Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

Knjiga I - Ogledalo Duše

Sadržaj

Predgovor

Put u zemlju Kutu

SVETE KNJIGE

SVETA MAGIJA

OGLEDALO DUŠE

UMEĆE ŽIVOTA

Prvi deo

Sloboda

Zakon Privlačnosti

Drugi deo

Magija elemenata

Suptilni Elementi

Grubi Elementi

Primena magije elemenata

Energetsko čišćenje

Magija Vode

Magija Zemlje

Magija Vazduha

Magija Vatre

Magija Etera

Treći deo

Unutrašnji Oganj

Buđenje Životvorne Sile

Telo čovekovo

Pojavnost i ispoljavanje bića

Četvrti deo

Eterizacija

Mentalna energizacija

Disanje

Uzimanje vode

Ishrana

Izlaganje vatri

Peti deo

Eter

Eterična samodestrukcija

Eterični vampirizam

Glupost kao posledica

Čuvanje resursa

OM meditacija

Vrtložna energija Etera

Sedam drevnih rituala

Asketizam

MAGIJSKA PRIPREMA

ISKRA SRCA

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Četvrto poglavlje

UMEĆE ŽIVOTA

Drugi deo

 

 

Na razmeđi svetovnog i magijskog

MAGIJA ELEMENATA

 

Sve stvari stvorene, sve vidljivo i nevidljivo, stvoreno je u sadejstvu (interakciji) elemenata. Upravo ovde na razmeđi magijskog i svetovnog, valja usredsrediti pažnju na moć elemenata i naročito naglasiti njihov dubok i mnogostruki značaj, ne samo za magijsku praksu, več i za svakodnevni život. Razlog ovome je harmonizacija života čoveka, kako unutrašnja, tako i u odnosu prema spoljašnjem okruženju. Važno je spoznati snagu elemenata i podići veo koji prekriva njihove zakonitosti, ali i ukazati na postojanje Duhova elemenata (Elementali). Nije lako neiniciranim ljudima objasniti smisao i značaj Magije elemenata, tako da se oni ne samo informišu o postojanju i delovanju elemenata, već i da se osposobe da u budućnosti sa njima praktično rade.

U našoj evropskoj kulturi, elementi se razmatraju jedino u pogledu njihovih dobrih delovanja i upozoravanja na njihove nepoželjne uticaje, to jest govori se da bi se neke radnje trebale preduzimati pod uticajem solarnog dejstva elemenata, a neke bi trebalo izbegavati. U tačnost ovoga ne treba sumnjati, međutim sve što je do sada objavljeno ukazuje samo na jedan manji vid delovanja elemenata. A kako elementi, deluju u ličnoj primeni, najbolje se može spoznati kroz teorije astroloških analiza.

Osim znanja o elementima analognog astrološkom, postoji i magijski pristup koji nije sasvim poznat, a može se koristiti na razne načine i u magiskom i u svetovnom životu. Zbog toga je preporučljivo svakom čoveku, ne samo aspirantima na Putu Magijske Spoznaje, da se pozabave analogijama i delovanjima elemenata, kako razjašnjavanjem njihovog teoretskog dela, tako i njihovom praktičnom primenom. Vladanje elementima je izabrano kao prvi čin inicijacije. Zbog toga tradicionalno drevno učenje posvećuje najveću pažnju elementima pre prve inicijacije, jer je Ključ za elemente univerzalni lek pomoću kojeg se može rešiti svaki problem na koji se naiđe. Ovo znanje bi trebalo da bude od koristi i na blagodat svakom čoveku, bez obzira da li će se otisnuti Stazom Beskrajnog Putovanja Duše.

 

 

Suptilni Elementi

 

Prema drevnom učenju postoji sedam elemenata, odnosno sedam principa ispoljavanja sveukupnog postojanja. Ovo učenje je gotovo nepoznato, jer je uobičajeno da se govori četiri elementa: Vatri, Zemlji, Vazduhu i Vodi, a u pojedinim sistemima se Eter izvodi kao peti element. Ovo je sasvim ispravno, ali znanje drevnog nasleđa nam govori o još dva elementa, odnosno principa: Svetlosti i Tami.

Fizički elementi koji mogu biti grube i suptilne materijalne prirode su Vatra, Vazduh, Voda i Zemlja. Njihovi numerički ekvivalenti su 1, 2, 3 i 4. Ne fizički elementi suptilne materjalne prirode su Eter, Svetlost i Tama. Numerički ekvivalent za Eter je 10, dobijen zbrajanjem vrednosti fizičkih elemenata: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Eter je, prema tome, suptilna Jedinica (1 + 0 = 1). Ovo znači da su četiri gruba elementa potekla od Etera. Zbog toga je Eter nazvan Prvim Uzrokom i treba ga shvatiti kao Prvu Silu. Svetlost i Tama su najviši suptilni izraz stanja materije i imaju istu numeričku vrednost 0 (nula). Redosled elemenata prema drevnom učenju je sledeći: Tama, Svetlost, Eter, Vatra, Vazduh, Voda, Zemlja, Tama.

 

Tama

 

Tama se pojavljuje na početku i na kraju niza. To je zbog toga što je Tama element koji okružuje Sve. Iz Tame dolazi Sve i u Tami Sve nestaje, da bi kroz Svetlost ponovo postalo.

Sedam elemenata je izraženo kroz osam, Beskonačnu položenu osmicu ∞.

Tama je zapravo Apsolutna Nula. Ona skriva Beskrajna nepregledna prostranstva Drevnih Bogova. Ovo je velika Tajna i ovo je sve što je o Tami dozvoljeno reći. Zabranjeno je od strane drevnih učitelja govoriti o Tami i Bićima Tame neposvećenima.

 

Svetlost

 

Svetlost je Prva Energija, Prva Iskra postojećeg. Svetlost je Srce Tame. Bez Tame, ne samo što se Svetlost ne bi mogla raspoznati, nego je bez Tame uopšte ne bi ni bilo. Isto tako, ko bi Tamu mogao spoznati da nije Svetlosti? Potpuno je pogrešno shvatanje da je Tama negativan, a Svetlost pozitivan princip. Ovu relaciju stvorio je ograničeni um čoveka u nemogućnosti da spozna Tamu. Čovek vidi Svetlost, pa je stoga doživljava kao nešto pozitivno, kao dobro. Tamu um ne može obujmiti i iz toga proističe da je ono što je nepoznato i neshvatljivo, negativno i zlo.

U magijskoj literaturi ćete naići na stav da se Svetlost zasniva na principu Vatre, da je Svetlost bez Vatre nezamisliva i zbog toga je smatraju jednim vidom Vatre. Takođe, kao suprotnost Svetlosti, Tamu izvode iz principa Vode. Ovo su potpuno pogrešna shvatanja i učenja zasnovana na fizičkim osobinama Vatre i Vode. Tačno je da Vatra emituje Svetlost, ali ne zato što je Svetlost osobina Vatre, već zato što je Svetlost suština Vatre. Svetlost je, isto kao i Tama, suština svakog fizičkog elementa. Vatra je, stoga samo niži, fizički, izraz Svetlosti.

Kako je Tama Apsolutna Nula, tako je Svetlost Manifestovana Nula. Nula koja se manifestuje kroz 10, kao simbol svetvarnosti, Eter. Svetlost kada se prelomi kroz prizmu vidi se kao spektar svih boja (duga). U Svetim Knjigama je ostalo zabeleženo da su Bogovi, Bića Svetlosti, posle Velikog Potopa, kao znak Zaveta između Nebesa i Zemlje, između sveta Bogova i sveta ljudi, pokazali čoveku Dugu, Pečat Svetlosti na Nebesima. Od tada se posle kiše, pod zracima Sunca uvek vidi Duga, kao znamen ovog Saveza, ali i opomena čoveku. Bogovi su, dakle, Bića Svetlosti. Njima su upućene molitve, Njima se pevaju himne i hvalospevi. Oni se zazivaju da Put osvetle i um prosvetle. I mnogo je Bića Svetlosti još. O Njima govore Svete Knjige i Grimoari magova vičnih.

