Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

Knjiga I - Ogledalo Duše

Sadržaj

Predgovor

Put u zemlju Kutu

SVETE KNJIGE

SVETA MAGIJA

OGLEDALO DUŠE

UMEĆE ŽIVOTA

Prvi deo

Sloboda

Zakon Privlačnosti

Drugi deo

Magija elemenata

Suptilni Elementi

Grubi Elementi

Primena magije elemenata

Energetsko čišćenje

Magija Vode

Magija Zemlje

Magija Vazduha

Magija Vatre

Magija Etera

Treći deo

Unutrašnji Oganj

Buđenje Životvorne Sile

Telo čovekovo

Pojavnost i ispoljavanje bića

Četvrti deo

Eterizacija

Mentalna energizacija

Disanje

Uzimanje vode

Ishrana

Izlaganje vatri

Peti deo

Eter

Eterična samodestrukcija

Eterični vampirizam

Glupost kao posledica

Čuvanje resursa

OM meditacija

Vrtložna energija Etera

Sedam drevnih rituala

Asketizam

MAGIJSKA PRIPREMA

ISKRA SRCA

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Četvrto poglavlje

UMEĆE ŽIVOTA

Prvi deo

 

 

Sloboda

Oslobađanje kroz magijsko delo

 

Priroda je tajanstveno ogledalo Čiste Istine. Otkriti tu Istinu, jedinu nepodmitljivu stvarnost koju zaklanjaju kratkovečni oblici, suština je misterijske nauke, nauke o misterijama Prirode, na koju se poziva Alhemija. Ta misterijska nauka je Sveta Magija koja se učila u inicijacijskim centrima starog sveta, od Sumera i Vavilona, preko Egipta i Arabije, Indije i Kine, do Grčke i Rima. Nikada Magija nije ostala bez vatrenih sledbenika, koji su, na veliku sreću, prenosili baklju znanja, a ta baiklja je, često posle zaobilaznih stranputica, stigla i do nas. Ne bez zaprepašćenja, savremeni čovek primećuje da se iza jednog namerno hermetičkog jezika otkriva ne samo duboka mudrost nego i osnovno znanje koje nije ni u kakvoj suprotnosti sa onim što ga pruža današnja nauka.
Nasuprot običnome naučniku, istinski Alhemičar, podržan velikim žarom i prodahnut čistom namerom, nastojao je da se u razumevanju Viših Ravni i prozirnosti vlastite prirode udruži sa stvaralačkim silama koje se kreću svetom.

Ta prozirnost, to razumevanje i udruživanje okončavaju se stanjem otvorenosti i raspoloživosti svesti, svojstvom Filosofskog Kamena ili Kamena dovršenosti, završnim držačem svoda Hrama u simboličkom značenju te reči. Hram je, u stvari, sveto mesto, spojište nebeskih i zemaljskih sila. Čovek, budući da svojim telom predstavlja tačku u kojoj Duh stupa u materiju, kroz sklad vlastite prirode s Ritmom Kosmičkoga Života postaje Živi Hram, i tako se neobrađeni kamen pretvara u Živi Kamen, poslednju etapu unutrašnjeg ostvarenja.

Teži tome da združiš um svoj sa svojom dušom. Kloni se neznanja, kloni se varke, ali u telu svome, šatoru osećaja, otkrij Večnoga Čoveka. Ovim rečima drevni učitelji svoje učenike savetovahu. Cilj Svete Magije beše da pronađe put koji vodi tom otkriću. Budući da svaka stvar, prilagođavanjem, proishodi iz JEDNOGA, to JEDNO valja shvatiti kao Sveduh (Univerzalnu Inteligenciju), kao koren čovekove stvaralačke inteligencije. Ako se u obzir uzme povratnost pojava kojima se odlikuje fizički svet, trebalo bi da čovek koji je postao svestan Zakona koji upravlja svim energetskim spletovima, postane čovek koji je stigao na čelo razvojnog ciklusa na Zemlji, i da se iz sveta različitosti ponovo uzdigne do Prvobitnog Jedinstva.

Pomoći materiji da evoluira, a pri tome se i sam smatrati sirovom materijom podložnom sazrevanju, podrazmnevalo je odgovornost koju je valjalo prihvatiti. Alhemičari su oduvek težili Zlatu, Zlatu savršenstva, i tome da s njim budu u međudejstvu, osvetljavajući misteriju kratkovečnog, a ipak trajnog prolaženja čovekovog Zemljom. Sveta Magija, kroz Alhemiju skida koprenu s razloga čovekovog postojanja i sudbine. Alhemičar, onaj pravi, prihvatio se Velikog Dela, dela oslobođenja čoveka.

Širiti duh spoznaje, bio je to i ostao zadatak Oslobođenih Bića koja žive među Ijudima ne razlikujući se od njih ničim osim unutrašnjim zračenjem, koje može opaziti svako ko se za to pripremi. Ova priprema vodi otkriću unutrašnjeg puta, otkriću Filosofskog Kamena, ispunjenju Velikoga Dela i završnici Kraljevskog Umeća. Aspirant mora da zaboravi svoj razumski um da bi se bolje prožeo simbolikom punom žive dinamičnosti, da bi u blagotvornoj tišini uma shvatio njenu tajnu poruku.

Dela u kojima je reč o nauci Kralja Tota, tri puta Najvećeg, dela su skrivenih poruka. Ipak, i taj jezik, premda kriptičan, može se rzumeti pod uslovom da aspirant sebi ne dopusti da ga odvuče značenje koje se rečima obično daje. Taj jezik, kadikad kitnjast, kadikad glasovni, kadikad analogan, a uvek simboličan, odaje povezano značenje, mada tu povezanost tek treba znati protumačiti. Ako se, recimo, postavi pitanje "tri neophodne kokcije da se skuva Kamen", onda "kokciju" treba prevesti sa "etapa", a "kuvanje" kao "sazrevanje", pa bi tako, tri etape vodile čoveka od stanja nesavršenosti do konačnog ostvarenja, to jest od neobrađenog kamena do Živoga Kamena. Koje su to etape?

Prva zahteva da se spoznaju Univerzalnog Zakona i da se aspirant potpuno pridržava tog Zakona. Druga vodi ovladavanju stvaralačkom dinamikom, koja upravlja Univerzalnim Zakonom i koja je njegov izraz. Treća etapa je ispunjenje. Za početak, ipak, treba jasno reći, da se od vrha do temelja životne piramide, od izraza do odraza, od proređenog do zgusnutog, manifestuje Sopstvo, to jest osnovno načelo Jedinstva, aktivno ali nedejstvujuće, jedina Stvarnost kad se sve iscrpi.

