Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

Knjiga I - Ogledalo Duše

Sadržaj

Predgovor

Put u zemlju Kutu

SVETE KNJIGE

SVETA MAGIJA

OGLEDALO DUŠE

UMEĆE ŽIVOTA

Prvi deo

Sloboda

Zakon Privlačnosti

Drugi deo

Magija elemenata

Suptilni Elementi

Grubi Elementi

Primena magije elemenata

Energetsko čišćenje

Magija Vode

Magija Zemlje

Magija Vazduha

Magija Vatre

Magija Etera

Treći deo

Unutrašnji Oganj

Buđenje Životvorne Sile

Telo čovekovo

Pojavnost i ispoljavanje bića

Četvrti deo

Eterizacija

Mentalna energizacija

Disanje

Uzimanje vode

Ishrana

Izlaganje vatri

Peti deo

Eter

Eterična samodestrukcija

Eterični vampirizam

Glupost kao posledica

Čuvanje resursa

OM meditacija

Vrtložna energija Etera

Sedam drevnih rituala

Asketizam

MAGIJSKA PRIPREMA

ISKRA SRCA

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Četvrto poglavlje

UMEĆE ŽIVOTA

Treći deo

 

 

Unutrašnji oganj
 

Buđenje Životvorne Sile stapnjem Elemenata

 

Stapanje Elemenata grube i Elemenata suptilne materije u Energiju Života, modernim jezikom se može nazvati Eterizacija. Stari magovi su ovaj proces opisivali kao "Rasplamsavanje Vatre Života", a ceo sistem magijske prakse koji treba da proizvede efekat "Rasplamsane Vatre" nazvali su "Unutrašnji Oganj". Samo ime nagoveštava da je u pitanju unutrašnje biće čoveka.

Unutrašnji Oganj je drugi, dublji, sistem primene Magije Elemenata na celokupno biće čoveka. Za razliku od primene Magije Elemenata na čišćenje prostora i predmeta koji su njen spoljašnji vid primene, buđenje Životvorne Sile je njen unutrašnji vid primene.

Rasplamsavanje Vatre Života u potpunosti se odnosi na celokupno biće čoveka, dakle, telo, duh i dušu. Ispoljava se kroz, takozvano, četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizaciju Životne Energije. Četvoropolno je iz razloga što u našem pojavnom svetu, gotovo da nema tvari koja sazdana na jednom elementu. To se odnosi i na tvari koje simbolički izražavaju osnovne elemente: vatru, zemlju, vazduh i vodu. Sve tvari u pojavnom svetu su stvorene u sadejstvu sva četiri Elementa i to sažimanjem kroz Zakon Etera. Međutim, mentalno razdvajanje telesnog (pojavnog) od duhovnog (životvornog) dovelo je do njihovog međusobnog nesklada (distorzije). Ovaj proces stvaranja unutrašnjeg nesklada, razvijan kroz generacije, utkan je u biće čoveka do te mere, da moderan čovek gotovo da više nije u stanju da razluči stanje materije od stanja duha.

Za uspešan, potpun i zdrav život, neophodno je povratiti taj narušeni sklad kroz vraćanje korenu. Ovo je preduslov za svaki dalji magijski rad i gotovo je nemoguće vršiti bilo kakvu uspešnu magijsku praksu bez unutrašnjeg sklada. Taj koren je Eterična baza i zbog toga se može reći da je ovo proces Eterizacije. Već sam napomenuo da je Eter je Eter Prvobitna Sila i Prvobitna Moć. Ali, svakako to treba ponoviti kako bi pojam Eterizacije bio sasvim jasan. Eter je najviša, najmoćnija tvar, nešto nepojmljivo, najviši uzrok svega stvorenog i postojećeg. Eter je besprostoran i bezvremenski. On je nestvoren, neshvatljiv, neodrediv. On je Sve stvorio i Sve održava u Ravnoteži. On je praizvor i čistota svih uzroka, i u Njemu se odražava čitavo stvaranje, od najviših pa do najnižih ravni postojanja.

Zbog toga je Magija Elemenata uvek smatrana "prvom magijom" i "preinicijacijskom magijom", jer ona dovodi biće čoveka u stanje unutrašnjeg skalda i sklada sa celokupnim pojavnim svetom. Unutrašnji Oganj je sila života koja nije ugašena u čoveku, ali je svedena na iskru koja je jedva u stanju da život održava. Zbog toga je moderan čovek abnormalan ovisnik o spoljašnjim sredstvima kojima se život održava. Hrana, voda i vazduh su shvaćeni kao fizička sredstva održavanja života. Uz dodatne poštapalice, kozmetiku, lekove, razne preparate i bavljenje sportom, moderan čovek je ubeđen da živi život. Ali, on ga samo proživljava, jer je konstantno suočen sa raznolikim nedostacima, slabostima, bolestima... Mag život živi u njegovoj punoći. Rasplamsavanjem Vatre Života, mag rasplamsava unutrašnju Moć bića. Zbog toga je rasplamsavanje Vatre Života preduslov svih uslova. Zbog toga je Magija Elemenata temelj celokupne Magije.

Unutrašnji Oganj je iskra Čiste Svetlosti koja izranja iz Tame, najsuptilnija sila koju drevni Sumeri nazvahu Nehar. To je onaj Čist Plamen Svetlosti koji održava svako biće. Taj plamen bukti tik iznad temena glave čoveka, osvetljavajući čitavo biće iznutra (aura). Rasplamsavanjem ovog plamena, rasplamsavaju se unutrašnje moći. Zbog toga je veličina i sjajnost aure oduvek bila merilo postignuća. Mnoge religije svoje svete ljude oslikavaju sa oreolom ili svetlošću koja zraći iz njihovog tela, želeći time da pokažu njihovu moć i snagu koju poseduju. Ta snaga je svim svetim ljudima kroz istoriju omogućavala da čine nezamisliva čuda. Religije su ovu moć u početku sakrile pred čovekom, zadržavajući za svoje sveštenike pravo da samo oni mogu vršiti pročišćenje, posvećenje i osvećenje kroz svoje rituale i time odvojile čoveka od njegove iskonske prirode onemogućavajući mu da živi punoćom života i čineći ga ovisnikom od kojeg se zahtevala pokornost, a za uzvrat mu se davala trunka oživotvorenja. Vremenom, religija je i sama upala u jamu koju je iskopala ljudskom rodu. I sada civilizacija trune i propada u jami sopstvene bede. Religije su ostale bez svojih svetaca, a ako se i koji pojavi sa iskrom Čiste Svetlosti, velikodostojnici i verske vođe ga odmah, još nerasplamsanog, u jamu bace. Svetlost je skrivena i Pokrov Tame se nadvio nad pokoljenjima čoveka.

Stari magovi su ovu svetlost duše nazvali "Sveća" poredeći je sa jačinom svetlosti jedne sveće. Čak je i moderna nauka preuzela ovo stanovište uzimajući za osnovnu jedinicu merenja svetlosti jačinu svetlosti jedne sveće, nazvane "jedan luks" od latinske reči lux koja označava svetlost.

Aura zdravog prosečnog čoveka, kažu stari magovi, treperi jačinom svetlosti jedne sveće. Proces eterizacije Elemenata je tako nazvan "Prosvetljenje" ili kako bi srenjevekovni magovi evrope to nazvali "Lucifereza" izvodeći je iz imena Lucifer (Svetlonoša, Svetlonosac), koji beše Nosilac Svetlosti, Onaj koji Osvetljava Put. Sumeri ga zvahu Šub Nigurat, Silni nad Silnima. On se spustio u Tamu ljudi i doneo Svetlost. On se i sada, kada Mu je to po volji, podigne iz svoga Prebivališta Svetla. On je Drevni Bog Pravde i Vlasti. On je Šub Nigurat, Silni i Mračni Jarac hiljade mladića. On je Snaga i Moć Svemira. On je Svemir sam. Na zapadu bi prikazan kao Bafomet, jarac sa telom čoveka koji na glavi među rogovima nosi iskru Čiste Svetlosti (videti sliku).