 

Eter

 

Iz Apsolutne Nule izranja Manifestovana Nula koja rađa Suptilnu Jedinicu, Desetku sazdanu na dve petice, 1 + 4 i 2 + 3, gde su:

1 - Toplo
2 - Hladno
3 - Vlažno
4 - Suvo

iz čega proističu dva osnovna pranačela:

- toplo i suvo (1 + 4), obrnuti pentagram, četiri kraka stoje na jednom, aktivni muški princip,
- hladno i vlažno (2 + 3), uspravan pentagram, tri kraka stoje na dva, pasivni ženski princip.

Iz ovoga, kombinovanjem, nastaju četiri elementa grube materije.

Kako je Svetlost Prvobitna Energija, Prvobitna Iskra, tako je Eter Prvobitna Sila, Prvobitna Moć. Eter je najviša, najmoćnija tvar, nešto nepojmljivo, najviši uzrok svega stvorenog i postojećeg. Eter je besprostoran i bezvremenski. On je nestvoren, neshvatljiv, neodrediv. On je Sve stvorio i Sve održava u Ravnoteži. On je praizvor i čistota svih uzroka, i u Njemu se odražava čitavo stvaranje, od najviših pa do najnižih ravni postojanja. Eter je Sve u Svemu. To je ona kvintesencija alhemičara.

 

Vrh

 

Grubi Elementi

 

Sve pojavne stvari moguće je sagledati elementima koji određuju esenciju snaga prirode koja svoje delo nastanka i uništenja ostvaruje pomoću njih kao osnovnih načela. Postoje četiri elementa grube materije koji nastaju kao kombinacija dva osnovna prapočela - toplog i suvog i hladnog i vlažnog:

1) Vatra - toplo i suvo
2) Vazduh - vlažno i toplo
3) Voda - hladno i vlažno
4) Zemlja - suvo i hladno

Svaki od ova četiri elementa predstavlja jedno od osnovnih stanja: užareno, čvrsto, gasovito i tečno. Svakom od njih pripada i skup životnih delatnosti pa tako imamo četiri reda prirode: proleće, leto, jesen i zimu, ili vreme od svitanja do podneva, od podneva do zalaska Sunca, od zalaska do ponoći i od pnoći do svitanja. Postoje i četiri etape ljudskog života: detinjstvo, mladost, zrelost i starost i četiri tipa temperamenta: sangvinički, kolerički, melanholični i flegmatični. Na osnovama ovih univerzalnih vrednosti - oblikovanju, razvitku, kulminaciji i opadanju - zasnivaju se operacije magije, alhemije, astrologije i ostalih ezoterijskih nauka.

Važno je napomenuti da pomenute elemente ne treba posmatrati kao običnu vatru. vodu, vazduh i zemlju, i koji bi samo predstavljali aspekte grubo materijalnog sveta, jer se ovde radi o univerzalnim osobinama svih tih elemenata. Zbog toga se u starim spisima elementi nazivaju Kovitlajuće Sile.

 

Vatra

 

Prema drevnom učenju, Vatra je prvi elemenat koji je nastao iz Etera. Ovaj element, kao i svi drugi, ne ostvaruje svoj uticaj samo u našem grubom materijalnom svetu, već i u svemu što je stvoreno. Osnovne osobine vatrenog principa su toplota i širenje. Svaki element, pa i element Vatre, ima dve polarnosti aktivnu i pasivnu, odnosno pozitivnu (+) i negativnu (-) polarnost. Plus uvek označava graditeljske, stvaralačke, plodne izvore, dok minus predstavlja sve ono što je rušilačko ili razgradujuće. U svakom elementu se uvek moraju jasno razlikovati ove dve osnovne osobine. Religije su uvek aktivnoj strani pripisivale dobro, a pasivnoj zlo. Međutim, suštinski rečeno, ne postoje dobro i zlo, to su samo ljudske ideje. U Svemiru nema ni dobra ni zla, zato što je sve stvoreno prema nepromenljivim zakonitostima, u kojima se odražava Božanski princip, i jedino upoznavanjem tih zakonitosti čovek može biti u stanju da se približi Bogovima.

Vatra je simbol akcije, delatnosti, snage, moći i fizičke energije. Energija Vatre vrši transformaciju čvrstog u tečno, tečnog u gasovito. Zbog toga je Vatra element transformacije i transmutacije. To je sila koja neprestalno ruši i ponovo stvara. Predstavlja onu snagu koja otvara nove horizonte i stvara nove dimenzije. Osnovni princip Vatre je širenje pa se može nazvati tečnom strujom (električnost). Dobro treba obratiti pažnju ovde na magijsku terminologiju kako ne bi došlo do zbrke i nerazumevanja. Tečna struja nije grubi materijalni elektricitet, iako ima nekih sličnosti. Svako će može shvatiti da je osobina širenja identična sa rasprostiranjem. Činjenica je da je ovaj elementarni princip Vatre skriven i delatan u svemu što je stvoreno u celom Svemiru, počev od najmanjeg atoma fizičke materije pa do najsuptilnije supstance vidljive ili nevidljive.

Element Vatre se odnosi na Jug. Ona je izrazito muški element. Element Vatre podstiče jaku energiju i volju. Kako je Vatra element koji sadrži stvaralački i razarajući princip, a simboliše plodnost, izrazito je prisutan kod Bogova Plodnosti. Vatra leči, ali i sagoreva, donosi novi život, i isto tako uništava stari. Boja koja korespondira ovom elementu je crvena. Deo dana je od podneva do zalaska Sunca, a od godišnjih doba leto.

Osnovne osobine ljudi pod uticajem elementa Vatre (preovladavanje planeta u vatrenim znacima horoskopa) je jaka volja, snaga, strast, energičnost, prilagodljivost i izraziti seksualni poriv. Ovaj čovek poseduje životni žar. Krasi ga odanost i predanost poslu, veoma je praktičan, ambiciozan, inteligentan i intelektualan. Kod njega svaka akcija proističe iz želje za širenjem i rastom i unutrašnjeg poriva za stalnim iskušavanjem i isprobavanjem (Ovan, Lav, Strelac).

 

Vazduh

 

Drugi element koji je proistekao iz Etera je element Vazduha. Drevno učenje ovaj element ne prikazuje kao pravi element, već ga određuje kao posrednika između Vatre i Vode, tako da princip Vazduha, uspostavlja neutralnu ravnotežu, delujući kao posrednik između aktivnih i pasivnih dejstava Vatre i Vode. Preko ovog međudejstva aktivnog i pasivnog principa, sav živi svet je nastao kretanjem. U svom posredništvu Vazduh je od Vatre preuzeo osobinu toplote, a od Vode vlažnost. Bez te dve osobine nikakav se život ne bi mogao zamisliti. Ove dve osobine daju vazdušnom principu i dve polarnosti i to životodavnu u pozitivnom vidu i rušilačku polarnost u negativnom. Vazduh je element suptilnih upliva, ravnoteže i ležernosti u svakom smislu. To je element koji podstiče, prepun ideja. Vazduh prodire u sve pore.

Element Vazduha se odnosi na Istok. Ovaj element simboliše Dušu i dah Života. To je element čije su osobine posvećeništvo, komunikacija, snaga uma i mudrost. Boja koja korespondira Vazduh je žuta. Doba dana je od izlaska Sunca do podneva, a godišnje doba proleće.

Čovek pod uticajem Vazduha (preovladavanje planeta u vazdušnim znacima horoskopa) je slobodnog duha, bez predrasuda, često avanturista prepun burnih doživljaja u životu. Za ovakvog čoveka ne postoje tajne. On ih otkriva. Ima urođenu sposobnost za intelektualizaciju stvari, apstraktno mišljenje, stavljanje emocija u drugi plan i sposobnost za objektivno sagledavanje stvari (Blizanci, Vaga, Vodolija).