Život, zapravo, "Jeste" i nikad ne postaje. Iz njega proističe Životna Sila, indukujući stvaralačku dinamiku, mutaciono pulsiranje Zračeće Energije što ga manifestuju sile Prirode, stvaralačke misli čovekove i suštinske težnje koje ih nadahnjuju. Ta dinamika čini klicu svake materije i Ritam svega živoga. Instinktivne sile, sile mentalne i sile psihičke, izražavaju je u ravni životinjskog i Ijudskog. Čovek je, međutim, kadar da upravlja svojim stvaralačkim mislima i tako da se usredsredi. Preko fenomena rezonance, raspoređuju se energije koje stvaraju osnovu fizičkog sveta.

Učiniti da se kroz usklađenost ritma duše maga s Ritmom Duše sveta razvije ta klica, cilj je Velikoga Dela, a kruna njegova je treća etapa. Posredi je etapa ispunjenja, a ona zahteva povezivanje čovekove stvaralačke misli i njegove dinamike s dinamikom Prirode, koja, neprestalno, teži skladnoj ravnoteži, manifestujući time evolutivnu spiralu koja od zgusnutoga vodi proređenome. Tri etape, dakle, ali trostruke etape, jer valja ovladati svakom stranom u svakoj ravni. Oslobođenju kroz magijsko delo vodi trostruko osvešćivanje u svakoj ravni. To je smisao Devete Kapije, velike Ijudske pustolovine u onostranom.

Zato se i smatra da je Broj Devet, Broj dovršenosti nekog ostvarenja. Magovi, istinski tragaoci, svesni da je ono što je gore jednako onome što je dole, a ono što je dole jednako onome što je Igore, nisu to zanemarivali već i zato da bi našli potvrdu svoje nauke, mogućnost preobražaja bića čovekovog. Pošto je Životna Sila klica svekolikog rasta, a dinamička misao sredstvo kadro da usmeri životnu dinamiku koju je u žižu doveo mislilac, stvaralačka sila koju zrači ta misao mora da pod izvesnim uslovima može proizvesti mutacionu energiju i dovesti do mutacije, to jest do bitnog preobražaja.

Danas je bombardovanje nekog elementa u ciklotronu atomskim česticama uobičajen postupak fizičara, i njime se, pravo rečeno, postiže isto. S jedne strane stoji radnja koja za osnovu ima usmereno cerebralno zračenje, i nju moderna nauka počinje ozbiljno da izučava. S druge strane stoji grubo bombardovanje koje se okončava preobražajem materije u Energiju i, u krajnjoj liniji, atomskom bombom. Prodiranje u neznanstva Zakona koji upravlja svim preobražajima, od kristalisanja minerala do mutacija kod biljaka, životinja i Ijudi, omogućava probuđenom čoveku da preko Duha vlada materijom. Budući da je materija kadra da ispari u svetlost, a svetlost kadra da se kondenzuje u materiju, to se Čovek kao gospodar svoje dinamičke misli može umešati u ovaj proces, te ga ubrzati ili usporiti.

Probuđeni čovek, a Mag je takav čovek, poznaje Zakon uzroka i posledice, odnosno Zakon Privlačnosti i razume njegovo kosmičko odvijanje. Budući da je u savršenoj rezonanci s ritmom Života, mag je kadar da usmeri svoju stvaralačku misao u pravcu prirodnih zakona i time ispuni svoju sudbinu, koja mu nalaže da svesnu energiju stavi u službu Evolucije. Kao sluga tog Zakona, on će nastojati da odvoji zgusnuto od proređenog i da potpomogne evolutivni ciklus, autonomnu krivulju koja svoju spiralu razvija od dubina beskonačno malog do nebesa beskonačno velikog. Između te dve beskonačnosti, čovek je pozvan da postane svestan toga da ono što "Jeste" nikad ne postaje, a da ono što "Nikad Nije" ne prestaje da postaje. Pozvan je da shvati da, postavljen između dva pola, svojim telom predstavlja tačku u kojoj Duh stupa u materiju.

Kraljevsko Umeće uzelo je pentagram za simbol ostvarenog čoveka. Zar pentagram nije postignuto savršenstvo? Zar on slikovno ne predstavlja moć i silu koja se širi? Broj Pet je sasvim poseban Broj. Pentagram ilustruje tu posebnost. On zrači kao kakav magični pečat koji otkriva nepropadljivu Suštinu Života. Život je tajanstveni fenomen na koji čovek nema nikakvog svesnog uticaja, a ipak Život peva u svemu što čovek dotakne, vidi, oseti ili opazi. Stoga življenje ne iziskuje nauku, već Umeće, jer Umeće Življenja obuhvata postojanje, koje kroz ritam što ga izražava manifestuje Suštdnu Života. U ritmu Psihe rascvetava se lepota, a ritam je Broj koji peva. Krv kruži u ritmu srca, u ritmu Kosmičke Harmonije raspoređuje se kretanje zvezda i planeta, a stroga orkestracija čini da se u prostoru kreću i svetlost i životvorna energija. U Harmoniji Zakona, to ritmičko kretanje sjedinjuje u istinsko srodstvo biljke sa životinjama, životinje s Ijudima i Ijude s Bogovima. Otkriti tajne prirode usklađene s Božanskim Zakonima znači otkriti 'Smisao Harmonije Sveta. Sva se velika Predanja slažu u naznačivanju puta koji vodi ovom osvešćivanju, a ono pak potpunom oslobođenju.

Nauka danas razmiče granice onoga što ostaje nepoznato, ali, paradoksalno, odmah razotkriva sve veću složenost jednog sveta koji prkosi jedva iskazanim teorijama, složenost jednog talasnog prostora i vremena koje prevazilazi maštu.