I Lucifer (Satana, Svetlonoša, Lučonoša) postade simbol Prosvetljenja, samospoznaje, samoosvećenja. Postade Jarac Filosofa, Otac Magova i Alhemičara. Tako crkva na Zapadu, videći Svetlost iz jame bede svoje, Svetlost proglasi za zlo i tamu, a tamu za svetlost i radost. Zato su svako samopregnuće, samospoznaja i prosvetljenje proglašeni zlom i Luciferijanstvom (Satanizmom). Zato je svaka magija proglašena za zlo.

Ali ovo znaj, jer je rečeno: Tajna Šub Nigurata sakrivena je u Njemu samom. Približi Mu se i razumećeš. Ali, ako se približiš nespreman, Crni će se u svom Besu podići i Hiljadu Vrištećih Rogatih podići će se sa zemlje i gordost i glupost će te raskomadati. Ovo je Šub Nigurat. Ispred Njega se baci na kolena, čoveče, ali ne traži milost, jer kod Njega milosti nema. Ako budeš dovoljno Očišćen, sam ćeš stvoriti vlastito spasenje. Šub Nigurat je iznad toga. On brine za održavanje Božanskih Svesti koje tonu u Svet običnih smrtnika. On održava budnim Plamen Znanja koji će jednoga dana osvetljavati Zemlju i Sedišta Bogova koji se vraćaju. Ovo i drugo jeste Šub Nigurat. Ne usudi se da Ga Prizoveš, jer neće doći. Ali, ako si jedan od Njegovih dragih mu Sinova, uvek je prisutan pored tebe (Nekronomokon - Šotenerom, Sumerska Knjiga Mrtvih - Knjiga Mrtvih Imena, Šub Nigurat).

Magija Elemenata je Put kojim Unutrašnji Oganj postaje Plamteća Buktinja Spoznaje. Sažimanjem Elemenata u četiri pravca istovremenog kretanja kroz život se vrši Eterizacija Životne Sile. Ovo je proces koji nikada ne prestaje. Na početku če možda izgledati naporno, ali veoma brzo može postati neopterećujuća rutina koja održava Vatru Života uvek rasplamsanom.

Ovo su ćetiri načina sažimanja Elemenata:

1. Element Vazduha - četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizacija Životne Energije kroz disanje, svesno disanje i tehnike posebnog disanja.

2. Element Vode - četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizacija Životne Energije kroz uzimanje i bioenergizaciju (impregnaciju) vode za svesno uzimanje vode i svesno čišćenje vodom kroz meditativno energetsko čišćenje vodom.

3. Element Zemlje - četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizacija Životne Energije kroz uzimanje i bioenergizaciju (impregnaciju) hrane za svesno uzimanje hrane u svakodnevnim i posebnim uslovima.

4. Element Vatre - četvoropolno sažimanje Elemenata i Eterizacija Životne Energije kroz izlaganje svetlosti vatre tehnikama apsorbovanja svetlosti i vatre.

 

 

Vrh

 

 

Telo čovekovo

 

Čovek je kao slika Boga stvoren po liku Svemira. Sve što se nalazi u Svemiru odraženo je u čoveku. Zbog toga se čovek označava kao mikrokosmos nasuprot makrokosmosu Svemira. Celokupna priroda pojavnog se manifestuje u čoveku. Zbog toga je za razumevanje Magije Elemenata neophodno najpre razumeti čoveka i njegovo telo. Naravno, neću govoriti o ljudskoj anatomiji, niti psihologiji, već mi je namera da kroz prizmu magijske spoznaje razjasnim ovo osnovno pitanje i doveem u korelaciju sa Magijom Elemenata i njenom primenom.

Telo čovekovo, sastavljeno od niza organa nije ništa drugo nego um sam. Ovo je drevno učenje o telu. Pojavno (fizičko) telo je spoljašnji grubi izraz uma (fizička manifestacija), dok je um, suprotno, tanani izraz pojavnog tela (suptilna forma fizičkog tela). Um koji razmišlja o telu (kontemplacija) postaje samo telo i tako poistovećen sa njim proživljava sva telesna uznemirenja. Svako telo ima svoje sedište u umu. Kada bi um bio oduzet (mentalna paraliza), telo ne bi bilo u stanju da živi, isto kao što ni biljka ne bi mogla opstati bez vode. Um je taj koji obavlja sve poslove i on je telo u pravom smislu. Umno delanje je jedino istinsko delanje. Um sva dela izvodi veoma brzo na pojavnom, telesnom nivou Zemaljske ravni, ali u Zvezdanoj (Astralnoj) ravni, um dela dvostruko i trostruko brže jer tamo izuzetno brzo treperi (vibrira).

Jedina osobina grubog tela je zaletljivost (inercija) u kretanju i nesposobno je za išta drugo. Čak i kada se grubo telo raspadne nakon smrti, prosvećeni um će brzo preuzeti novo telo po svojoj volji, dok će se um poistovećen sa telom nesvesno uneti u novo telo prema Zakonu uzročnosti. Iz ovoga proizilazi da je telo sklop koji je um napravio za svoja sopstvena uživanja, za izlivanje svoje energije putem koje stiče različita iskustava u ovom pojavnom svetu posredstvom pet energetskih staza, odnosno, pet čulnih organa opažanja i spoznaje.

 

Vrh

 

Misli oblikuju telo

 

Umno delanje jedino je istinsko delanje. Delanje tela nije delanje, jer samo po sebi telo je ne delatno. Telo su zapravo misli čovekove, njegova raspoloženja, ubeđenja i osećanja, opredmećena kako bi bila vidljiva oku u pojavnom svetu. Veoma je važno reći da se svaka ćelija tela stvara, raste, zreli, pati i nestaje, primajući životnu iskru ili iskru smrti posredstvom svake misli koja uđe u um, zbog toga što čovek teži da izraste u lik o kojem najviše razmišlja.

Kada se um okrene ka nekoj određenoj misli i neko vreme boravi u njoj, uspostavlja se izvesno treperenje tvari (vibracija materije) i što se ta misao češće izaziva, to više ima namernost (tendenciju) da se ponavlja, sve dok ne pređe u naviku i ne postane samosvojna (automatska). Telo prati um i odražava (imitira) njegove promene. Kada čovek usredsredi svoje misli (koncentracija) oči se ukoče (fiksiraju).

Svaka promena u mislima stvara treperenje u umnom telu (mentalna vibracija) i kada se ona prenese na pojavno (fizičko) telo, to izaziva dejstvo u nervnim ćelijama mozga. Ovo dejstvo uzrokuje mnogobrojne električne i hemijske promene. Ovo znači da misaono delovanje izaziva promene na pojavnom (fizičkom) nivou. Ovde se odražava dejstvo Zakona privlačnosti po kojem umno treperenje ne samo da oblikuje tvar, već i privlači isto ili slično treperenje energije iz okruženja. Zakon Privlačnosti deluje po određenju "slično privlači slično" i nema vezu prožimanja (kauzalitet) sa Zakonom Suprotnosti. To znači da misao o "nečemu" uzrokovana bilo privlačnošću bilo odbijanjem privlači to "nešto". Ako je čovek u strahu od bolesti glavobolje, on bolest glavobolje privlači, ali isto tako i ako tvrdi da neće imati glavobolju, ili izražava želju da nema glavobolju, on bolest glavobolje privlači. Samo um u kojem ne postoji misao o bolesti glavobolje, zauvek odbija bolest glavobolje. Ovo znači da nema privlačnosti ukoliko nema misaone prijemčivosti.