 

Voda

 

Element Vode koji takođe proizilazi iz Etera, svojim dejstvom je suprotstavljen principu Vatre i ima sasvim suprotne osobine. Njegove osnovne osobine su hladnoća i skupljanje. I ovde se govori o dva pola: aktivnom koji je graditeljski i životodavni, jer hrani i štiti, i negativnom koji, slično Vatri, ruši i razgrađuje, jer potapa i razdeljuje. Kako ovaj element poseduje osnovnu osobinu skupljanja i stezanja, on proizvodi privlačnu struju (magnetičnost). Voda, kao i Vatra, deluje u svim predelima. Prema zakonima stvaranja, princip Vatre ne ni mogao postojati da Eter u sebi nije prikrio, kao suprotan pol, princip Vode. Ova dva elementa, Vatra i Voda, su osnovni elementi pomoću kojih je sve stvoreno. Skoro sve magijske operacije sadrže rad sa ova dva glavna elementa, a takođe i njihove osobine istakanja i privlačenja (električnost i magnetičnost) koji predstavljaju suprotstavljene polarnosti. Voda je element tečnog stanja. To je element koji označava sazrevanje i spajanje.

Element Vode se odnosi na Zapad. Ovaj element simboliše žensku energiju, a kako sadrži, kao i Vatra, stvaralački i razarajući princip i simboliše plodnost, izrazito je prisutan kod Boginja Plodnosti. Voda je nesaglediva širina i nedostižna dubina. Ona vlada svim tečnostima. Ona pročišćuje i isceljuje. Voda je strast koja otvara dušu i u isto vreme predstavlja emocije koje se pretvaraju u suze. Boja koja korespondira element Vode je plava. Doba dana je od zalaska Sunca do ponoći. Godišnje doba je jesen.
Emocije i osećanja su glavni izraz ljudi pod uticajem elementa Vode (preovladavanje planeta u vodenim znacima horoskopa). Oni imaju izraženu želju za negovanjem, sposobni su za najdublja osećanja i izuzetno su intuitivni (Rak, Škorpija, Ribe).

 

Zemlja

 

Element Zemlje ne predstavlja čist elemenat kao što su Vatra i Voda, a nije ni nalik elementu Vazduha kao posredniku. Zemlja se rađa iz međudejstva (interakcije) tri pomenuta elementa kao poslednji elemenat koji pomoću svoje osobine očvršćavanja uključuje sva ta tri elementa. To je ona osobina koja daje konkretan oblik prethodnim elementima. Ali, istovremeno se i ograničava delatnost ta tri elementa što rezultira nastajanjem prostora i vremena. Uzajamno delovanje ta tri elementa zajedno sa elementom Zemlje, postalo je četvoropolno tako da bismo princip Zemlje mogli nazvati četvoropolnim magnetom. Stoga je strujanje u polarnosti elementa Zemlje elektromagnetno. U ovome je i tajna nastanka života koji bi se mogao objasniti jedino delovanjem svih grubih elemenata u četvrtom, odnosno, elementu Zemlje.

Zemlja predstavlja stabilnost i snagu, zrelost i plodnost. Zemlja je čvrsto stanje materije koja absorbuje, odnosno prima sve u sebe. Ona je, simbolički, majka kojoj ništa nije strano, koja prihvata i razume čak i ako to ne odobrava. Zemlja je izvor moći i bogatstva. Ona je najverniji čuvar blaga. Zemlja se pogrešno smatra ženskim elementom i vezuje za pasivni princip, uglavnom zbog svoje fizičke osobine plodnosti i stabilnosti. Međutim, ne treba smetnuti činjenicu da Zemlja u sebi sjedinjuje dejstvo svih elemenata. Stoga, princip Zemlje je univerzalan, jer sjedinjuje aktivan (muški) i pasivan (ženski) princip.

Element Zemlje se se odnosi na Sever. Boja koja korespondira je zelena, prva izvedena boja, zatim u zavisnosti od preovlađujućih uticaja koje prima u sebe, često korespondiraju ljubičasta i narandžasta u svojim tamnim nijansama teget i braon smeđa. Doba dana je od ponoći do izlaska Sunca. Godišnje doba je zima.

Zemlja je element koji nosi osobine negovanosti i stabilnosti, razmaženosti i čvrstine, što su i osobine ljudi pod dejstvom elementa Zemlje (preovladavanje planeta u zemljanim znacima horoskopa). Ovi ljudi su puni snage i izdržljivosti. Krakteriše ih stabilnost, red, prizemljenost i smirenost. Veoma su plodni u svim segmentima života. Uspešni su u ostvarivanju karijere a posebno u ostvarivanju materijalne sigurnosti i stabilnosti (Bik, Devica, Jarac).

 

 

Vrh

 

 

PRIMENA MAGIJE ELEMENATA

 

Magija elemenata ima svoju višestruku primenu u gotovo svim segmentima magijskog rada. Ona je nezaobilazna u svakoj magijskoj operaciji. Ali isto tako, magija elemenata ima i svoju višestruku primenu u svetovnom, svakodnevnom životu čoveka. Male obrede energetskog čišćenja i posvećenja, kako prostora, tako i svih stvari može raditi svaki čovek, bez obzira da li se bavi magijom ili ne. Zbog toga se kaže da je Magija elemenata prva magija kojoj se posvećuje pažnja pre prve inicijacije. Zapravo, inicijacija nije ni potrebna za praktikovanje osnovne Magije elemenata, jer se ona obavlja isključivo na fizičkom i mentalnom nivou Zemaljske Ravni, radi harmonizacije života čoveka, kako unutrašnje, tako i u odnosu prema spoljašnjem okruženju. U ovom delu knjige ću se posvetiti razjašnjavanju praktične primene osnovne Magije elemenata.

 

 

Energetsko čišćenje prostora i svih stvari

 

Pitanje čišćenja i posvećenja prostora i svih stvari je veoma značajno za život uopšte, a ne samo u smislu magijskog rada. O ovome se mogu čitave knjige napisati. Tačno je da postoji mnogo pisanih tekstova i knjiga o ovoj tematici, i tačno je takođe, da u tom mnoštvu postoji i mnogo zbrke. Prostor, uopšteno, možemo shvatiti kao materijalno proširenje našeg unutrašnjeg stanja i bez obzira da li se radi o unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru cilj je primena tehnika uravnoteženja na svim nivoima življenja radi stvaranja harmonične sredine pogodne za život, ali i unutrašnje harmonije bića. Blagostanje koje rezultira iz življenja u prostoru koji poštuje osnovne principe Zakona Ravnoteže je usklađenost čoveka sa prirodom i prirodnim zakonima što rezultuje dobrim i zdravim životom u svoj njegovoj punoći.

Oblikujući i menjajući prostor u svojoj kući, ali i uskladjujući sredinu oko sebe, čovek deluje blagotvorno kako na sebe, tako i svoje okruženje. Uravnoteženje (harmonizacija) prostora u kome čovek boravi i kroz koji izražava svoju suštinu je put kojim postiže istu harmoniju i sa drugim ljudima u okruženju. Energija koju čovek stvara, a svaka je energija nerazdvojiva od spoljašnje sredine, jeste ono što može da se oblikuje, promeni i poboljša (modifikacija), da bi se život učinio boljim (kavlitet) i da bi se bolje upoznao sa sopstvenim stvarnim "ja" i sa onim što bi želeo da bude (kvantitet). Za savkog čoveka, srećan život je nešto drugo. Magija može da pomogne čoveku da osmotri svoje potrebe i da uz pomoć magijske spoznaje unese ravnotežu i sklad između željenoga i življenoga.