Tako su istraživači, i to ne najmanji među njima, na kraju svojih ispitivanja dovedeni dotle da napuste pređašnje isključivo logičke i racionalne osnove i upuste se u užarene oblasti metafizike. Openhajmer kaže: Na prividno najjednostavnija pitanja bićemo primorani da pružimo odgovor koji na prvi pogled podseća na čudnovatu veronauku. Upitamo li, recimo, da li položaj elektrona u unutrašnjosti atoma ostaje isti, moraćemo da odgovorimo ne. Upitarno li da li se taj položaj vremenom menja, moramo da odgovorimo ne. Upitamo li da li je elektron nepokretan, moramo da odgovorimo ne. A ako upitamo da li se kreće, ponovo moramo da odgovorimo ne. Mora biti da je i Buda, kad su ga pitali o stanjima čovekove ličnosti posle smrti, davao slične odgovore. Priznajte da oni nisu baš u skladu s naučnom tradicijom onako kako mi volimo da je određujemo.

Sve veća složenost Univerzuma koji se širi uznemirava. Umesto da pusti večitu Mudrost da se slobodno iskazuje, čovek naoružan sve ubojitijim sredstvima upropašćuje vlastitu sredinu. Nesvestan imanentnosti harmonične logike u čuvstvenome svetu, on razara uspostavljenu ravnotežu i zapanjuje se pred posledicama čija je žrtva on sam.

Rađa se strepnja a s njom i metafizičko traganje koje postaje opšte. Kuda i prema čemu ide svet, pitaju se mnogi. Gde se, onda, nalazi sreća? Dok se jedni pitaju, drugi beže u pseudomisticizam razularene seksualnosti i u psihodeličnost potpomognutu drogom. Dolazi do pometnje i nereda. I sam jezik menja smisao reči i njihovu vrednost. Više ne razumemo jedni druge. Ne treba se iznenađivati što je ponašanje Ijudskih bića nalik njihovoj pometnji. Da bi se izašlo iz ćorsokaka, potrebno je otkriti put koji vodi osunčanim obalama Umeća Življenja prilagođenog Novome Dobu čija zora već rudi.

To Umeće Življenja traži od čoveka da u svakom minutu, svakom sekundu bude tumač onoga što je Dobro, onoga što je Lepo, i zahteva saradnju njegove osećajnosti, volje i intelekta. Te radnje čovek potčinjava harmoniji, koja se, prema poetici starih naroda, rađa iz muzičkih vibracija Apolonove lire, iste one koju je Tot poverio ovome Bogu. Upravo preko Lepote, Magija i prenosi dar Življenja i širi Radost koju rađa stvaralaštvo, koju rađa ispunjenje. Postavlja se sledeće pitanje: da li se može otkriti veza koja, s onu stranu prividne suprotnosti, ujedinjuje patnju i radost? Da li se može izgraditi most preko ponora za koji se čini da razdvaja ta dva pojma? Može li čovek uhvaćen u mrežu sveta u kojem caruje dvojstvo prevazići zlokobnu neminovnost, patnje što kao da je prikačena uz njegovu sudbinu, koja ga okiva prostorno-vremenskim granicama? Može li se on približiti Harmoniji Života i stvaralačkoj radosti koju ova nadahnjuje, a da pri tome ne napusti ovaj svet? Čovek postoji unutar prostorno-vremenskih granica. On pomoću kretanja meri vreme i pomoću vremena meri kretanje, a i jedno i drugo svojstvo su Prostora. Da li se može baviti često prinudnim zanimanjima i postojati u Prostoru trpeći pritisak Vremena, a u isto vreme svaku svakidašnju odluku potčinjavati ritmu Života i njegovoj Harmoniji? Da li se može sagledati svakidašnjica kao prostrano polje iskustva koje vodi prevazilaženju patnje, smatrati je polazištem koje vodi radosti ispunjenja, pri čemu bi patnja bila samo neizbežna posledica Nepoznavanja stvari Života.

Odgovor na ova suštinska pitanja osvetliće, možda, misteriju kratkovečnog a ipak trajnog prolaženja čovekovog Zemljom. Budimo pažljivi i tihi, jer dok ćutanje deluje na nas svojom blagotvornom moći, dotle u njemu odjekuje kretanje Života. Svaka reč, preko živoga ritma koji je modulira kroz slogove, sledom slika i melodijom zvukova manifestuje svoju magiju. Ta magija dovodi do razumevanja kakvo ne može da izmami nikakvo mentalno predstavljanje, i to razumevanje rastapa neznanje, jer u njemu, i njime ispunjava se čudo jedne jedine stvari, čudo oslobođenja, a to je most što od varke vodi do Istine, od izmišljenog do stvarnog, od postojanja do žvota. Čudo jedne jedine stvari manifesfuje se u mutacionom pulsiranju Zračeće Energije i kroz to pulsiranje koje indukuje život, to pulsiranje ispunjava prostore i od prekinutog vodi neprekinutome. Kroz ovo čudo, svaka je stvar povezana sa svim stvarima. Njegovim posredstvom nestaje varljiva razdvojenost i pojavljuje se veza koja i najmanji atom sjedinjuje s ceIim Svemirom i svakog čoveka sa svim Ijudima. Kroz mutaciono pulsiranje Zračeće Energije rastvaraju se i zamenjuju elementi opažanja i širi viđenje sveta, što je inicijacija u stvari Života. Ta inicijacija diže rešetke tamnice koju čine granice ustrojenog i uslovljenog cerebralnog sveta, i svakome obelodanjuje njegov razlog i meru, što je odskočna daska za oslobođenje, koje i jeste cilj postojanja.

Postojanje shvaćeno kao polje iskustva projektovaće, u tajnoj odaji duše, sliku koja će poprimiti vid Lepote, i taj vid Lepote će, preko Svetlosti inteligencije koju odražava, pročistiti patnju, a ona će tad, buduči shvaćena, biti i prihvaćena, i učiniti da se raplamsa Umeće Življenja, koje će biti veoma daleko od nauke postojanja kakvu sad primenjujemo.

Preko Umeća Življenja Novoga doba čovek će, pošto otkrije istinsku Slobodu, steći svoju pravu meru. Umeće Življenja pokrenuće sve njegove stvaralačke delatnosti koje nadahnjuje Dah Života i on će iza krutih formula otkriti ritam mutacionog pulsiranja Zračeće Energije, koje će udahnuti život njegovoj magijskoj praksi i završetku Velikog Dela.

 

 

 

 

Zakon Privlačnosti

Ispoljavanje i primena

kao put oslobođenja u korelaciji svetovnog i magijskog života

 

Zakon Privlačnosti je odgovor na sve ono što je prošlo, sve što jeste i što će uvek biti. Svi radimo sa jednom beskonačnom silom. Svi živimo po istim i tačnim zakonima. Prirodni zakoni Univerzuma su izuzetno moćni. Svi imamo korelaciju sa jednom silom, jednim zakonom. To je Zakon Privlačnosti. U ovom je Zakonu sazdana Tajna Života.