 

Vrh

 

Lice je slika uma

 

Kao što je pojavno (fizičko) telo spoljašnji grubi izraz uma (fizička manifestacija), tako je um, suprotno, tanani izraz pojavnog tela (suptilna forma fizičkog tela). To znači: ako je um um grub i telo je grubo. Kao što čovek grube pojave kod drugih ljudi ne izaziva nežnost i ljubav, isto tako čovek grubog uma ne može ni kod koga izazvati ni ljubav ni privlačnost. Um vrlo jasno odražava na licu svoja različita stanja koja razuman čovek može lako da pročita. Lice je slika uma, prepuno znakova, i kao što je knjiga prepuna slova i može je čitati onaj ko slova poznaje, tako i lice može čitati onaj ko znake na licu razaznaje.

Telo prati um. Ako um pomisli o padu sa visine, telo se odmah priprema i pokazuje spoljašnje znake. Strah, zabrinutost, bol, radost, tuga, veselost, ljutnja i mnoga druga stanja uma, proizvode različite odraze na na licu.

Oči koje predstavljaju ogledalo duše, govore o stanju u kojem se nalazi um. U očima postoji "uređaj" koji preobražava i odražava svetlost, kako spoljašnju tako i unutrašnju. Spoljašnja svetlost omogućava opažanje, a unutrašnja svetlost prenosi poruke o stanju u kojem se um nalazi: misli o neverstvu, lukavosti, prevari, čistoj ljubavi, saosećanju, ushićenju, depresiji, sumornosti, mržnji, radosti, miru, skladu, zdravlju, moći, snazi i lepoti.

Čovek koji je u stanju da čita iz očiju drugih, može istovremeno čitati i njihove umove. Može pročitati čovekovu zadnju misao ili pretežnu (dominantnu) misao koja obuzima um, ako je u stanju da zapazi znake na njegovom licu, u njegovom govoru i ponašanju. Za ovo je potrebna smelost, oštroumnost, uvežbanost, razum i iskustvo.

Misli, osećanja i načini razmišljanja ostavljaju dubok trag na licu čoveka. Na licu je teško sakriti ono što je u umu. Čovek može pomisliti da je zadržao svoje misli u tajnosti, ali misli o naklonosti, požudi, pohlepi, ljubomori, ljutnji, osvetoljubivosti, mržnji, i druge slične, trenutno ostavljaju dubok trag na licu. Lice je veran i vrlo osetan (snzitivan) uređaj koji beleži i snima sve misli koje promiču umom čoveka. Lice je poput uglačanog ogledala, ono odražava prirodu uma i njegov sadržaj u određenom trenutku. Mag će na licu čoveka pročitati njegovu prošlost, videti sadašnjost i nazreti budućnost. Drugim rečima, mag samo jednim pogledom na čoveka zna šta je, zašto i kako radio, šta, kako i zašto radi i zna šta će, kako i zašto raditi. Uvidom sa nivoa viših ravni zna i ishod svake radnje koju čovek preduzima.

Onaj ko misli da može da sakrije svoje misli, neznalica je prvog reda. On liči na noja koji, kada ga hvataju, sakrije glavu u pesak i zamišlja da ga niko ne vidi.

Šta god da misli čovek, istog trenutka se to ocrtava na njegovom licu. Svaka loša misao je kao igla kojom se urezuju linije i znaci na licu. Lice je zapravo pokriveno ožiljcima i ranama koje su stvorile loše misli pout mržnje, ljutnje, požude, ljubomore, osvetoljubivosti i slične. Na osnovu ožiljka sa čovečijeg lica, mag može odmah da pročita stanje uma čoveka, odmah može ustanoviti (dijagnostikovati) bolest uma ili bolest tela.

 

Vrh

 

Prožimanje uma i tela

 

Um je usko povezan sa telom. Um deluje na telo, a telo reaguje na um. Bol u umu oslabljuje telo, a telo zauzvrat utiče na slabljenje uma.

Ako je telo snažno i zdravo, i um takođe postaje zdrav i snažan. Ako je telo bolesno, i um postaje bolestan. Bol u telu prouzrokuje slabost u umu. Ovo je tvrdnja nauke čoveka koja kaže da je u zdravom telu i duh zdrav. Ovo tvrdi um koji je poistovećen sa telom.

Istina je sasvim suprotna. Drevno učenje kaže da je telo zdravo ako je duh zdrav. Uzvišen čovek zna da je zdrav duh samo ako je um pročišćen, čime je i telo neminovno zdravo. Kako um ima vlast nad telom, tako čist i zdrav um znači i zdravo telo.

 

Vrh

 

Uzrok bolesti su loše misli

 

Osnovni uzrok bolesti koje napadaju telo su loše misli. Sve što se zadržava u umu, biva stvoreno i u telu. Svako ružno osećanje i ogorčenost delovaće ujedno i na telo i izazvaće neku vrstu bolesti. Sva uznemirujuća stanja kao što su strast, mržnja, ljubomora, zabrinutost, plahovita raspoloženja, zapravo uništavaju ćelije tela i izazivaju oboljenja srca, jetre, bubrega, slezine, želuca i drugih organa. Siloviti nastupi žestoke plahovitosti ozbiljno oštećuju moždane ćelije, ubacuju otrovne hemijske sastojke u krv, izazivaju opšti šok i smanjuju lučenje stomačnih sokova, žuči i ostalih probavnih sokova, oduzimaju energiju, živost, izazivaju prerano starenje i skraćuju životni vek.

Kada je um uznemiren, onda je i telo uznemireno. U kojem god pravcu telo krene, um će ga pratiti. Kada su i um i telo uznemireni, Životna energija teče u pogrešnom pravcu. Umesto da prožima telo ravnomerno i stabilno, ona treperi neujednačeno. Tada se ni hrana ne vari pravilno. To je početak bolesti. Bolest je slabost uma, a ne slabost tela. Ako se suštinski uzrok, nečisti um odstrani, nestaju sve bolesti. Čist um. ne privlači nijednu bolest. Mag nikada nije bolestan.

Bolovi od kojih pati telo su drugorazredne bolesti tela (sekundarne, fizičke bolesti), dok se patnje koje utiču na um mogu nazvati prvorazrednim umnim bolestima (primarne, mentalne bolesti). Ako se loše misli unište, sve telesne bolesti će nestati. Čistoća uma znači i zdravlje tela. Zbog ovog saznanja magovi su uvek obazrivi u svojim razmišljanjima i u izboru misli. Zato što uvek prebivaju u uzvišenim mislima, magovi žive u skladu, zdravlju i lepoti.

 

Vrh

 

Mag je svoj sopstveni lekar

 

Kada pogledam na lekare današnjice, žalosno ono što se da videti: većina lekara na svetu čini više zla nego dobra bolesnicima. Lekari prenaglašavaju prirodu bolesti kada je saopštavaju čoveku kojeg leče. Pune umove ljudi svakakvim umišljenim strahovima. Lekari ne poznaju moć usmerene misli (sugestije) i njen uticaj na um čoveka, a ako i kažu da znaju, onda oni čine suprotno iz nekog neprimerenog razloga. Kako je pohlepa duboko ukorenjena u umovima lekara, a isto tako i želja za bogatstvom, oni pokušavaju na najbolji mogući način da uzmu što više novca od bolesnog i nemoćnog čoveka i njegove rodbine. Ako bi lekar bolesniku rekao: "Nije ti ništa. Ova bolest nije opasna. Biće ti bolje za nekoliko sati", ko bi mu onda dao pare za to? Zato lekari daju pogrešne sugestije svojim pacijentima: "Ovo je strašna bolest. To je teška bolest. Opasan otrov, opasan mikrob boravi u tvojim plućima, krv je zaražena opasnim virusom." Jadan čovek ne spava noćima zahvaljujući strahu koji mu je lekar usadio u svest. On netremice razmišlja: "Moja bolest je opasna i teška. Mogao bih umreti od ove bolesti." Ovo je možda preuveličan primer, ali svaki čovek u neznanju, sledeći uputstva svog lekara boravi u "neutešnom stanju", a stalna zaokupljenost uma brigom i uznemirenošću svakodnevno uništava hiljade i hiljade crvenih i belih krvnih zrnaca. Lekar daje pogrešnu sugestiju kako bi veličao svoje znanje i umešnost u svom poslu i kako bi vezao čoveka za stanje bolesti uzimajući mu novac i dajući mu za to veoma slabe lekove koji više održavaju stanje bolesti nego što leče i pri tom izazivaju niz pratećih loših posledica (kontraindikacije) koje su uzročnici novih bolesti. Tako lekari zatvaraju krug ropstva bolesti oko čoveka.