Prvi korak kada se krene u preuređenje nekoga prostora jeste temeljno rasčišćavanje i čišćenje prostora. Nered koji zauzima određeni prostor ispunjava ga energijom usporavanja do zaustavljanja (stagnanacija) i tako ne dopušta ni protok ni dolazak nove energije. Nered u prostoru nije samo običan nered nastao zbog toga što je čovek nakupio obilje stvari i nema vremena da ih adekvatno smesti, to je stanje koje upozorava. Zatrpavanjem životnog prostora podsvesno se ukazujuje na nered u unutrašnjosti bića, u mislima i emocijama i neskladu koji se produbljuje između misaonog i dejstvenog emotivnog i razumnog. Jednostavno, nered u prostoru upozorava na nered u duši.

Nered u prostoru je suptilna projekcija različitih konfuznih životnih situacija koji, s druge strane, fizički nedozvoljava nesmetan protok energije, stvara blokade i povratno sprečava čoveka da jasno razmišlja. Nered u kući priziva stagnaciju i sprečava stvaralaštvo (kreativnu akciju), ukazuje na nespremnost da se razreše problemi koji su ostali iz prošlih događanja. Život se odvija u ciklusima i da bi se kročilo u novi, sav balast prošlog mora biti raščišćen. Čovek se mora pozabaviti radom na sebi i oko sebe, čišćenjem sopstvene unutrašnjosti i sopstvenog okruženja. Menjajući pristup svojem okruženju, čovek, paralelno i sebe dovodi bliže postavljanju realnih ciljeva, sagledavanju stvarnosti i preduzimanju akcije. Ono što je nužno za čišćenje prostora jeste lično delo (angažman) i volja da se ide do kraja. Posle izvesnog vremena provedenog u kući, čoveku je teško da ga posmatra nepristrasno, ipak potrebno je povremeno to učiniti. Postupak je jednostavan: odabere se dan kada će se u kuću ući sa očima stranca koji će, za razliku, primetiti sve stvari pored kojih se svakodnevno prolazi bez naročite pažnje.

Menjajući pristup i s realnim ciljevima može se brzo započeti život bez nereda. Važno je dati sebi vremena, jer se najbolji rezultati postižu s jednim doslednim sistemom u kombinaciji s novim navikama. Magijski je moguće analizirati interakcije energija čoveka i njegovog okruženja. Suština je jednostavna: mesto na kojem čovek živi je njegov odraz. Okruženje čoveka je mikrokosmos u kome on treba nesmetano da dela (funkcionalnost).

 

Šta se sve pod čišćenjem prostora podrazumeva?

 

Prvo, čišćenje prostora je sve ono što se podrazumeva pod generalnim spremanjem i čišćenjem: brisanje prašine i prljavštine sa podova i zidova ne samo vidljivih i pristupačnih delova prostora, već i oko, ispod i iza komada nameštaja (usisavanje, brisanje, skidanje paučine, džogiranje); zatim, čišćenje i pranje tepiha i zavesa (ukoliko postoje); potom, čišćenje nameštaja, slaganje i preslaganje ormara, plakara, polica, rafova i slično; i na kraju pranje i čišćenje prozora i vrata.

Druga, veoma važna stvar u čišćenju prostora jeste prebiranje i odabiranje stvari i odbacivanje svega što je višak i nepotrebno (odeća, obuća, ukrasni predmeti, časopisi i novine i razni drugi nagomilani predmeti i stvari koji nemaju funkciju ili se uopšte ne koriste. Čest je primer gde ljudi sakupljaju svakakve teglice, posude i kutije u kojima kupuju namirnice i druge stvari. Može da postoji ostava u koju će se smestiti sve stvari koje nemaju funkcionalnost u svakodnevnom životu, s tim što i taj prostor mora biti uredan i pregledan. U taj se prostor odlažu samo one stvari koje se povremeno koriste. Ali ako postoje stvari za koje je čovek siguran da ih zaista neće nikada koristiti, treba da ih odbaci kao nepotrebno smeće.

Treći deo fizičkog čišćenja prostora podrazumeva odvacivanje svih svari koje su neispravne, oštećene, okrnjene, polomljene, pocepane i slično. Veoma je čest slučaj da ljudi iz raznih, pre svega, sentimentalnih razloga čuvaju svakakve stvari (komadi odeće kad su bili mali, igračke iz detinjstva, razni pokloni iako više ne funkcionišu, okrnjene šolje i druge posude, pokvareni tehnički uređaji, pocepana odeća i slično). Veoma je važno da u prostoru sve bude ispravno i funkcionalno, jer se to odražava i na unutrašnje energetsko stanje. Sve što je pocepano, odražava istu takvu ununutrašnju energiju. Ono što sam primetio je da Srbi mnogo vole da nose pocepane čarape, čak dotle da ih nose dok se potpuno ne raspadnu. Slično je i sa drugim delovima odeće koja se ne vidi na prvi pogled. Ovo je slika unutrašnjeg mentalnog stanja koje je rastrzano, frustrirano, depresivno i melanholično, a u nastojanju da se spoljašnjošću prikrije.Slično se može opisati i mentalno stanje čoveka čija kuća, naoko, izgleda čisto i sređeno, ali ako zavirite u ormare, ili pogledate iza i ispod kreveta, vidite užas. Ako čovek pije iz okrnjene čaše ili šolje, lomi pristup čistoj enegiji kroz piće koje uzima. Tupi noževi u kući su znak mentalne slabosti, nedostatka snage misli i reči. Noževi treba da budu naoštreni ili da se odbace. Tupi noževi, odražavaju tupe ili zatupljuće misli, ideje, potrebe, želje i sllično. Takođe je čest slučaj da se čuvaju i koriste okrnjeni ili noževi sa polomljenim vrhom. Takve obavezno izneti iz kuće i baciti. I kad sam kod noževa, kada su oprani i dok se suše, ili se možda tako drže u kući, ne smeju biti okrenuti vrhom (oštricom) na gore jer u tom položaju seku protok energije. I moglo bi se ovako ređati i tumačiti hiljadu stvari još, ali mislim da je ovo bilo dovoljno razumljivo u smislu poruke koju sam hteo preneti.

Nakon što se obavi generalno čišćenje, sređivanje i prostor na fizičkom planu bude čist, može se posvetiti i otklanjanju onih nevidljivih uzročnika nereda, kao što su emocionalni problemi i slično. Tada se rade obredi pročišćavanja s namerom da se iz prostora očistite blokade. Da bi čišćenje prostora bilo obavljeno u potpunosti treba se odlučiti za neki metod posvećivanja prostora.

Pročišćavanje energije prostora je oduvek bio veoma važan deo raznih religioznih tradicija. Sam čin se obavlja na izabrani dan u mesecu ili godini koji najviše pogoduje takvom delu. Ovim obrednim radnjama čovek treba da ostane u dosluhu sa sopstvenim duhovnim bićem i u skladu sa sopstvenim okruženjem. Sve ove radnje mogu se izvoditi samostalno ili zajednički sa ostalim bližnjima, koji dele isti životni prostor.

 

Obredi Čišćenja prostora Elementima

 

Sve radnje koje se vrše u obredima čišćenja prostora treba započeti i završiti na izlaznim vratima krećući se u prostoru kružno u smeru kazaljke na satu. Bajalice koje u ovim obredima izgovaraju, ponavljaju se četiri puta, prema svakoj strani sveta. Zbog ovoga je neophodno znati kako je prostor koji se čisti orijentisan.

Uobičajeno je da se ovim ritualnim radnjama pristupa nakon teških perioda ili zbivanja, ali ne samo drastičnih, jer čak i posledice manjih verbalnih razmirica u kući će se nekim od ovih obreda vrlo brzo neutralisati.