Sve što nam se dešava u životu mi privlačimo da se desi. I sve se odigrava zbog slika koje imamo u umu. To je ono o čemu razmišljamo. Pazite, šta god da nam se odigrava u mozgu, mi privlačimo ka sebi. Mudri ljudi su to oduvek znali. Pogledajmo stare Vavilonce. Njihovi magovi su oduvek to znali. Zbog toga su i bili nadnaravno moćni. Veoma je malo onih koji to znaju. Zbog čega samo jedan odsto populacije zna Tajnu Moći i uspeha? Da je to slučajnost? Nije! To je tako osmišljeno. Oni poseduju uvid, uvid u delovanje Zakona Privlačnosti.

Najlakši način da objasnim Zakon Privlačnosti je da se zamislim kao magnet. I ja znam da će magnet privući ka sebi. Jednostavno, Zakon Privlačnosti kaže da slično privlači slično. Ali pričamo na nivou misli. Naš posao, kao ljudi je da se držimo misli o onome što želimo. Da imamo kristalnu sliku onoga što želimo, i prema tome počnemo evocirati najveći Zakon u Univerzumu, a to je Zakon Privlačnosti. Delovanjem ovog Zakona, postajemo ono o čemu najviše razmišljamo, ali i privlačimo ono o čemu najviše razmišljamo. Ono što vidimo u umu, onda ćemo to držati i u ruci. Ovaj princip se može sažeti u tri proste reči.

1) Misao
2) Manifestacija
3) Z
ahvalnost

Mnogo ljudi ne razume da misao ima frekvenciju. Svaka misao ima svoju frekvenciju i kao takvu je možemo izmeriti. Tako da ako iznova razmišljamo o nečemu, ako to zamišljamo u umu, ako to možemo zamisliti, onda šaljemo stalno tu frekvenciju. Misli šalju magnetne signale, koji nam se vraćaju nazad. Vidimo li sebe da živimo u izobilju, privući ćemo ga. Ovo uvek deluje, svaki put i kod svakog čoveka.

E, ovde nastaje problem. Mnogi ljudi misle o onome što ne žele, i pitaju se zašto im se to stalno dešava. Zakon Privlačnosti ne mari da li mi smatramo da je nešto dobro ili loše, ili da li to ne želimo ili želimo. Reaguje na naše misli. Tako da ako sedite i gledate u gomilu dugova, osećate se užasno zbog toga, to je signal koji šaljete u Univerzum. "Baš sam neraspoložen zbog ovog duga". Ovakvim stavom čovek samo to potvrđuje sebi, i oseća to svakim delićem sebe. I kako Zakon privlačnosti ovde deluje? Jednostavno. Ne samo što će dug ostati, nego će se i uvećati. Dakle, dok gledamo u neku stvar koju želimo i potvrđujemo je, mi aktiviramo misao. I Zakon Privlačnosti odgovara na tu misao. I donosi nam stvar koja se poklapa s tom misli. Ali kad gledamo u nešto što ne želimo, i kažemo "ovo ne želim", mi zapravo to ne odgurujemo od sebe. Umesto toga mi aktiviramo misao onoga što ne želimo, i tada nam Zakon Privlačnosti donosi tu stvar, iako je ne želimo.

Ovo je Univerzum koji je baziran na privlačnosti. Sve je sazdano na privlačnosti. Zakon Privlačnosti uvek radi. Bilo da verujete ili ne. Razumete ili ne. Uvek radi. Možete razmišljati o prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Ali bez obzira da li se sećate, posmatrate ili zamišljate, i dalje u tom procesu aktivirate misli. A Zakon Privlačnosti, koji je najmoćniji u Univerzumu, odgovara na vašu misao. Stvaranje se stalno događa. Svaki put kada čovek ima misao, ili produženi način mišljenja, je u procesu stvaranja, nešto će se manifestovati od tih misli.

Zakon Privlačnosti kaže: Daću ti sve što kažeš da želiš i na šta se skoncentrišeš. Ako se žalite na to koliko je loše, stvarate još loših stvari. Znači kada smo pozitivno orijentisani, imamo sklonost privlačenja pozitivnih ljudi, događaja i okolnosti. A kada smo veoma negativno orijentisani, ljuti, privlačimo negativne ljude i okolnosti. Tako da uvek završavamo privlačeći dominirajuće misli koje imamo u našoj svesnosti, bilo da su te misli svesne ili nesvesne.

Ako pažljivo posmatrate, kad je u pitanju delovanje Zakona Privlačnosti, moć uma, namere, u svakodnevnom životu, svuda je oko nas, samo trebamo dobro otvoriti oči i videti. Zakon Privlačnosti se lako uočava u svakodnevnom životu: kada primetite da oni koji najviše pričaju o bolesti, jesu bolesni, kad vidite da oni što najviše pričaju o blagostanju, ga imaju. Zakon Privlačnosti je očigledan svuda oko vas, ako razumete šta je. Radi se o tome da ste vi "magnet". Privlačite misao, ljude, događaje, životni stil. I sve što iskusite je zbog ovog moćnog Zakona Privlačnosti.

Ne radi se ovde samo o priželjkivanju nečega, ili o umišljenom ludilu. Stvar je u dubljem osnovnom razumevanju. Kvantna fizika počinje zaista isticati ovo otkriće. Kaže da ne može postojati Univerzum, a da um ne ulazi u njega. Zapravo um oblikuje stvari koje se dešavaju. Ako ne razumete, to ne znači da ga trebate odbijati. Ne razumete kako struja radi. Prvo, ne treba svako ni znati šta je struja. Ali ipak uživate u koristi njene primene. Znate kako funkcioniše? Ja ne znam. Ali znam ovo. Možete čoveku skuvati večeru pomoću struje... a možete takođe i skuvati čoveka...