Mag je svoj sopstveni lekar. Čak i kada ima pogrešnu misao on je svestan te misli. Ako telo oboli usled pogrešne misli, mag koji poznaje svaku biljku, pronaći će lek kojim će ublažiti patnju tela i zalečiti bolest. Istovremeno će nastojati da odbaci lošu misao, uzročnika bolesti i bolest će nestati, a telo biti izlečeno.

 

Vrh

 

Prijemčivost uma za telo

 

Pogrešna predstava (imaginacija): "Ja sam ovo telo" je koren svakog zla. Pogrešnim razmišljanjem, čovek se poistovećuje (identifikuje) sa telom. Javlja se vezanost. Vezivanjem za telo, nastaje prijemčivost. Potom Jastvo biva obmanuto od strane uma, pa čovek onda sopstvo poistovećuje sa spoljašnošću govoreći sebi: ovo sam ja, ovo je moja žena, to su moja deca, ovo je moja kuća, ovo je moj posao od kojeg živim i izdržavam porodicu, sve ovo je moj život. Poistovećenost ili vezanost donosi ropstvo, bedu i patnju.

Pogledaj reakciju čoveka koji čuje da je negde neko dete umrlo. U najboljem slučaju reakcija bi bila: "Šteta, tako mlado dete, pa da umre". A onda zamisli reakciju čoveka kojem je rečeno da je njegov sin umro. Video bi bolan krik, jauk i plač: "Moj sin!" Zašto je tako? Upravo zbog vezanosti. Reč "moj" izaziva začuđujuću posledicu (efekat) na licu čoveka. Stani ispred ogledala, posmatraj svoje lice i obrati pažnju na izraz lica i stanje koje u tvom umu izazivaju sledeće dve rečenice: "Pas je mrtav" i "Moj pas je mrtav."

Um može biti i prijemčiv za doživljaj zajednice kojoj pripada. Svima je poznato iz istorije da je Nemačka vojska započela II svetski rat, da je napadala druge države i narode i da je u tim napadima bilo mnogo žrtava. Nisu stradali samo vojnici, već su stradali i obični ljudi, starci, žene, deca, bebe u kolevkama. Milioni su stradali. I mnogi su plakali nad sudbinom naroda, nad sudbinom svih stradalih. Zašto su plakali? Bila su teška vremena i bili su poistovećeni sa žrtvama rata, prijemčivi za sopstveni narod i prijemčivi za druge narode koji su stradali. A onda je saveznička vojska nadjačala Nemačku vojsku. Saveznici su pred kraj rata isto tako besomučno bombardovali Nemačke gradove kao što su ovi to činili na početku rata drugim državama. U ovim bombardovanjima su isto stradali obični ljudi, starci, žene, deca, bebe u kolevkama. Milioni su stradali, ali nigde nije zabeleženo da je neko plakao nad sudbinom nemačkog naroda. Zašto? Bila su isto teška vremena, ali nije bilo poistovećenja, nije bilo prijemčivosti.

Mag je uvek neprijemčiv. Nevezan za stvar ili drugo biće. Mag ne može da izgubi nijednu stvar, ali ne zato što to ne može da se desi, već zato što nije prijemčiv za tu stvar koju je izgubio. Mag nije vezan ni za jedno biće, ali je blagonaklon prema svakom biću. I kad voli, mag je neprijemčiv jer je neostrašćen. Strast je najužasnija prijemčivost koja obuzima um. Njegova je ljubav bestrasna, čak i kad je telesna, ali je sa Božanskom ushićenošću (ekstazom) i zbog toga je savršena. I kada se odnos sa bliskom osobom prekine iz bilo kog razloga, pa čak i smrti, on ne oseća ni bol ni tugu, već samo ono isto Božansko ushićenje. U smirenoumlju svom zna da je svaka veza uspostavljena jednom, trajna veza. Ovo je neprijemčivost.

 

Vrh

 

Telo ne oseća bol, bol je u umu

 

Bol je očigledan sve dok čovek sebe povezuje sa umom. U snu bol ne postoji. Kada se čovek povredi, rana odaje prodoran bol, ali taj bol čovek neće osećati noću dok spava. Samo kada je um istovremeno povezan preko nerava i razmišljanja sa povređenim delom tela čovek oseća bol. Razmišljanjem o bolu čovek počinje da doživljava bol. Nema bola kada se veza između uma i tela prekine dejstvom leka protiv bolova, iako rana i dalje postoji. Za vreme velike ushićenosti, bol potpuno prestaje tako što se umu skreće pažnja sa tela, sedišta bola. Zato vojnik u jurišu i kad je ranjen on, neosećajući bol i dalje napada.

Ako bi se svesno odvojio um od obolelog dela tela usredsređenjem na na bilo koji drugi privlačan objekat, ne bi se osećao bol čak ni pri budnom stanju. Neprekidnim razmišljanjem o nekom problemu ili bolesti, čovek samo povećava bol i patnju. Bol je u umu. Mag koji ima snažnu volju i jaku snagu istrajnosti ne doživljava bol.

 

Vrh

 

Ovladavanjem umom pokorava se telo

 

Kod većine ljudi um je uglavnom podređen telu. Pošto su umovi ovih ljudi vrlo malo razvijeni, oni većinom žive u samoobmanjujućem stanju svesti. Mag razvija spoznajno stanje svesti i pomoću razuma iz jastva upravlja umom. Spoznajno stanje svesti se razvija učenjem, proučavanjem, neodnosnim mišljenjem (apstrakcija), odnosnim rasuđivanjem (kontemplacija) i usmerenim usredsređenjem (meditacija).

Mag koji upravlja umom, savršeno upravlja i telom. Telo je samo senka uma. Ono je sklop koji je um pripremio za svoj izražaj. Telo postaje rob kada se ovlada umom. Zato je ovladavanje umom prvi korak na Stazi Spoznaje. Zakoračiti drugim korakom, pre nego što se umom ovlada, bilo bi nalik čoveku koji vezanih očiju ide ulicom kojom jure kola. Jastvo je gospodar uma. Ako bi bilo obrnuto, bilo bi nalik čoveku koji pusti slepca da ga vodi, pa na kraju zajedno u jamu padnu.

 

Vrh

 

Magijom Elemenata se stvara unutrašnji sklad tela

 

Ovladavanje umom je već magijski i inicijacijski proces i to će biti posebna tema o kojoj ću govoriti. Međutim, ovde je važno naglasiti da je ovladavanje umom nemoguće ukoliko nije ostvarena unutrašnja harmonija elemenata u telu. Zbog toga je preinicijacijska primena Magije Elemenata preduslov daljeg magijskog rada.