Trebalo uvek biti opušten i sa uživanjem vršiti obrede. Ne prizivajte u svoj um nikakva nezdrava i nerealna očekivanja. Ovi su obredi samo pomoćno sredstvo kojim se kroz lično angažovanje oplemenjuje prostor i stvaraju kvalitetniji odnosi s drugim ljudima, a samim tim i sopstveni život se oplemenjuje i biva kvalitetniji u svakom smislu.

Dobro bi bilo, jedanput godišnje, na posebno odabran dan vršiti Obred Čišćenja prostora primenjući obredno čišćenje kroz svih 5 elemenata. Ovaj obred se naziva Veliki Obred Čišćenja. Ovaj obred se vrši sledećim redosledom: započinje se čišćenjem elementom Vode, potom sledi čišćenje elemetom Zemlje. Nakon ovih radnji vrši se združeno čišćenje elemetima Vatre, Vazduha i Etera, tako što se odradi radnja čišćenja elementom Vatre (radnja koja traje 24 sata), a potom se istovremeno vrši čišćenje elementima Vazduha i Etera. Za ovo je potrebno imati noseću kadionicu sa najmanje pet različitih zvona, ali se mogu koristiti i odvojeno kadionica i niska sa zvonima. Kađenje i zvonjenje se vrši uz naizmenično izgovaranje priziva energije elemenata Vazduha i Etera sa ponavljanjem na svaka 4 sata. Ovim Velikim Obredom Čišćenja mogu se očistiti sve prostorije u kući u jednom danu. Najbolji dan za vršenje Velikog Obreda Čišćenja je Dugodnevica (Letnji Solsticijum), okvirno 21. jun, odnosno, nulti solarni stepen u znaku Raka.

 

Obredi Čišćenja stvari Elementima

 

Svi Obredi Čišćenja Elementima, pojedinačno ili kao Veliki Ovred Čišćenja, mogu se primeniti i na čišćenje pojedinačnih predmeta pre njihovog posvećivanja i upotrebe. Magovi čiste i posvećuju svaku stvar koju poseduju, bez obzira da li tu stvar koriste u magijskom radu ili svakodnevnom životu. Čak, posvećuju i svako jelo koje pripremaju, i vodu prilikom svakog kupanja, i postelju pre spavanja, jer je za maga svaka životna radnja Sveta radnja i Sveti čin koji mora biti Čist i Posvećen. Mag uvek uz sebe ima malu bocu sa čistom i posvećenom vodom, posudu sa čistom i posvećenom solju, sveću, tamjan i zvono. Magični štap se podrazumeva da se uvek nalazi uz svog vlasnika.
 

Vrh

 

Magija Vode

 

Magija Vode se smatra najmoćnijom i ujedno najrasprostranjenijom magijom. Voda se koristi, kako u magijskim, tako i u religijskim obredima. Ali voda, kao fizička supstanca i, ujedno, kao materijalni element se koristi veoma mnogo i u svakodnevnom životu. Sedamdeset odsto ljudskog tela čini voda, u istom ili sličnom postotku, ona je sastvani deo svih živih bića, a sadrži je u iszvesnim količinama i neživa materija. Vodu pijemo, koristimo je za pripremu hrane, sopstveno čišćenje (kupanje, umuvanje i sl.), čišćenje i pranje raznih stvari i u niz drugih svrha. Tu su još boravci i šetnje kraj reka, jezera, mora... Sve u svemu, voda je konstantno prisutna u životu čoveka, te se stoga i Magija Vode smatra najznačajnijom.

Za vodu je važno napomenuti da u magijske svrhe treba koristiti prirodnu izvorsku vodu ili vodu sa nezagađenih reka, što je retko pristupačno ili pak vodu iz bunara i pumpi koje vodu crpe iz zemlje. Ukoliko nije moguće dobaviti ovakvu vodu može se upotrebiti i voda iz vodovoda, ali nikako flaširana voda koja se prodaje u prodavnicama. Voda ima neverovatnu osobinu, poput kristala, da vezuje za sebe energije. Flaširana voda u sebi nosi energije svih ljudi koji su učestvovali u procesu njene proizvodnje, pakovanja i transporta, zatim čuvanja i prodaje. Slična je stvar i sa svim drugim stvarima koje neko drugi pravi ili proizvodi. Što je više ljudi u lancu proizvodnje, to je prizvod energetski zagađeniji.

Jedino je mag u stanju da ove predmete i sredstva očisti od svih upliva, isto kao što je u stanju i da proizvede čiste stvari i sredstva odvojene od sopstva (delanje u stanju odvojene stvarnosti). Koliko samo nečistih energija čovek svakodnevno unosi u sebe, ili ih na druge načine za sebe vezuje!? Nebrojeno mnogo. Zbog toga se magovi obučavaju da što više stvari mogu sami raditi i proizvoditi. Mada postoje i oni "magovi" koji tvrde da snagom svojih misli (obrednom energizacijom) mogu sve očistiti i posvetiti. Ovo može biti, ali najčešće nije tačno. Radiestezijski, uz upotrebu viska ili rašlji, ovo je moguće praktično i dokazati. Ovo bi mogao da tvrdi samo Mag (Adept) koji je ovaladao sa sva tri nivoa postojanja: Zemaljskom ravni (fizički i mentalni nivo), Zvezdanom (Astralnom) ravni i Eteričnom ravni, a takav se zaista retko može sresti. Adept je u stanju da samo prinošenjem svoje ruke očisti bilo koju stvar ili biće, na blizinu ili usmeravanjem misli, na daljinu. Mnogo je prevaranata, iluzionista i obmanjivača. Ovo zapamti!

U obredima čišćenja vodom, a voda se u magijskoj praksi koristi i u niz drugih obrednih radnji, koristi pročišćena i posvećena voda. Ukoliko nije moguće dobaviti čistu izvorsku ili bunarsku vodu, potrebno je energizovati (oživeti) vodu.

 

Energizovana voda

 

Energizovana voda je posebno pripremljena voda za posebne namene, a koristi se i u slučaju nemogućnosti dobavljanja izvorske vode ili vode iz bunara. Ova voda se još naziva i "namagnetisana voda". Ovo treba shvatiti kao prirodnu energizaciju, odnosno kao stvaranje "žive vode", i ne treba poistovećivati sa magijskom obrednom energizacijom i energizacijom sopstvenom energijom (energija biopolja).

Voda se može energizovati na tri načina.

Prvi je način ostavljanje vode da stoji u posudi na Suncu od izlaska do zalaska Sunca. Ovo je najslabije energizovana voda.

Drugi način je pravljenje namagnetisane vode. Vodu treba staviti u uspravnu posudu valjkastog (cilindričnog) oblika od prirodnog materijala koji jedino ne sme biti od metala. Sa 4 strane posude treba postaviti magnete i pričvrtiti ih za posudu neprovodljivim materijalom. Vodu potom mutiti u smeru kazaljke na satu (ručno jedan sat ili mikserom, jednom mutilicom oko 2 minuta). Ovako energizovana voda je srednje moćno energizovana, ali izuzetno blagotvornog dejstva. Na ovaj način pripremljenu vodu magovi koriste za piće, za pripremanje hrane, za umivanje i u mnoge druge svrhe.

Teći način omogućava pravljenje najmoćnije energizovane vode. Voda se ostavlja u posudi ispod piramide na jednoj trećini visine piramide. Piramida za ovu namenu mora biti napravljena po modelu Velike Piramide koja treba da bude napravljena od prirodnih materijala i nivelisana u ravni Zemlje, a orijentisana po osi Istok-Zapad, Sever-Jug. Samo na ovaj način piramida je delotvorna. Voda ispod piramide treba da stoji 24 sata.

Velika Piramida je po svojim dimenzijama u propocionalnom odnosu sa Zemljinom poluloptom. Isto tako, i model koji se pravi mora biti izrađen po proporcionalnim dimenzijama. Model piramide se pravi na sledeći način: osnova piramide je kvadrat, a strane su četiri jednakokraka trougla.

