostojanstvo. Ovi Duhovi su posvetitelji u tajne ispoljavanja Zakona Suprotnosti i Polarnosti. Oni će magavana uputiti i u tajne delovanja Božanskih Vrlina u ovoj oblasti i posvetiti u izvođenje mumufikacije delovanjem iz oblasti Kilbat. Veoma rado će posvećenom magavanu staviti na raspolaganje i mnogobrojne Duhove ove oblasti, ali i dati neophodna obaveštenja i o Duhovima ostalih Oblasti koje okružuju Zemlju. Ovo su Njihova Imena i Pečati:

 

GEGA

 

 

GEMA

 

 

GEGEGA

 

GARIEH

 

 

GESA

 

 

GESVI

 

GODEA

 

 

GURU

 

124. Sledi sedam Starešina koji će duhovno zrelom magavanu dozvoliti da sagleda i spozna izvesne tajne Božanskog ispoljavanja u svim svetovima, i omogućiti da kroz Eter opaža delotvornost Božanskog Proviđenja u oblasti Kilbat. Uz pomoć ovih Duhova magavan može videti celu istoriju razvoja ove Oblasti koja okružuje Zemlju. Ove Starešine su veliki posvetioci u tajne Kraljevska Magije. Ovo su Njihova Imena i Pečati kako slede:

 

GOMAH

 

GOLDRO

 

 

GESDRI

 

 

GESOA

 

 

GEŠEH

 

 

GEHELA

 

 

GERČA

 

125. Ovih osam Starešina magavana mogu naučiti jeziku Duhova i njegovoj upotrebi u oblasti Kilbat. Ovi Duhovi će posvećenom magavanu otkriti i tajne o srodnim uticajima na ovu oblast koje dolaze iz ostalih Oblasti koje okružuju Zemlju. Ovo znanje je od posebne važnosti za vršenje obreda Kraljevske Magije. Slede Njihova Imena i Pečati:

 

PUROL

 

 

PODME

 

 

PODUMAR

 

 

PIR

 

 

PUER

 

 

PLISEH

 

PADČEH

 

PEHAL

 

126. Sedam Starešina koji slede su vrsni posvetitelji u Kraljevsku Magiju. Oni će magavanu otkriti tajne Božanskog poretka u Svemiru i sve zakone koji se odnose na oblast Kilbat. Posebno su zainteresovani da pruže svaku pomoć pri vršenju obreda Ljubavne Magije. Od ovih Duhova, magavan će naučiti da prizove stanje sreće i ljubavnog zanosa kroz magijske obrede koji deluju u i kroz oblast Kilbat. Ovo su Njihova Imena i Pečati:

 

POMANP

 

PITOFIL

 

 

PIRMEN

 

 

PIOMAL

 

 

PISEF

 

 

PIDIOH

 

 

PIMAL

 

127. Osam Duhova koji slede su izvrsni posvetitelji u tajne Seksualne magije i Oni potpuno upravljaju električnim i magnetnim strujama koje se koriste u Ljubavnoj magiji. Od ovih Starešina magavan može naučiti kako da vrši Seksualnu magiju uz pomoć ovih struja Kovitlajućih Sila, kako da pravi ljubavne amajlije i na koji se način može delovati iz oblasti Kilbat na ostale Oblasti koje okružuju Zemlju i na naš pojavni svet. Zaista je veliko znanje koje magavan može primiti od ovih Starešina. Slede Njihova imena i Pečati:

 

OMAH

 

ODUDŽO

 

OBIDEH

 

ONAMI

 

OSFE

 

ORIF

 

 

OBANEH

 

ODUMI

 

 

128. Sledi sedam Starešina koji su izvrsni posvetitelji u tajne plodnosti kod žena i muškaraca. Ovi Duhovi su predstavnici mira i sreće u zajedničkom životu među ljudima. Uz Njihovu pomoć magavan može probuditi ljubav između muškaraca i žena, može obezbediti usluge moćnih ljudi, a posebno moćnih žena, i postići sve što je u vezi sa ljubavlju i razmnožavanjem. Ovo su Njihova Imena i Pečati:

 

ORULA

 

 

OSOA

 

 

OVINA

 

 

OBATA

 

 

OGI

 

 

OBČE

 

 

OTRA

 

 

129. Osam Starešina koji slede su Veliki Izvršitelji Božanskog Proviđenja. Oni upravljaju i podržavaju ostvarivanje Božanske duhovnosti, mudrosti i nadahnuća kroz umetnosti, muziku i sve druge veštine koje se odnose na lepotu. Ovo su Njihova Imena i Pečati:

 

ALAM

 

 

AGUM

 

 

ALBADI

 

 

AOGUM

 

 

AKOLOM

 

 

AČADIAL

 

 

ADIMIL

 

 

ASER

 

 

130. Moć sedam Starešina koji slede omogućava sticanje magijskih veština, lične lepote, privlačne moći i posvećenje u Magiju ljubavi. Ovi Duhovi će veoma rado svakom magavanu predati znanje o sticanju raznih magijskih moći kroz obrede Ljubavne Magije. Pružaju nadahnuće u ljubavi i pomažu njeno ostvarenje, i to kroz sve Oblasti koje okružuju Zemlju. Slede Njihova Imena i Pečati:

 

AHUM

 

 

AČO

 

 

AROHIM

 

 

ARDO

 

 

ASAM

 

 

ASTOF

 

 

AOSID

 

 

131. Osam Starešina koji slede će naučiti magavana kako da izazove i razvije prijateljstvo, ljubav i privlačnost u svim Oblastima kroz vršenje obreda Kraljevske Magije. Posvećenom i duhovno zrelom magavanu će otkriti i tajne znake kojima se u samo jednom pokretu mogu izazvati ova dejstva i bez vršenja magijskih obreda. Ovo su Njihova Imena i Pečati.

 

ISEH

 

 

ISODEH

 

 

IDMUH

 

 

IRUMIA

 

 

IDEA

 

 

IDOVI

 

 

ISIL

 

 

ISMI

 

 

132. Sedam Starešina oblasti Kilbat koji slede su po Božanskom Proviđenju zaduženi za buđenje i uvećanje duhovnih sposobnosti za stvaranje lepote, ljubavi i sklada vidljivim i objašnjivim na svim jezicima. Moć ovih Duhova upravlja kroz nadahnuće svim umetničkim ostvarenjima umetnosti i svim otkrićima. Ovo su Njihova Imena i Pečati.

 

INEA

 

 

IHOM

 

 

JOMI

 

 

IBLADI

 

 

IDIOH

 

 

IŠOA

 

 

IGEA

 

 

133. Sledećih sedam Starešina upravljaju Zakonom Ravnoteže u biljnom i životinjskom carstvu. Oni će magavanu otkriti sve tajne uticaja iz oblasti Kilbat na ova dva carstva, ne samo na našoj planeti već i na svim drugim planetama u Svemiru. Njihova Moć upravlja rastom i plodnošću na svim planetama. Ovo su Njihova Imena i Pečati.

 

ORO

 

 

OPOSA

 

 

ODLO

 

 

OLO

 

 

ODEDO

 

 

OMO

 

 

OSASO

 

 

134. Poslednjuh osam Starešina oblasti Kilbat otkriće magavanu sve o znanju bića koja žive u ovoj, ali i drugim Oblastima koje okružuju Zemlju. Posvećeni magavan od ovih Duhova može saznati sve o zakonima koji vladaju u ovoj oblasti. Ovo su Njihova Imena i Pečati.

 

OGEGO

 

 

OKAF

 

 

OFMIR

 

 

OTUO

 

 

OHOA

 

 

OČER

 

 

OTLUR

 

 

OGILEH


 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2012 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 04:04