Posmatrano magijski, zdravlje je savršeni sklad svih sila koje deluju u telu s obzirom na osnovne osobine Elemenata. Ne mora da dođe do tako velikog nesklada Elemenata da bi se javila vidljiva posledica koja se naziva bolest, jer nesklad u obliku oboljenja je već bitan poremećaj u interaktivnom sadejstvu Elemenata u telu. Osnovna Magija Elemenata koncentrisana je na telo. Spoljašnji vidljivi izraz tela je "odora duše", a lepota tela je jedan aspekt Božanske prirode. Međutim, lepota nije samo ono što nam se sviđa ili što je u skladu sa našim ukusom, jer simpatija i antipatija zavise od međudejstva Elemenata. Božanska lepota tela se u osnovi manifestuje čistim i zdravim telom. Zbog toga je zdravo telo osnovni uslov za duhovno uzdizanje. Živeti u lepoti, znači lepo urediti kuću i okruženje, ali pre toga, znači ispuniti sopstveno telo harmonijom.

Prema Univerzalnom Zakonu, Elementi vrše izvesne funkcije u našem telu. Glavne funkcije su: izgrađivanje tela, održavanje tela u životu i njegovo razlaganje. Pozitivno djstvo Elemenata u telu, njegovo izgrađivanje vrši pozitivna energija Elemenata. Ulogu održavanja ostvaruje neutralna, odnosno povezujuća energija Elemenata, a rušilačku ili razgrađujuću funkciju vrši negativna energija Elemenata.

Vatreni princip u pozitivnom obliku svojim strujanjem (električno dejstvo) vrši aktivan, izgrađujući uticaj. U negativnom obliku deluje suprotno, odnosno ima razgrađujući uticaj.

Vodeni princip će, takođe u svom pozitivnom obliku, slivanjem (magnetno dejstvo) uticati na izgrađujuću aktivnost, a u negativnom obliku će vršiti razjedinjujuću, razlažuću aktivnost svih tečnosti u telu.

Vazdušni princip vrši kontrolu elektriciteta Vatre i magnetičnosti Vode u telu, održavajući njihovu ravnotežu. Zbog toga je Vazduh neutralan ili posrednički Element.

Princip Zemlje ima funkciju da održava sadejstvo uticaja sva tri Elementa u telu. U pozitivnom obliku, Zemlja vrši pokretački, oživljavajući uticaj, a u svom negativnom obliku, Zemlja deluje na starenje i odumiranje tela.

Stari magovi su telo čoveka, prema dejstvu Elemenata, podelili na tri dela. Glava pripada Elementu Vatre, jer sve što je aktivno ili Vatreno odigrava se u glavi. Donji deo tela sa stomakom pripada Elementu Vode, jer sve što je Vodeno, varenje, lučenje, rad želudačnih sokova, i slično, odigrava se u stomaku. Grudni koš je pripisan Elementu Vazduha kao posredniku između Vatre i Vode. U grudima se disanje odvija sasvim mehanički, što je izraz neutralnog dejstva. Zemlja kao Element sa svojom vezivnom snagom i sposobnošću da održava zajedničko dejstvo ostalih elemenata, predstavlja celinu ljudskog tela uključujući skelet i sva tkiva.

Eterični princip u svom najgrubljem i najmaterijalnijem obliku nalazi se u krvi i semenu. U međusobnom delovanju ove dve tečnosti, Eter oživotvoruje materiju, stvara i održava životnost (vitalnost). Krv održava život, a seme život nosi kao klicu. Telo bez krvi je mrtvo telo, ali isto tako i telo bez semena je u magijskom i energetskom smislu mrtvo telo. Održavanje seksualne aktivnosti, bez obzira na način ispoljavanja seksualnosti je trajna magijska aktivnost, kako u mladosti, tako i u poodmakloj starosti. Seksualna energija je vitalna energija i bez nje je magijska praksa nezamisliva, jer bez transformisane seksualne energije, bilo kroz seksualnu aktivnost (polni odnosi), bilo kroz seksualnu neaktivnost (apstinencija), nema uspešne magijske prakse.

Stari nisu zalud govorili da se u krvi nalazi život. Religijsko ili magijsko žrtvovanje Bogovima ili drugim Silama je u suštini, puštanje i prolivanje krvi. Krv se prolivala u zemlju, simbol Boginje Majke. Krv se tako "vraćala" Bogovima koji su stvorili život, a telo žrtvovane životinje je postajalo hrana. Uneti krv drugog bića u sopstveno telo magijski nije dozvoljeno, osim u nekim posebnim i veoma opasnim magijskim ritualima. Ovakvo mešanje Eterične Sile Života može izazvati opasnu unutrašnju disharmoniju. Čak i zveri zemaljske koje se hrane drugim zverima, najpre ostave da telo iskrvari, pa ga tek onda pojedu. Ovo je prirodno ustojstvo.

Ovde se već može postaviti i pitanje savremene medicine u smislu transfizije krvi i presađivanja organa. Razumsko razmišljanje modernog čoveka kaže da je to sasvim normalno i da se time spašava život čoveka i produžava mu se život. Međutim, energetski se ovde samo produžava agonija smrti. Čovek koji je doveo sopstveno biće u takvo stanje da mora tuđom krvi i organima produžavati svoj fizički život je već mrtav čovek. Za Bogove i sva duhovna bića ovakav čovek ne postoji. Jer, ko je on? Onaj prehodni čovek ili čovek čiju krv ili presađeni organ nosi!? Na ova pitanja neću odgovarati, jer je to stvar već dubljih i opširnijih analiza, kojima ovde nije mesto. Zbog toga naglašavam da je Magija Elemenata veoma važna, jer se njom, telo održava čistim i zdravim. Magija Elemenata omogućava stvaranje i održavanje hramonije života. Hramonium Mundi (Harmonija Sveta) mikrokosmosa kao odraza makrokosmosa je uravnoteženo sadejstvo Elemenata.

 

Vrh

 

Elektromagnetna polarizacija tela

 

Električna i magnetna strujanja u ljudskom telu nemaju nikakvu direktnu vezu sa poznatim vrstama elektriciteta i magnetizma, iako postoje izvesne sličnosti (analogije). Zakon Sličnosti je veoma važan činilac u Magiji Spoznaje, a njegovo poznavanje omogućava magu da izvodi sva, pa i najveća čuda uz pomoć Magijskog Ključa Sličnosti. Ovaj Ključ je veoma jednostavan i glasi "ako ovo, onda ono" ili "kako ovo, tako i ono". Iščitavanjem i analiziranjem mnogih bajalica, kletvi, zakletvi, zazivanja i prizivanja, svako će primetiti da u najmanju ruku devedeset odsto njih sadrži ovaj Kljuć.

Vatra proizvodi električna, a Voda magnetna strujanja. Svako od ovih strujanja ima dvopolno zračenje, aktivno i pasivno, a međusobni uticaji i međudejstva svih zračenja četiri pola predstavljaju četvoropolno strujanje. Zbog toga su elektromagnetna strujanja u ljudskom telu nazvana animalni magnetizam. Ovaj magnetizam nije uravnotežen kod prosečnog čoveka. Desna strana ljudskog tela, kod "dešnjaka", je aktivno električna. Kod "levaka" je pasivno magnetna. Snaga zračenja ovog elektromagnetnog strujanja zavisi od jačine (kapacitet) delovanja Elemenata u telu. Što je uranoteženije to delovanje Elemenata u telu, sve će jače i čistije biti zračenje.

Prvi zadatak magijske prakse rada sa Elementima, je uravnotežavanje delovanja leve i desne strane tela. Ovo se može postići na razne načine. Ako čovek piše desnom rukom, što je uobičajeno, treba da praktikuje vežbanje pisanja i levom rukom, ili u najmanju ruku da uravnoteži delovanje tako što će, na primer, levom rukom da jede (upotreba kašike, viljuške). Ovo se može činiti na razne načine podsticanjem dejstva obe strane tela. Jednostavno, sve što se čini jednom stranom tela, trebalo bi činiti i drugom stranom, ili barem uravnotežiti podelom aktivnosti na obe stane tela.