 

Na slici iznad gore: Mreža piramide, takozvani model otvorene piramide

Na slici iznad dole: Osnovne dimenzije piramide (h - visina piramide; a - dužina osnove; s - dužina kraka trougla)

 

Formule za izračunavanje dimenzija su sledeće:

- proizvoljno se odredi željena visina piramide;

- da bi se dobila dužina osnovice potrebno je visinu pomnožiti brojem 1,5708 (polo-vina broja pi). Ovim se dobija osnovica jednakokrakog trougla strane piramide, koja je ujedno i dužina strane kvadrata osnove piramide;

- dužina kraka trougla dobija se tako što visinu množimo brojem 1,4946 (polovina broja pi umanjena za 4,85% za koliko je krak kraći od osnovice).

Primer: Ako je visina piramide 1 metar (100 cm), dužina osnove će biti 100 x 1,5708 = 157,08 cm, a dužina kraka trougla 100 x 1,4946 = 149,46 cm.

Sledi tabela sa izračunatim dimenzijama za pravljenje modela piramide prema željenoj visini izraženoj u centimetrima ili metrima.

 

 

Napomena: Piramida se pravi od prirodnih materijala i strane se spajaju takođe prirodnim materijalom istog porekla. Jedino se ne preporučuje pravljenje piramide od metala i ogledala uključijući i refleksno staklo. Ovi materijali lome tok energije i piramida bi bila beskorisna. Ako se pravi od drveta, strane spajati drvenim klinovima i/ili prirodnim lepkom. Ne koristiti eksere i metalne navrtnje jer oni takođe imaju osobinu da lome tok energije. Najlakše je za ove svrhe, piramidu praviti od čvrstog debljeg kartona (akvarel karton) i spajati prirodnim lepkom.

Primena energije piramide je višestruka i to je posebna tema o kojoj bi se moglo mnogo govoriti. Sama reč piramida znači "vatra u središtu" i sasvim je dovoljno za razumevanje snage i sile energije koju piramida proizvodi kao generator kosmičke energije.

 

Čišćenje i posvećenje Vode

 

Pročišćena voda se dobija tako što se u posudu vode doda malo (između dva prsta) morske, nerafinisane soli. Pri ovom malom obredu pripreme vode izgovara se tri puta (pre, za vreme i posle dodavanja soli):

            ČISTIM OVU VODU,

            DA MI BUDE OD KORISTI I POMOĆI

            U SVIM MOJIM RADNJAMA KOJE ĆU ČINITI,

            TAKO, DA BUDE ČISTA

            KAO ŠTO JE ČIST ELEMENT OD KOJEG JE SAZDANA.

            NEKA TAKO BUDE.

Posvećena voda je očišćena voda koja se posvećuje opštoj nameni čišćenja prostora i stvari. Voda se posvećuje sledćim rečima:

            POSVEĆUJEM OVU VODU VODE,

            DA MI BUDE OD KORISTI I POMOĆI

            U SVIM MOJIM RADNJAMA KOJE ĆU ČINITI,

            TAKO, DA MI BUDE VERAN SAVEZNIK.

            NEKA TAKO BUDE.

Ovo opšte posvećena voda, ali voda može biti i posvećena za posebne obredne radnje i koristi se samo u svrhu kojoj je posvećenjem namenjena. Ostatak namenski posvećene vode se nakon završetka obreda proliva u zemlju.

 

Sredstva neophodna za rad sa Elementom Vode

 

Sredstva koja su potrebna za rad sa Elementom Vode su sledeća:

- veća posuda, u obliku činije veličine do jednog litra, koja se magijski naziva "vodomar" i služi za čišćenje i posvećenje vode;

- manja posuda, u obliku činije veličine do četvrtine litra, koja se magijski naziva "vodenac" i služi za obredne svrhe;

- škropionica je sredstvo za rapršivanje vode u prostoru i može biti boca sa mehaničkom pumpom ili snop neke od Svetih biljaka (preporučuje se da to bude bosiljak, zbog svoje univerzalne energije Sunčeve prirode, a ako se koriste druge biljke, treba voditi računa o magijskim i astrološkim korespondencijama);

- boca, veličine od 0.7 do 1 litra, od smeđeg ili tamno bojenog stakla sa zapušačem od plute ili mekog drveta koja služi za čuvanje čiste i posvećene Vode.

- boca, veličine do 1 decilitra, od smeđeg ili tamno bojenog stakla sa zapušačem od plute ili mekog drveta koja služi za prenos čiste i posvećene Vode, a za obrede koji se vrše u nekim drugim prostorima ili u spoljnjoj sredini.

Podrazumeva se da ova sredstva predhodno nisu korišćena u druge svrhe, odnosno, da su energetski očišćena i posvećena.

 

Mali Obred Čišćenja Elementom Vode

 

Voda se koristi pretežno za pročišćavanje emocija, ali predstavlja i osnovno sredstvo za opšte čišćenje i pročišćenje, kako prostora, tako i svih stvari koje koristimo, bilo u magijske svrhe, bilo u običnom, svakodnevnom životu.

U obredima čišćenja vodom se upotrebljavaju: pročišćena voda, posvećena voda ili energizovana voda. Vodom se prska prostor, raspršivačem ili strukom neke biljke (najčešće bosiljak) u svim pravcima, kružno i u smeru kazaljke na satu.

Dovoljno je tokom obavljanja ove radnje izgovarati sledeće reči:

            ČISTIM OVAJ PROSTOR SILOM ČISTE VODE

            I SNAGOM SVOJE VOLJE,

            DA BUDE PROČIŠĆEN

            KAKO BIH (bi smo) OSTVARIO/la/li SKLAD

            U SVOM (našem) ŽIVOTU

            I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

Kada se vrši čišćenje predmeta, tom prilikom treba izgovarati:

            ČISTIM OVAJ (naziv predmeta)

            SILOM ČISTE VODE

            I SNAGOM SVOJE VOLJE,

            DA BUDE PROČIŠĆEN,

            KAKO BI MI BIO OD KORISTI

            U SVIM MOJIM RADNJAMA,

            I KAKO BI MI POMOGAO

            STVARANJU SKLADA U ŽIVOTU

            I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA.

U ovu svrhu moguće je koristiti i razna eterična (esencijalna) ulja kao dodatak vodi, uz vođenje računa o odnosu (korespondencijama) biljaka i ličnih potreba i stanja na fizičkom i mentalnom nivou. Ovo je odveć stvar magijske osposobljenosti pa se ne preporučuje upotreba ovih ulja i esencija bez predhodnog znanja i obaveštenosti o njihovoj upotrebi u energetskom smislu.

 

Vrh

 

Magija Zemlje

 

Čišćenje Elementom Zemlje je najčešće korišćen obred prilikom useljavanja u prostor u kome je već neko živeo, ili je prostor dugo bio nenastanjen. Obredi Čišćenja Elementom Zemlje se vrše prirodnim kvarcnim kristalom (Mesečev Kamen) i kristalima soli, koja treba da bude nerafinisana morska so.

 

Čišćenje i posvećenje soli

 

Pre upotrebe soli za čišćenje vode, ali i u druge svrhe obrednih radnji, so treba da bude posvećena, a so je sama po sebi čista jer se dobija iz (morske) vode. Neke magijske radnje zahtevaju so dobijenu iz utrobe zemlje (kamena so). Ova se so, takođe, smatra prirodno čistom.

Ukoliko mag nije sam proizveo so zagrevanjem do potpunog isparavnja morske vode, ili iskopavanjem kristala soli iz zemlje, već je so nabavio u prodavnici, ona se mora očistiti pre posvećenja

So se čisti sledećim rečima:

            ČISTIM OVU SO ZEMLJE,

            DA MI BUDE OD KORISTI I POMOĆI

            U SVIM MOJIM RADNJAMA KOJE ĆU ČINITI,

            TAKO, DA BUDE ČISTA

            KAO ŠTO JE ČIST ELEMENT OD KOJEG JE SAZDANA.