Ljudi se obično uplaše kada počnu shvatati kako deluje Zakon Privlačnosti, prvenstveno zbog svih negativnih misli koje imaju. Ovde su važne dve stvari. Prvo, naučno je dokazano da je pozitivna misao stotinak puta snažnija od negativne. Živimo u stvarnosti gde postoji "vremenska kočnica". I to je dobro, jer niko ne želi zaista biti u okruženju, gde se svaka misao odmah manifestuje. Realizacija sporo dolazi, i to je ono što je dobro. Dakle, čovek mora postati svestan svojih misli. I mora pažljivo da bira misli. I mora razgonetnuti svaku svoju težnju. Čovek je remek delo sopstvenog života. Život koji gradimo, činimo to svojim mislima. Vođe u prošlosti koji su znali kako deluje Zakon Privlačnosti, želeli su zadržati moć, a ne da je podele s drugima. Tako da su držali ljude u neznanju po pitanju ove i mnogih drugih tajni. Ljudi su uvek teško radili i živeli na težak način, bespomoćni, zato što je samo nekolicina čuvala tajnu spoznaje ovog Zakona.

Živimo u Univerzumu u kojem postoje zakoni. Zakon gravitacije, recimo. Ako čovek padne sa zgrade, bez obzira da li je dobar ili zao, pašće na zemlju. Sve što nam se dešava, uključujući i stvari na koje ne želimo, sami privlačimo. Znam da je na prvi pogled to nešto što niko ne želi čuti, jer će neko odmah reći: nisam ja privukao saobraćajnu nesreću, nisam privukao lošeg klijenta, nisam ja privukao dug, ili na šta god da se žalite. A ja ću vam malo prkositi, i reći da jeste to privukli. I ovo je jedan od najtežih koncepata koji treba shvatiti. Ali kad budete to prihvatili, transformisaće vam život. To je deo ove Velike Tajne Magijske Spoznaje.

Mnogi misle da privlače stvari bez uticaja. Da nemamo nikakvu kontrolu nad tim. Da nam misli i osećaji sami rade i da se sve dešava bez našeg uticaja. Ako se sada prvi put srećete sa Zakonom Privlačnosti, i pomislite: "Sada trebam kontrolisati svoje misli". Za to će trebati dosta truda. Delovaće teško na početku, ali tu tek počinje ono što zovemo rad na sebi. Ne pokušavam vas ohrabriti da kontrolišete svoje misli odmah. To bi vas izludelo, jer toliko vam mnogo misli navire iz mnogo pravaca, o mnogim različitim temama. Rad na ovome mora biti sistematičan. Tu nastupa sistem za emocionalno upravljanje. Vaše emocije, vaš sistem za upravljanje emocijama, pomoći će vam da shvatite kako razmišljate. Misli uzrokuju osećanja. Emocije su neverovatan dar koji imamo, da znamo šta privlačimo. Iz perspektive magijske spoznaje, postoje samo dva tipa emocija. Od jednih se osećamo dobro, od drugih loše. Mogu se nazvati svakakvim različitim imenima. U suštini, sve negativne emocije, bilo da ih nazivamo krivicom, besom, ljutnjom, nezadovoljstvom ili frustracijom, sve ih prilično isto doživljavamo. Ne osećamo se dobro. Ove emocije treba da budu putokaz, da ono što osećamo nije u istoj ravnini sa onim što zaista želimo. Drugim rečima to se zove loša frekvencija. Negativna energija ili kako god hoćete to nazvati.

Ono zbog čega se osećamo dobro je osećanje zadovoljstva, sreće, blagodati, ili ljubavi. To su dobari osećaji. To su pozitivne emocije. One treba da su putokaz ka tome da to što osećamo je u ravni sa onim što želite. Ustvari je toliko jednostavno. Baš je tu. Upitajte se, upitajte se često: "O ćemu razmišljam sada? Šta privlačim sada?"

Osjećaji su povratna informacija, bez obzira da li smo na pravom putu ili ne. Što se bolje osećamo, bliži smo izjednačenju. Što se lošije osećamo, dalje smo od izjednačenja. Šta čovek radi? On, dnevno, prolazi kroz razne situacije, a misli koje emanira, zapravo oblikuju sva buduća dešavanja.

 

Šta god da čovek oseća, to je odraz onoga što je na putu da se desi

 

Čovek dobija tačno ono što oseća, a ne baš ono o čemu razmišlja. Kad čovek "ustane na levu nogu", ceo dan mu prođe tako. Nema pojma da bi mu jednostavna izmena emocija mogla promeniti čitav dan, a i život. Ako vam dan počne dobro, i osećate se tako, dokle god ne dozvolite da vam nešto promeni raspoloženje, nastavićete po Zakonu Privlačnosti privlačiti još takvih okolnosti, ljudi i događaja koji su u skladu sa tim osećanjem zadovoljstva.

Strah, strepnja, patnja, loši dani, bogati postaju bogatiji, siromašni postaju siromašniji, ubistva, nesreće... Prestanite da mislite o tome, prestanite da oblikujete takve misli i da se sa njima identifikujete izazivajući nalete negativnih emocija. Sve je u vezi sa tim šta čovek oseća. Počnite se odmah osećati zdravim, počnite se odmah osećati uspešnim i zadovoljnim. Počnite odmah da osećate ljubav kako vas okružuje, čak i ako je nema. I ono što će se dogoditi je da će Univerzum odgovoriti prirodi vaše "pesme". Univerzum će odgovoriti na prirodu tog unutrašnjeg osećaja. I odraziće se, jer se tako osećate. Zapravo ono na šta se koncentrišete, misli i osećaje, je ono što privlačite da se desi. Bez obzira da li je to ono što želite.

 

Ono o čemu čovek razmišlja i ono što oseća, uvek se poklapa s onim što se manifestuje

 

Sve što nam se događa identično je onome o čemu razmišljamo i onome što osećamo. Svaki put. Bez izuzetaka. Teško je to shvatiti. Ali kad postanemo otvoreni ka ovoj ideji, potvrde su neverovatne. To znači da svaka misao koja je imala uticaj na naš život može biti poništena, kroz promenu u našoj svesnosti.

 

Čovek stvara svoj univerzum u hodu

 

Stvarno je bitno da se dobro osećate. Zato što se taj dobar osećaj emituje kao signal u Univerzum i počinje privlačiti još dobrog. Znači, što se bolje osećate, privlačićete više stvari koje će vam pomoći da se osećate dobro. I zaista ćete se osećati još srećnijim. Kada ste neraspoloženi, to stanje možete veoma lako promeniti. Pustite neku lepu muziku, onu koju volite. Počnite pevati. To će vam promeniti osećaje. Ili razmišljajte o nečemu lepom. Vizualizujte u svom umu slike onoga što biste želeli da vam se događa. Možda o nekom koga volite. I zadržite se na tome. Zaista zadržite tu misao. Blokirajte sve osim te misli. Garantujem vam da ćete početi da se osećate dobro. Koji je to dar. I kada se naviknete na to, kada počnete kontrolisati misli na osnovu toga kako se osećate, i počnete primećivati vezu između onoga što osećate, o čemu razmišljate i onoga što vam se vraća, i pre nego što se okrenete, znaćete da ste tvorac sopstvene stvarnosti. A oni koji posmatraju sa strane, biće zaprepašćeni kako imate savršen život.