Razuman način življenja održava usklađenost Elemenata u telu. Čim dode do nesklada u delovanju elemenata, bilo da im se dejstvo pojača ili oslabi. moraju se preduzeti posebne mere u pogledu ishrane da bi se Elementi vratili u svoj nurmalan tok ili da bi se na njih moglo povoljno delovati. Ako je poremećaj Elemenata toliki da nesklad postaje vidljiv, to više nije samo nesklad već je u pitanju bolest. To znači da će biti potrebni drastičniji načini (lečenje) da bi se ponovo uspostavio neophodan sklad. Svi do sada poznati metodi lećenja zasnivani su na ovom temelju. Prirodna Alopatska medicina koristi prirodne efekte poput čajeva, melema, kupki, obloga, masaža i slično, ali koristi i jake lekove (ekstrati i esencije) koji prouzrokuju dejstva koja odgovaraju Elementima kako bi dovela do ozdravljenja. Homeopatska medicina, nasuptot Alopatskoj uvodi dejstvo na Elemente prema geslu "Similia similibus curantur" (isto se leči istim) da bi uspostavila narušenu ravnotežu u saglasnosti sa zakonima polarnosti.

Elektrohomeopatija pomoću svojih lekova utiče direktno na električne i magnetne struje da bi uravnotežila zbrkane Elemente, saglasno vrsti bolesti, odgovarajućim pojačavanjem tih struja. Slična je i metoda u Kineskoj tradicionalnoj medicini (akupunktura i akupresira), s tim što ona koristi zdravu energiju i elektromagnetna strujanja u telu za stimulisanje ozdravljenja obolelih delova tela.
Na ovaj način svaki tradicionalni metod lečenja ima za cilj obnavljanje narušene ravnoteže Elemenata. Tu je i osnovna razlika između tradicionalnih metoda lećenja koja tretira uzrok bolesti i zvanične naučne medicine moderne civilizacije koja uglavnom tretira posledicu bolesti.

Opšte telesne funkcije i anatomija čoveka su posebna tema za izučavanje u magiji kroz proučavanje magijskih analogija i astroloških korespondencija. Međutim, ovde ću se zadržati samo na analogiji sa dejstvom polarnosti Elemenata u telu. U ljudskom telu, neki organi od spoljašnjosti ka unutrašnjosti zrače električnim strujanjem, a od unutrašnjosti ka spoljašnjosti zrače magnetnim strujanjem, koji na analogan i skladan način deluju na funkcije čitavog organizma. Kod drugih organa dešava se suprotno, električno strujanje deluje od spolja ka unutra, a magnetno od unutrašnjosti ka spoljašnjosti. Ovo poznavanje polarnog zračenja u ljudskom telu je krajnje važno za svakog maga koji želi da upozna, pre svega, svoje telo, da utiče na njega i da ga kontroliše, a zatim i svako drugo telo, delujući kako sa Zemaljske (fizičke) ravni, tako i sa Zvezdane (Astralne) i Eterične ravni.

Osnovna polarizacija elektromagnetnih strujanja ljudskog tela

Glava - prednji deo, leva strana i unutrašnjost su električni, potiljak i desna strana su magnetični.
Oči - desna i leva strana su električne, unutrašnjost je magnetična, a prednji i zadnji deo su neutralni.
Uši - leva strana je električna, a desna magnetična, dok su unutrašnjist, prednji i zadnji deo neutralni.
Usta i jezik - unutrašnjost je magnetična, a prednji i zadnji deo, kao i desna i leva strana su neutralni.
Vrat - leva strana i unutrašnjost su električni, a prednji deo, zadnji deo i desna strana magnetični.
Grudni koš - prednji deo je elektromagnetičan, zadnji deo i leva strana su električni, a desna strana i unutrašnjost neutralni.
Stomak - prednji deo i leva strana su električni, a zadnji deo, desna strana i unutrašnjost magnetični.
Ruke - leva strana je električna, a desna magnetična, dok su unutrašnjost, prednji i zadnji deo neutralni.
Prsti na rukama - desna i leva strana električne, a unutrašnjost, prednji i zadnji deo su neutralni.
Noge - leva strana je električna, a desna magnetična, dok su unutrašnjost, prednji i zadnji deo neutralni.
Prsti na nogama - desna i leva strana magnetični, a unutrašnjost, prednji i zadnji deo su neutralni.
Muški polni organ - prednji deo je električan, a unutrašnjost magnetična, dok su zadnji deo, leva i desna strana neutralni.
Ženski polni organ - unutrašnjost je električna, a prednji deo magnetičan, dok su zadnji deo, leva i desna strana neutralni.
Anus - unutrašnjost je magnetična, a prednji i zadnji deo, kao i desna i leva strana su neutralni.

Ovo je osnovna, spoljašnja polarizacija elektromagnetnih strujanja ljudskog tela, međutim, svaki mag će biti u stanju da koristeći se analogijama i korespondencijama okarakteriše svaki deo ljudskog tela i pojedinačne organe. Okultna medicina je posebna magijska veština (vračarstvo), ali za ovu priliku, ovo je dovoljno da se zna.

Uz pomoć vežbi, praktikovanja izvesnih mentalno fizičkih aktivnosti, kao i pomoću ispravnog stava i strogog pridržavanja Univerzalnih zakonitosti, kapacitet, snaga i uticaj elektromagnetnog strujanja se može prema potrebi povećavati, odnosno smanjivati. Način na koji se to radi, koristeći osnovnu Magiju Elemenata, ću pokazati u sledećim poglavljima ove knjige, a u širem smislu u narednim knjigama Magijske Spoznaje.

 

 

Vrh

 

 

Pojavnost i ispoljavanje bića čovekovog

 

Svakome ko čita ove redove jasno je sasvim da je čovek kao pojava, biće koje živi i ispoljava svoje postojanje kroz delovanje u ovom našem, vidljivom i pojavnom, a po svojim karakteristikama, materijalnom svetu. Nauke koje se bave čovekom, proučavajući ga sa raznih aspekata spoznaje, poput antropologije, biologije, medicine, psihologije, socijologije, filosofije, teologije i mnogih drugih, kažu da je čovek biće koje ima telo, dušu i duh. Iako će svaka od ovih nauka to različito tumačiti i definisati, prema sebi svojstvenim principima, generalno se može reći, i iz perspektive Magijske Spoznaje, da je čovek tropojavno biće.

Drevni učitelji Magije su nam ostavili znanje o celokupnom pojavnom svetu. To znanje nazvano Sveta Magija, potvrdile su generacije i generacije adepata, magova, aspiranata... Znanje o pojavnom svetu i čoveku kao pojavnom biću može se opisati mnogobrojnim knjigama, ali ja ću se ovde zadržati na osnovnim informacijama, neophodnim na početku Puta Magijske Spoznaje. Ovo znanje je važno u smislu razumevanja celokupnog postojanja i ispoljavanja pojavnog, kao i razumevanja delovanja kroz magijsku praksu, kako ovu prvu preinicijacijsku Magiju Elemenata, tako i kroz svaki viši nivo magijskog rada.

Pojavni svet se ispoljava na tri ravni postojanja

Prva je Zemaljska ravan, naš vidljivi i čulno spoznajni fizički svet grube materijalne prirode. Kaže se prva, zbog toga jer je nama prva vidljiva, prva spoznajna ravan postojanja, a zapravo je to poslednja, odnosno najmlađa ravan postojanja. Kaže se Zemaljska ravan, ali se ne odnosi samo na našu planetu Zemlju, već na celokupni materijalni svet. Čitav Svemir se ispoljava na ovoj ravni, što bi značilo da u Svemiru postoji nebrojeno mnogo planeta kao što je naša i na kojima žive bića slična bićima na Zemlji i slična nama samima. Ovo je čak i stav modernih nauka koje se bave istraživanjem Svemira i života uopšte.