            NEKA TAKO BUDE.

So se posvećuje sledćim rečima:

            POSVEĆUJEM OVU SO ZEMLJE,

            DA MI BUDE OD KORISTI I POMOĆI

            U SVIM MOJIM RADNJAMA KOJE ĆU ČINITI,

            TAKO, DA MI BUDE VERAN SAVEZNIK.

            NEKA TAKO BUDE.

Čista i posvećena so čuva se u zatvorenoj posudi od drveta ili pečene zemlje (glinena posuda). Podrazumeva se da posuda za so predhodno nije korišćena u druge svrhe, odnosno, da je energetski očišćena i posvećena.

 

Prirodni kvarcni kristal

 

Upotreba prirodnog kvarcnog kristala (Mesečev kamen) zahteva poznavanje tehnike punjenja i održavanja i nužno je upoznati se o ovim postupcima podrobno pre rada sa kristalima u prostoru. Takođe, rad sa kristalima podrazumeva i poznavanje magijskih i astroloških korespondencija.

 

Sredstva neophodna za rad sa Elementom Zemlje

 

Sredstva koja su potrebna za rad sa Elementom Zemlje su sledeća:

- posuda za čuvanje posvećene soli (velika) sa poklopcem, najbolje od drveta, poput starinskih kuhinjskih slanika, ili je jednostavno napraviti od drvenih daščica, a može biti i od pečene gline, keramike, porcelana ili stakla, s tim što ako se odabere staklena posuda ili kakva tegla ukoliko nije od bojenog stakla onda se mora umotati u komad platna;

- Posuda za so (mala) sa poklopcem, najbolje od drveta, koja se može dobro zatvoriti ili staklena mala bočica sa zatvaračem ili zapušačem od plute ili mekog drveta, a služi kao prenosno sredstvo za obrede koji vrše u nekim drugim prostorima ili u spoljnjoj sredini.

- Kutija od drveta ili nekog drugog prirodnog materijala, sa poklopcem, u kojoj se čuvaju kristali kvarca, koji pritom moraju biti umotani u komad čiste bele svile.

Podrazumeva se da ova sredstva predhodno nisu korišćena u druge svrhe, odnosno, da su energetski očišćena i posvećena.

 

Mali Obred Čišćenja Elementom Zemlje

 

Manje količine soli se razbacaju u uglove prostora, direktno na pod i na nameštaj, i ostave se da deluju. Nakon 24 sata se jednostavno počisti. Takođe u istu svrhu može se u centralni deo prostora postaviti veća posuda sa izloženom morskom solju.

Pri bacanju soli, okrećući se prema stranama sveta treba izgovarati:

            ČISTIM OVAJ PROSTOR

            SILOM ČISTE ZEMLJE

            I SNAGOM SVOJE VOLJE,

            DA BUDE PROČIŠĆEN

            KAKO BIH (bi smo) OSTVARIO/la/li SKLAD

            U SVOM (našem) ŽIVOTU

            I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

Kada se vrši čišćenje predmeta, on se posipa solju ili se na predmet i oko predmeta postavljaju komadi kristala. Tom prilikom treba izgovarati:

            ČISTIM OVAJ (naziv predmeta)

            SILOM ČISTE ZEMLJE

            I SNAGOM SVOJE VOLJE,

            DA BUDE PROČIŠĆEN,

            KAKO BI MI BIO OD KORISTI

            U SVIM MOJIM RADNJAMA,

            I KAKO BI MI POMOGAO

            STVARANJU SKLADA U ŽIVOTU

            I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA.

 

Vrh

 

Magija Vazduha

 

Element vazduha koristi se gotovo uvek u pročišćavanju i posvećivanju prostora. U tu svrhu najčešće se upotrebljava tamjan ili smole biljaka u obliku sitnih granula ili mirisnih štapića. Uvek se treba opredeliti za jednu bijku koja se u namenskoj posudi (kadionica) spusta na žar dobijen od ugljenih briketa ili žara uzetog iz vatre kućnog ognjišta ili peći na drva i ugalj, ukoliko postoje u kući.

Preporučuje se korišćenje običnog tamjana (smola) jer je energetski univezalan. U posebnim obredima treba voditi računa o magijskim i astrološkim korespondencijama, jer su one važne za potpuno i blagotvorno energetsko ispoljavanje.

Za svaki čin kadenja dovoljno je uzeti malo tamjana i to količinu na vrh noža, (bilo čistog sastojka bilo mešavine) i samo tu malu količinu koristiti za kađenje. Nije potrebno ispunjavati prostor gustim dimom, jer je sasvim dovoljno samo da se oseti miris tamjana.

 

Biljke, ekstrati i smole

 

Ovde su navedene biljke, ekstati i smole biljaka ili minerala koji se koriste kao sredstva za kađenje. Naravno da nisu navedena sva sredstva niti smese koje se mogu praviti, ali su ovi ovde navedeni sasvim dovoljni za rad u ovoj fazi.

Tamjan za sagorevanje koristi se izmrvljen od sledećih navedenih delova biljaka:

Tamjan, prah žalfije, srž zove, prah aloje, prah belog maka, seme crnog maka, mastika, cvet karanfila, seme anisa, drvo kleke, cvet kamilice, koren odoljena (valerijana), cimet, cvet ruže, seme korijandra, cvet majčine dušice, cvet ljiljana, sandalovo drvo, šafran, lovorov list, seme crnog luka, list koprive, seme gorušice, seme konoplje, list rutvice, list ljute metvice, ruzmarin, seme lana, koren ljubičice, cvet božura, list ranilista, list breze, list vrbe, list rutvice, prah paprati, seme kima, seme komorača, lotus, pačuli, lavanda, seme tatule, koren tatule, miro, stiraks, benzoin i kamfor.

 

Sredstva neophodna za rad sa Elementom Vazduha

 

Sredstva koja su potrebna za rad sa Elementom Vazduha su sledeća:

- kutija od drveta ili tvrdog kartona srednje veličine za čuvanje posvećenog tamjana, mada može biti i staklena teglica srednje veličine kojih treba ih imati onoliko komada koliko se vrsta tamljana koristi u ritualima;

- mala kutija od drveta ili tvrdog kartona, za prenos posvećenog tamjana, mada može biti i mala staklena teglica kojih treba ih imati onoliko komada koliko se vrsta tamjana koristi u ritualima;

- kutija od drveta ili tvrdog kartona srednje veličine za čuvanje posvećenog uglja (briketi) za paljenje i razgorevanje tamjana, mada može biti i staklena teglica srednje veličine.

- mala kutija od drveta ili tvrdog kartona, za prenos posvećenog uglja (briketi), ili mala staklena teglica.

- kadionica je posuda koja može biti izrađena od različitih nezapaljivih materijala koji mogu podneti visoku temperaturu, a se koristi za gorenje tamjana u svrhu ohrabrivanja i pružanja dobrodošlice Duhovima, kao i za proterivanje, a takođe, se koristi i u obredima čišćenja i posvećenja prostora i svih stvari.

Podrazumeva se da ova sredstva predhodno nisu korišćena u druge svrhe, odnosno, da su energetski očišćena i posvećena.