Život može biti apsolutno fantastičan. I treba da bude. I biće, kada počnete koristiti delovanje Zakona Privlačnosti. Mnogo ljudi me je pitalo kakva je njihova uloga u procesu stvaranja, i kako funkcioniše Univerzum. Iskorističu metaforu o "Aladinovoj čarobnoj lampi". Aladin uzme lampu. Protrlja je, i iz nje iskoči Duh. Duh uvek kaže jednu stvar "Vaša želja je za mene zapovest". Ako pratite poreklo priče, ne postoje nikakve granice željama. Uzmimo ovu metaforu i primijenimo je na naš život. Zapamtite, Aladin uvek traži ono što želi. Univerzum bi se mogao poistovetiti sa duhom iz lampe. Možete ga nazvati Anđelom Čuvarem, vašeg višeg bića. Možemo ga nazvati bilo kako, ali svaka tradicija nam govori da postoji nešto veće od nas. A taj Duh, Univerzum, uvek kaže samo jednu stvar "Vaša želja je za mene zapovest". Tada Duh odgovara ispunjenjem želje, davanjem traženog. I na kraju, šta Aladin čini, zahvaljuje se Duhu. Iz ovoga možemo videti da Proces Stvaranja ima tri koraka.

Prvi korak je morate tražiti ono što želite. Ne trebate koristiti reči da bi tražili, jer ustvari, Univerzum ni ne čuje vaše reči. Univerzum odgovara u potpunosti vašim mislima. Misli su ta energija koja emanira u Univerzum. Šta zaista želite? Sednite i zapišite na listu papira ili u vašem dnevniku, u sadašnjem vremenu. Možete početi tako što ćete napisati "Veoma sam srećan i zahvalan sada kada..." I onda objasnite kakav želite da vam bude život. Još jednom napominjem, u sadašnjem vremenu! Napišite objašnjenje u svakom smislu i u svakom pogledu. Ovo izgleda kao da vam je Univerzum katalog koji prelistavate i kažete "Aha, želim ovo doživeti, i voleo bih da imam to..., i želim upoznati ovakvu osobu". Zapravo vi samo dajete porudžbinu Univerzumu. Zaista je neverovatno lako.

Drugi korak je odgovor. To je odgovor na ono što tražite. To nije vaš posao. Univerzum će učiniti taj korak umesto vas. Sve snage Univerzuma odgovaraju na misli koje ste pokrenuli, i Univerzum će se pokrenuti i reorganizovati da bi vam to ostvario.

Većina ljudi ne dozvoljava sebi da želi ono što zaista želi, zato što ne vidi kako je to moguće. Ako samo malo istražite, postaće vam očigledno, da svako ko je nešto postigao u životu, nije znao kako će to izvesti. Samo je znao da će to uraditi. Dakle, ne trebate znati kako će se to desiti. Ne morate znati kako će se Univerzum reorganizovati. Ne znate ni šta ni kako da radite. Biće vam pokazano. Čovek traži i završava prvi korak. Univerzum odgovara i završava drugi korak. Svaki put. Bez izuzetaka.

Treći korak koji se mora razumeti je od posebne važnosti. To je zahvalnost. To znači, da čovek mora sebe dovesti u ravan sa onim što traži. Kada je u ravni sa onim što želi, oseća se divno. To je entuzijazam, sreća, zahvalnost, to je ono osećanje strasti. Ali ako čovek oseća očaj, ili strah, ili bes, to su snažni pokazatelji da nije u ravni sa onim što traži. Kada počnete shvatati da je stvar u tome kako se osećate, i kada počnete usmeravati misli na osnovu toga kako se osećate, onda ste u ravni. Kada pretvorite tu fantaziju u činjenicu u stanju ste krenuti prema većim i boljim fantazijama. To je Proces Stvaranja.

Primena Zakona Privlačnosti je u tome da stvorite osećaj željenog kao da to već imate. Ako želite auto, idite na test vožnju tog auta. Želite kuću, idite da razgledate tu kuću. Uradite šta god, da biste dobili osećaj da to imate sada. I pamtite ih. Sve što vam može pomoći uradite, da biste to praktično privukli. Može biti tu već kad se probudite. Ili možete dobiti neku nadahnjujuću ideju kako da postignete to. Da preduzmete neku akciju. Akcija je ponekad potrebna, ali ako ste u liniji onoga što vam Univerzum pokušava dostaviti, osećaćete se srećnim, tako živahni, vreme će stati. Mogli biste tako ceo dan. Univerzum voli brzinu. Nemojte odugovlačiti. Nemojte se preispitivati. Nemojte sumnjati. Kada je prilika tu, kad je nagon tu, kada vas intuicija prodrma, delujte. To je vaš posao. I to je sve što trebate uraditi. Privući ćete šta god da vam je potrebno. Ako vam treba novac, privući ćete ga. Ako vam trebaju ljudi, privući ćete ih. Ako vam treba određena knjiga, privući ćete je. Morate obratiti pažnju na šta ste privučeni. Jer dok budete imali sliku onoga što želite, privlačićete i stvari, i ljude, i događaje. Sve ovo se kreće kroz fizičku realnost sa vama i kroz vas. I radi po Zakonu. Možete poći ni od čega i ni iz čega početi, bez načina, i način će se stvoriti. Razmislite o ovome.

Kada se vozite autom noću, svetla se kreću samo par metara ispred vas. I možete stići iz jednog mesta u drugo, vozeći po mraku. Zato što samo trebate videti šta je ispred vas. Isto tako se i život odvija pred nama. Ako imamo sliku mesta koje želimo par metara ispred nas, život će se nastaviti odvijati i s vremenom će nas dovesti do mesta koje zaista želimo. Zato što želimo.