Druga, viša ravan postojanja je Zvezdana ravan, koja se u praksi najčešće naziva Astralni plan postojanja. Čovek se kao biće ispoljava i na ovoj ravni postojanja, istovemeno i odvojeno od ispoljavanja na nivou Zemaljske ravni, i to kroz svoje astralno biće, odnosno astralno telo. Astralni svet je nastanjen i mnogim drugim bićima koja egzistiraju samo na ovoj ravni. To su po svojoj prirodi niža pojavna bića od čoveka, iako mnoga od njih ispoljavaju veću moć egzistencije od prosečnog čoveka. Tek kroz Magijsku Spoznaju čovek se može u svom ispoljavanju izdići na ovu ravan i pokazati kao nadmoćnije biće.

Treća, i ujedno najviša ravan postojanja je Eterična ravan, koju drevni magovi nazivaju Kraljevstvo Bogova (ravan Božanskog ispoljavanja). Čovek je biće stvoreno prema Zakonu Etera, po obličju Bogova. Stoga je jasno da se čovek ispoljava i na Eteričnoj ravni, ali je mali broj onih koji su uspeli da dosegnu Ravan Bogova.

Ovo su tri sveta koja paralelno egzistiraju i međusobno se prepliću. Sve tri ravni, u svojoj ukupnosti grube ili suptilne materijalnosti su pojavni i stvoreni svetovi. Svi svetovi nastali su iz bljeska Svetlosti rođene u Beskrajnoj Tami. Drevni Sumeri od kojih potiče celokupno znanje i spoznaja, Beskrajnu i Večnu Tamu nazvali su Imenom Nakšir. Nakšir je čak i Bogovima Nedostižna. Zamislite kako je tek čoveku Nespoznatljiva i Nezamisliva, Beskrajna i Večna Nakšir. Treba li još šta reći? Šta god rekao, zaista, ne bih rekao ništa. Neka tako i ostane.

 

Vrh

 

Grubi materijalni svet Zemaljske ravni

 

O čovekovom telu kao materijalnom pojavnom biću je već bilo reči, te zbog toga treba unekoliko i objasniti egzistencijalni materijalni svet čoveka. O materijalnom svetu i našoj planeti je toliko knjiga napisano i gotovo da se sve nauke bave zemljom i čovekom u svakom segmentu postojanja, Ovo znanje je svakako stvar opšteg obrazovanja svakog čoveka i zbog toga se ovde neću baviti fizičkim procesima i pojavama u prirodi. Nastojaću da o materijalnom svetu govorim kroz spoznaju Elemenata i njihovih polarnosti, jer je veoma značajno da se svaki aspirant upozna sa uzrokom i posledicom četiri Elementa, kako bi naučio da ih pravilno koristi, saglasno odgovarajućim analogijama i korespondencijama sa drugim ravnima postojanja.

Delovanje elemenata na našoj planeti u najsuptilnijem obliku razvija na isti način kao i ljudsko telo. Proučavanjem analogija sa ljudskim telom, otkrivaju se i paralele sa Elementima, te se ove analogije mogu iskoristiti u primeni energije Elemenata u najsuptilnijem obliku, kako bi bili u stanju da dejstvujemo na sopstveno telo i sa punom svešću na celokupan svet, pri čemu, ništa ne bi bilo nemoguće.

Element Zemlje sadrži u sebi četvoropolni magnet sa njegovom polarnošću i dejstvo ostalih elemenata. Vatra u svom aktivnom obliku, prouzrokuje oživljavanje u prirodi, a u svom negativnom obliku izaziva rušilačko i razjedinjujuće dejstvo. Voda u svom negativnom obliku, izaziva suprotan efekat od Vatre, dok Vazduh, sa svojom dvopolnom polarnošću, predstavlja neutralnu, uravnotežujuću i zaštitnu suštinu u prirodi. Zemlja, svojim povezujućim svojstvom, u osnovi ima dva Elementa, Vatru i Vodu, zajedno sa neutralizacijom kroz princip Vazduha. Zbog toga se fizički svet posmatra kao grubi materijalni svet. U međudejstvu Vatre i Vode nastaju električna i magnetna strujanja. Oba ova elementa svojim strujanjem uzrokuju sve što se materijalno dešava na zemlji, utičući na sve hemijske procese u zemlji i izvan nje u sferi minerala, biljnom i životinjskom svetu. Zemlja je u osnovi veliki generastor u čijem se središtu nalazi električno strujanje, dok se na površini manifestuju magnetne struje. Ove magnetne stuje, zbog kohezije Elementa Vode, privlače i zadržavaju sve materijalne stvari i jedinjenja na površini zemlje. Prema specifičnim osobinama tela koje zavise od sastava Elemenata, svaka stvar poseduje izvesno električno zračenje, koje privlači magnetna struja celog materijalnog sveta. To privlačenje se u fizici naziva teža. Prema tome, teža je pojava zemljine privlačne moći. Ono što mi shvatamo kao magnetizam i elektricitet, nije ništa drugo do pojava četvoropolnog magneta, jer se zamenom polova može dobiti elektricitet iz magnetizma, a mehanički, magnetizam se može dobiti iz elektriciteta. Ovo pretvaranje jedne moći u drugu je dugo smatran alhemijskim i magijskim procesom, koji je, jedan od najvećih umova ljudske civilizacije, Nikola Tesla, uveo u svet fizike kao prirodne i eksperimentalne nauke.

Sav život na zemlji, rađanje, bujanje, sazrevanje, život i smrt počivaju na temelju elektromagnetnih zračenja Elemenata. Zbog toga se podrazumeva da i fizička smrt nije razjedinjenje i pretvaranje u ništavilo, već je samo prelazak iz jednog stanja u drugo. Materijalni svet je nastao iz Etera, koji održava i kontroliše sve pojavne svetove. Zbog toga je razumljivo da su na prenosu električnih i magnetnih strujanja zasnovani svi dosadašnji pronalasci povezani sa komunikacijama na daljinu preko Etera, poput radija, telefonije, televizije. Svi budući pronalasci če takođe delovati pomoću električnih i magnetnih struja u Eteru, jer su osnovni zakoni uvek bili i uvek će biti isti.

 

Vrh

 

Suptilni materijalni svet Zvezdane ravni

 

Zvezdana ravan ili Astralni plan postojanja se često u magijskoj i religijskoj literaturi, pogrešno označava kao četvrta dimenzija. Astralni svet nije stvoren od četiri Elementa, već predstavlja niži Eterični svet veće gustine Etera. Astralni svet je potpuni odraz materijalnog sveta, i sve što se ikada dogodilo, što se dešava i što će se desiti, ima svoje poreklo, pravilo i postojanje na Astralnom planu postojanja. Kako je Eter u svom nafinijem obliku supstanca kroz koju se šire električne i magnetne struje, tako je Eter izvor svetlosti, zvuka, boje, vibracija, ritma i života u svemu stvorenom. Kao izvor svega postojećeg, sve što je stvoreno, što se stvara i što će se stvoriti, odraženo je u Eteru. Zbog toga se kroz Astralni svet vidi zračenje večnog, koje nema ni početka ni kraja, jer je besprostorno i bezvremensko. Mag koji zađe u Astralni svet može u njemu pronaći svaku stvar, bez obzira da li se radi o prošlom, sadašnjem ili budućem vremenu. Dokle ovo opažanje seže, zavisi isključivo od nivoa spoznaje i sposobnosti maga.