 

Mali Obred Čišćenja Elementom Vazduha

 

Kada se tamjan razgori u kadionici, lagano obići prostor, s posebnom pozornošću da se osvete svi zidovi i uglovi prostora. Tokom obavljanja ove radnje treba zastati na delovima prostora okrenutih prema stranama sveta i izgovarati sledeće reči:

            ČISTIM OVAJ PROSTOR

            SILOM ČISTOG VAZDUHA

            I SNAGOM SVOJE VOLJE,

            DA BUDE PROČIŠĆEN

            KAKO BIH (bi smo) OSTVARIO/la/li SKLAD

            U SVOM (našem) ŽIVOTU

            I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

Kada se vrši čišćenje predmeta, on se pronosi kroz dim kružno, u smeru kazaljke na satu, ili, ukoliko se radi o velikom predmetu, oko njega se vrši obhod. Tom prilikom treba izgovarati:

            ČISTIM OVAJ (naziv predmeta)

            SILOM ČISTOG VAZDUHA

            I SNAGOM SVOJE VOLJE,

            DA BUDE PROČIŠĆEN,

            KAKO BI MI BIO OD KORISTI

            U SVIM MOJIM RADNJAMA,

            I KAKO BI MI POMOGAO

            STVARANJU SKLADA U ŽIVOTU

            I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA.

 

Vrh

 

Magija Vatre

 

Vatra se primenjuje kada se želi prekinuti sa starim navikama i stilom života. Ovaj obred se smatra najsnažnijim putem za razrešenje starih obrazaca (formi ponašanja), a svodi se na korišćenje sveća koje moraju da gore 24 sata, s napomenom da se ovaj ritual izvodi sa velikom odgovornošću i samo kada je čovek siguran da će on sam ili neko drugi ko učestvuje u obredu uvek biti budan u prostoru. Radi se uvek i samo u jednoj prostoriji za jedan dan.

 

Sredstva neophodna za rad sa Elementom Vatre

 

Sredstva koja su potrebna za rad sa Elementom Vatre su sledeća:

- svećnjak se koristi kao postolje za sveću na oltaru ili drugim mestima obavljanja obreda i treba da ih bude 1, 3, 5 ili 7 u zavisnosti od vrste rituala, a može se posedovati i veći broj svećnjaka;

- kutija od drveta ili tvrdog kartona za čuvanje neupotrebljenih posvećenih sveća;

- sveće, crne i bele se najčešće koriste i treba ih uvek imati u većem broju.

Sveće u osnovnim bojama koje se više koriste su crvene, plave i žute, a u izvedenim bojama se ređe upotrebljavaju i to su zelene, narandžaste i ljubičaste. Sveće koje treba upotrebljavati u ovim obrednim radnjama treba da budu bele ili crne, ili od čistog voska (voštanice), ili od čistog loja (lojanice).

Sveće lojanice se prave ručno od goveđeg ili ovčijeg loja i one se koriste u nekim specifičnim ritualima. Lojanice se mogu praviti i od ljudskog sala, ali ovo se radi u veoma retkim ritualima. Veličina sveća nije bitna, u smislu dužine i debljine, jedino je važno da može trajati dok traje ritual. Uglavnom se koriste sveće valjkastog oblika, ali se u nekim ritualima koriste i u obliku spirala, kupola, piramida ili kocki. Ako sveće ne pravite sami, one moraju biti pročišćene pre posvećenja.

Sveće u bojama se ne preporučuju u ovim obredima bez predhodnog upoznavanja sa magijskim i astrološkim korespondencijama.

 

Mali Obred Čišćenja Elementom Vatre

 

Sveće se postave u uglove, ispred vrata i prozora s unutrašnje srane i u središte prostora. Kada se upale sve sveće okrećući se prema stranama sveta treba izgovarati:

            ČISTIM OVAJ PROSTOR

            SILOM ČISTE VATRE

            I SNAGOM SVOJE VOLJE,

            DA BUDE PROČIŠĆEN

            KAKO BIH (bi smo) OSTVARIO/la/li SKLAD

            U SVOM (našem) ŽIVOTU

            I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

Kada se vrši čišćenje predmeta, on se pronosi iznad plamena sveće kružno, u smeru kazaljke na satu, ili, ukoliko se radi o velikom predmetu, oko njega postavljaju ćetiri sveće prema stranama sveta. Tom prilikom treba izgovarati:

            ČISTIM OVAJ (naziv predmeta)

            SILOM ČISTE VATRE

            I SNAGOM SVOJE VOLJE,

            DA BUDE PROČIŠĆEN,

            KAKO BI MI BIO OD KORISTI

            U SVIM MOJIM RADNJAMA,

            I KAKO BI MI POMOGAO

            STVARANJU SKLADA U ŽIVOTU

            I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA.

 

Vrh

 

Magija Etera

 

Ovaj obred treba raditi u situacijama kada se želi postići jasnoća i određenost (definisanost). U ovom obredu se najčešće koriste raspevane činije, metalna zvona ili gong. Raspevane činije, da bi funkcionisale u datu svrhu, moraju biti izrađene od sedam različitih metala, uključujući i zlato i srebro. Ovaj moćni predmet stvara zvuk, snažnih vibracija koje mogu da se dobiju na dva načina. Prvi je da se jako udari o činije uz pomoć malog drvenog malja napravljenog od mekog drveta. Učiniti ovo nekoliko puta sve dok se ne dobije dugačak i ustaljen zvuk. Potom treba hodati prostorom u pravcu kazaljke na satu, i dok se udara u činiju oceća se kako vibracije postaju čistije. Drugi način je da se drveni malj pritisne uz spoljašnji rub činije i tada jako (ali ne prejako) prede obodom činije u pravcu kazaljke na satu. U početku se neće čuti ništa, ali kada se nauči da se menja pritisak, činija će početi da peva. Ukoliko se ne može nabaviti raspevana činija dobra zamena jesu metalna zvona (najčešće od mesinga) ili gong.

 

Sredstva neophodna za rad sa Elementom Etera

 

Sredstva koja su potrebna za rad sa Elementom Etera su sledeća:

- zvono ili oltarsko magijsko zvono predstavlja element etera. To je zvono oglašavanja, upozorenja i prizivanja, pa se koristi se u skoro svim obredima, treba da bude napravljeno iz jednog komada sa malom udaraljkom zakačenom u sredini sa unitrašnje strane i drškom na vrhu sa spoljne strane, najčešće je od metala, legure mesinga, ili od bronze;

- niska zvona ima istu svrhu i upotrebu kao i magijsko oltarko zvono, a mogu biti dve vrste niski zvona i to: sa 5 zvona iste veličine i služi za proterivanje i eterizaciju, a sa 7 zvona različite veličine koja predstavljaju zvučnu skalu (do, re, mi, fa, sol, la, si) za prizivanje i eterizaciju;

- bubanj se koristi u nekim ritualima prizivanja, a najčešće služi za davanje ritma u grupnim obredima koji uključuju magijski ples i izazivanje transa pri velikim obredima delovanja ka ili sa Eterične ravni, pravi se od izdubljenog drveta presvučenog kožom preko jednog ili oba otvora;

- zvečka ima istu funkciju kao i magijski bubanj, a pravi se od posebne vrste osušene tikve u koju se stavljaju zrna pšenice, kukuruza ili pirinča. nakon čega se otvor zatvara postavljanjem i pričvršćenjem drške.

 

Mali Obred Čišćenja Elementom Etera

 

Pri zvonjenju tokom kretanja prostorom, okrećući se prema stranama sveta treba izgovarati:

            ČISTIM OVAJ PROSTOR

            SILOM ČISTOG ETERA

            I SNAGOM SVOJE VOLJE,

            DA BUDE PROČIŠĆEN

            KAKO BIH (bi smo) OSTVARIO/la/li SKLAD

            U SVOM (našem) ŽIVOTU

            I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA

Kada se vrši čišćenje predmeta, iznad i oko predmeta se zvoni i tom se prilikom izgovara:

            ČISTIM OVAJ (naziv predmeta)

            SILOM ČISTOG ETERA

            I SNAGOM SVOJE VOLJE,

            DA BUDE PROČIŠĆEN,

            KAKO BI MI BIO OD KORISTI

            U SVIM MOJIM RADNJAMA,

            I KAKO BI MI POMOGAO

            STVARANJU SKLADA U ŽIVOTU

            I NA SVIM PLANOVIMA POSTOJANJA.

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:19