 

Napravi prvi korak, ne moraš videti cele stepenice, samo načini prvi korak

 

Još jedna stvar koju se ljudi pitaju je "Koliko će ovo trajati?" Koliko vremena je potrebno da se manifestuje željeno. Za ovo ne postoji pravilo. Ovde je bitno da čovek bude u ravni sa samim Univerzumom. Veličina ne predstavlja ništa u Univerzumu. Nema nikakvih poteškoća da privuče, na naučnom nivou, nešto što je ogromno ili nešto što smatramo malim. Sve što Univerzum radi, postiže bez ikakvog truda. Biljku ne treba istezati da bi rasla. U Univerzumu je sve divno osmišljeno. A isto je tako i ovde, u našem pojavnom svetu. Mi postavljamo pravila. Na primer, ovo je velika stvar, trebaće vremena, a ovo je malo, dobiću za sat vremena. To su naša pravila koja mi određujemo. Pravila ne postoje u Univerzumu. Stvori osećaj da imaš to što želiš sada i odgovoriće.

Mnogo ljudi se oseća zaglavljenim, pritvorenim ili ograničenim zbog trenutnih okolnosti. Bez obzira kakve su trenutne okolnosti, to je samo sadašnje stanje. I sadašnje stanje će se početi menjati kao rezultat čitanja ovoga, i otpočinjanjem korišćenja delovanja Zakona Privlačnosti. Ponekad izgleda da ste zaglavljeni zato što nastavljate iznova misliti o istim stvarima. Tako da nastojite dobiti iste rezultate ponovo. I razlog tome je što većina ljudi širi misli o onome što posmatra. Ako gledate ono što jeste i pri tom samo mislite o tome što jeste, samim tim što mislite o onome što jeste, Zakon Privlačnosti vam daje još toga što jeste. Morate pronaći drugi pristup onome što jeste iz pozicije koristi. Većina ljudi gleda na svoje trenutno stanje i kaže to sam ja. To nisi ti. To si bio. Ako gledate na sadašnje stanje, i na primer nemate novca, ili vezu koju želite, ili vam zdravlje nije u redu, to nije ono što vi jeste. To je talog ishoda prošlih misli i dela. Stoga su ljudi skloni da konstantno žive u tom talogu misli i dela iz prošlosti. Ako čovek gleda svoje trenutno stanje i određuje se po tome, on osuđuje sebe da u budućnosti nema ništa više osim toga. Buda je to davno još opisao rečima: Sve što jesmo je rezultat onoga o čemu smo mislili.

Šta treba učiniti da bi se život počeo menjati? Nekoliko stvari. Napravite listu onoga na čemu ste zahvalni. Počnite sa tim. Zato što to menja vašu energiju. Menja vaše razmišljanje. Možda ćete se pre ove vežbe fokusirati na ono što nemate, šta god da vam je problem. Kada čovek radi ovakvu vežbu, kreće se u drugom pravcu. Počinje misliti o svim stvarima zbog kojih se oseća dobro. Zahvalnost je apsolutno način da se donese još zahvalnosti u život. Svaki čovek zna kada ga drugi cene zbog stvari koje radi. Šta želi uraditi? Želi uraditi još više. Uvek je u pitanju zahvalnost, koja povlači za sobom i stvari i podršku. Ovo uvek naglašavam i o tome pričam godinama. Ono o čemu razmišljamo, to i dovodimo u život i uvek moramo biti zahvalni. To je osećaj koji čovak mora konstantno imati. Za mene je to tako moćna vežba. Svako jutro ustanem i kažem hvala. I onda počnem misaono prelaziti po stvarima na kojima sam zahvalan. Ali to nije samo razmišljanje o tome, ili kakva rutinska radnja. To kao energiju šaljem van. Stvaram osećanje zahvalnosti za ono što imam. Čim se počnete osećati drugačije u vezi sa stvarima koje već imate, počećete privlačiti još više dobrih stvari. Još više stvari na kojima bi bili zahvalni. Možete pogledati oko sebe i reći - nemam auto koji hoću, nemam kuću koju želim, nemam zdravlje kakvo želim, nemam prijatelja kakvog želim.

Zaustavi se ovde!

To su sve stvari koje ne želiš. Skoncentrišite se na ono što već imate na čemu ste zahvalni. To može biti i to što imate oči da trenutno čitate ovo. Možda odeća koju imate. Možda više volite nešto drugo, i možda uskoro dobijete nešto drugo, ukoliko se počnete osećati zahvalnim za ono što već imate. Svako prolazi kroz periode kada mu baš ne ide, kako se kaže, od ruke. Jednom sam uradio ovako. Našao sam kamen i stavio ga u džep, i rekao sam sebi "Svaki put kada uzmem kamen misliću o nečemu na čemu sam zahvalan." Tako da svako jutro kada ustanem, podignem ga i stavim u džep i razmišljam o stvarima na kojima sam zahvalan. Svako veče, pre spavanja, kad ispraznim džepove, eto ga ponovo. I imao sam različita, a kadkad i neverovatna i zapanjujuća iskustva pimenom ove metode. Veoma je važno da čovek bude u stavu zahvalnosti. Počnite da menjate svoj život!

 

VIZUALIZACIJA

 

Prvi korak u primeni Zakona Privlačnosti je uvek vizualizacija. Kada stvorite sliku u svom umu, kada zamislite nešto, onda to i ostvarite. Primena Zakona Privlačnosti je umni proces. Mozak ne može razlikovati da li to stvarno radite ili je samo vežba. Ako negde odete svojim umom otići ćete i telom. Kada zamišljate, kada vam se ta slika odigrava u glavi, uvek i jedino se zadržite na krajnjem ishodu.

Evo primer. Pogledajte poleđinu svojih ruku. Zaista, pogledajte svoje ruke. Boju kože, pege, krvne žile, prstenje, nokte, lažne nokte. Zapamtite sve te detalje, pre nego što zatvorite oči. I onda zamislite te ruke, vaše prste kako hvataju volan vašeg novog automobila. Ovo je tako holigrafsko iskustvo. Toliko realno u tom trenutku, da nemate potrbu da vam treba auto, zato što se osećate kao da ga već imate. Osećaj zapravo izaziva privlačenje, a ne samo slika.

Mnogo ljudi razmišlja da je dovoljno samo ako misli pozitivno ili ako samo zamisle ono što žele. Ali ako to radi, a i dalje ne oseća, iz perspektive magijskog, čovek ne pokreće silu privlačnosti. U čemu se sastoji tajna delovanja. Morate se staviti u poziciju kao da jeste u tom autu. A ne, voleo bih da imam taj auto, ili jednog dana ću imati taj auto. Zato što je to veoma određen osećaj. To nije sada i nije za sat vremena, u budućnosti je. Ako ostanete pri tome uvek ćete biti u budućnosti. Osetite radost. Osetite sreću. Bez obzira koliko to glupo deluje kad ste sami u sobi. A vi vrištite od sreće.

Učinite to!

Mnogo ljudi će reći: "Ma daj, da li stvarno moram to učiniti". Ako zaista želite promenu, stvaranjem osećaja i unutrašnjeg viđenja otvorićete vrata kroz koja će snaga Univerzuma krenuti da se izražava.

Naš posao nije da shvatimo "kako". "Kako" će se pokazati iz naše istrajnosti u predanosti ka "šta". "Kako", to je u nadležnosti Univrzuma. Univerzum uvek zna najkraći, najbrži, najharmoničniji način između nas i naše želje. Ako prepustite to univerzumu, bićete iznenađeni i zasenjeni onim što će se dogoditi. Tu se dešavaju čuda. Rekao bih da ovo treba raditi svaki dan, ali nikako ne treba da bude peokupacija. Poenta Zakona Privlačnosti je da se osećate dobro. Trebate se osećati oduševljenim, uzbuđenim zbog tog procesa. Jedina razlika između ljudi koji žive na ovaj način i onih koji ne žive u čaroliji života, je da ljudi koji žive u čaroliji imaju ustaljeni način življenja, naviknuti su na proces. I sreća ih prati gde god da se okrenu. Zato što pamte, rade to stalno. A ne gledaju na to kao da se dešava samo jednom. Ljudi se drže toga jedno vreme. Ponašaju se kao "E sad će mi krenuti, pročitao sam ovo, i sad ću promeniti svoj život." Ali ipak nema rezultata. Ovo je površnost. A onda će pogledati na površne rezultate i reći "Ovo ne funkcioniše!" I znate šta Univerzum odgovara, "Vaša želja je za mene zapovest." I onda sve krene nadole. Šta mislite, zašto je Albert Ajnštajn izgovorio ovu čuvenu rečenicu: Mašta je sve, to je pogled na život koji dolazi privlačenjem.

Odlučite šta želite. Verujte da to možete imati. Verujte da to zaslužujete. Verujte da je moguće. I onda zatvorite oči, svaki dan na par minuta. I zamislite ono što već želite, i osećajte kao da to već imate. Kad završite sa tim, koncentrišite se na ono što već imate i na čemu ste zahvalni. I zaista uživajte u tome. I onda počnite dan i samo oslobodite to u Univerzum. I verujte da će Univerzum naći način da se to manifestuje.

 

Šta god ljudski um zamisli može i postići

Kada imate nadahnutu ideju morate joj verovati i morate je ostvariti

 

Zakon Privlačnosti je zaista predstavljalo transformaciju za mene. Kada sam došao u Beograd, ispostavilo se da je najveći problem, stambeni problem. Neću opisivati kroz šta sam sve prolazio, ali jednog dana sam odlučio da testiram Zakon Privlačnosti. Vizualizovao sam, ne svakodnevno ali često, sliku sebe u svom stanu. Radio u svom umu na uređenju stana, radio sve kao da zaista živim u takvom stanu. Šest meseci nakon praktikovanja ove vizualizacije, dogodilo se sasvim neočekivano i iznenada da sam sa jednim dedom sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju. Pri tom, deda nije tražio ništa od mene sem da živim u stanu sa njim i da mu, u opštem smislu, pomognem, s obzirom da je bio prilično bolestan. U zamenu za ovo nasledio bih stran. Učinio sam to i deda je poživo još dve godine, a ja sada živim u svom stanu. Tako da ja znam iz ličnog iskustva, zato što sam hteo da testiram delovanje Zakona. Da li Zakon Privlačnosti stvarno radi? Apsolutno radi.

Naš je posao da kažemo šta želimo iz "kataloga" Univerzuma. Pa, ako je novac jedna od tih stvari, onda trebamo reći koliko bi želeli imati, Ili šta god. Ali pazite! Ovo treba da zvuči verovatno vama. Mnogim ljudima je cilj da se izvuku iz duga. Ovakav cilj će u dugu držati zauvek. O čemu god razmišljate to ćete i privući. Reći ćete da želite da se izvučete iz duga. Nebitno da li da se izvučete ili uđete, razmišljate o dugu. Privlačite dug. Postavite automatski program rešavanja duga, i koncentrišite se na uspeh. Mnogo ljudi kaže "Voleo bih udvostručiti primanja sledeće godine." I onda pogledate njihove postupke koji to neće omogućiti. "Pa, ne mogu to sebi priuštiti." I šta se događa, Univerzum kaže: "Tvoja želja je za mene zapovest."

Dok se vrtite oko toga kako nemate dovoljno novca. Dok pričate sa prijateljima o tome kako nemate dovoljno novca. Dok se osećate nezadovoljnim što nemate dovoljno novca. Vi zapravo u sebi aktivirate misao i akciju koju prouzrokuje, što se razlikuje od želje koju ste lansirali. Sve se svodi na to da ne možete želeti više novca i koncentrisati se na nedostatak. Zakon Privlačnosti istiće da ono na šta se skoncentrišete to i dobijete. Za samo mesec dana stvari se počinju menjati. I zapanjujuće je. Proverite.

Mnogi ljudi u zapadnim kulturama teže materijalnom uspehu. Žele imati dobar dom. Da im posao cveta. Razne stvari. Ali šta sam zaključio iz svog istraživanja: sve što želimo ne garantuje da ćemo posedovati to što želimo. Ne dolaze sve te stvari tako što idete po njih i onda ih dobijete. Obrnuto je. Krenite prvo ka osećanju unutrašnjeg zadovoljstva, unutrašnjeg mira, unutrašnje vizije. I tek se onda sve stvari izvana pojavljuju. I tada sve te spoljašnje stvari dolaze.

Za mene Zakon Privlačnosti znači da smo mi tvorci Sopstvenog Univerzuma. I da će se svaka želja koju imamo manifestovati u životu. Stoga je jako bitno šta želite. Kakve su vam misli i osećaji. Zato što će se to manifestovati.

Nije dovoljno samo želeti, to treba i ostvariti u sebi

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:19