U starim spisima, Svetim Knjigama i mnogim delima o magijskoj praksi, Astralni svet se naziva Onostrani Svet (Svet Iza). Međutim, treba znati da Ovde i Tamo ne postoji. Svet je jedan i jedinstven. Čovek, prirodno, oseća strah od smrti, i otići "tamo", za mnoge znači umreti. Magijska praksa upućuje na sasvim drugačije objašnjenje. Razjedinjujućim delovanjem Elemenata ili iznenadnim prekidom astralne niti koja je spona između fizičkog i astralnog tela, nastaje ono što obično nazivamo smrću, a što, u stvari, nije ništa drugo do prolaz iz Zemaljskog u Astralni svet. Mag će putem svoje sposobnosti kontrolisanja Elemenata, svesno postići labavost astralne niti, što će rezultirati spontanim odvajanjem astralnog tela od fizičkog tela. Ovim postupkom će biti u stanju da poseti najudaljenije predele i da sebe prenese na razne planove postojanja u obliku svog astralnog tela. Ovo je suštinski opis onoga što se u praksi naziva Astralna projekcija, koja u zavisnosti od namere maga može biti vidljiva i nevidljiva na Zemalskoj ravni, a što se postiže kontrolom zgušnjavanja (kondenzacije Etera). Ovo bi bilo objašnjenje mnogobrojnih priča u kojima su ljudi viđani u isto vreme na različitim mestima, pa čak i delovali tamo.

Astralni svet ima stanovnike raznih vrsta. Pre svega, tu su pokojnici koji su napustili zemlju i borave u odgovarajućem stanju (stepen gustine Etera), saglasno njihovoj duhovnoj zrelosti. Ova stanja razne religije nazivaju rajem ili paklom, ali uistinu, ni raj ni pakao ne postoje. Što je nivo pročišćenja bića viši, to će čistiji i finiji biti stepen gustine naseljenog astralnog plana. Vremenom se astralno telo rastvara, sve dok se ne uskladi sa stepenom pulsirajućeg zračenja tog astralnog nivoa, ili dok se ne izjednači sa njim. I ovo izjednačavanje zavisi od zrelosti i duhovnog savršenstva koje je to biće dostiglo na zemlji.

Astralni svet naseljavaju i mnoga druga bića. Tu su, pre svih, Elementari, bića sa samo jednom ili nekoliko osobina, u skladu sa ustrojstvom pulsirajućeg zračenja Elemenata. Elementari energetski vibriraju slično čoveku, a kako među njima postoje neki koji su već postigli izvestan stepen inteligencije, mnogi magovi ih koriste za svoje ciljeve, iako su ovo bića veoma niske moći.

Stanovnici Astralnog sveta su i bića koja se u magijskoj praksi nazivaju Larve. Ova bića nastaju svesno ili nesvesno, snažnim čulnim razmišljanjem (mentalna projekcija), preko astralne niti čoveka. To nisu bića u pravom smislu, već samo oblici (forme) koji bujaju na strastima fizičkog sveta i na najnižem stepenu astralnog nivoa. Larve imaju snažan instinkt samoodržanja i stoga se kreću u svetu ljudi čije im strasti odgovaraju. Larve nastoje, direktno ili indirektno, da izvuku i raspale te strasti koje spavaju u čoveku. Ako Larva uspe da zavede čoveka da se preda strasti koja njoj odgovara, onda se ona hrani i buja na zračenju energije te strasti koja se rodila u čoveku. Ostrašćeni ljudi, ophrvani mnogim strastima privlače mnoštvo takvih Larvi koje postaju stalni pratioci takvog čoveka. Magovi mogu sa određenim ciljem i da svesno stvaraju Elementare i Larve koje potom šalju na određene zadatke u njihovim raznim magijskim spletkama i borbama sa drugim magovima.

U Astralnom svetu žive i bića stvorena od čistih Elemenata. Bića Vatre se zovu Salamanderi, bića Vazduha su Silfi, bića Elementa Vode se nazivaju Nimfe ili Undine, a bića Zemlje su Gnomi ili Goblini. Ovo su uobičajeni i opšte prihvaćeni nazivi, ali se mogu sresti i druga imena u zavisnosti od magijske prakse i tradicije. Ova bića, Elementali, predstavljaju vezu između astralne ravni i zemaljskih Elemenata. Moguće je, i u magijskoj praksi potrebno, uspostaviti vezu sa Elementalima, naučiti kako da se kontrolišu, jer se mnogo toga može postići i spoznati uz njihovu pomoć. Rad sa Elementalima i Elementarima je viši nivo, inicijacijske, Magije Elemenata.

Astralni svet nastanjuju čitave horde raznih bića poput zmajeva, satira, džinova, vila, drekavaca i raznih drugih bića koja izgledaju kao da su oživljena iz bajki, mitova i legendi raznih naroda sveta. Sva ova bića su na astralnom planu isto toliko stvarna kao i sva ostala zemaljska bića. Mag ih sve može videti, ako on to želi, a u stanju je i da uspostavi vezu sa njima. Nikada nemojte smetnuti s ima, da su mitovi, legende i mnoge bajke nastale kao opevana istorija koja opisuje stvarne događaje i stvarna bića našeg i Onostranog sveta.

 

Vrh

 

Duša - Zvezdano Telo Čovekovo

 

Duša je živo biće čoveka sazdana na suptilnom pulsirajućem zračenju Elemenata kroz Eter, preko dejstva polarnosti električnog i magnetnog strujanja Elemenata oblikujući Zvezdano, ili takozvano Astralno telo. Duša proističe iz Etera i svojim Astralnim telom se posredstvom četvoropolne magnetne niti, sa svojim specifičnim osobinama, povezuje ili ujedinjuje sa fizičkim telom. To ujedinjenje se dešava, analogno sa telom, preko elektromagnetnog dejstva Elemenata. Vatra izaziva u Duši ono što je graditeljsko, Voda prouzrokuje oživljavanje, Vazduh je uravnotežujuća sila, a Zemlja izaziva ono što je rastuće, sjedinjeno i zaštitničko u Duši. Astralno telo vrši iste funkcije kao i materijalno telo.

Čovek je obdaren sa pet čula koja korespondiraju sa pet Elemenata, a koje astralno telo koristi za primanje opažaja iz fizičkog sveta. To primanje i delovanje pet čula u astralnom i materijalnom telu ostvaruje besmrtni Duh čoveka (Jastvo). Bez delovanja Duha u Duši, astralno telo bi bilo bez života i rastavilo bi se na svoje sastavne delove.

Duh ne može da deluje bez posredovanja Duše. Zbog toga je astralno telo sedište svih osobina besmrtnog Duha. Saglasno svom razvoju i zrelosti, Duh ima različito električno i magnetno pulsirajuće zračenje, koje se u Duši ogleda u četiri vrste temperamenta. Prema preovlađujućem Elementu, razlikuju se kolerična, sangvinična, melanholična i flegmatična priroda čoveka. Kolerična narav potiče iz Elementa Vatre, sangvinična nastaje iz Elementa Vazduha, melanholičnu prirodu stvara Element Vode dok flegmatičnu narav formira Element Zemlje. Snaga i pulsirajuće zračenje svakog pojedinog Elementa odgovaraju različitim osobinama koje se svojom jačinom i ekspanzijom manifestuju na svim ravnima postojanja.

Svaki od ova četiri Elementa koji određuju čovekovu prirodu, poseduje u svom aktivnom obliku dobre, a u svom pasivnom obliku obliku loše osobine.

Kolerična priroda, u svojoj aktivnoj polarnosti, kroz dobre osobine manifestuje se kao aktivnost, entuzijazam, revnost, odlučnost, hrabrost, produktivnost i slično, a u negativnom obliku se manifestuje kao proždrljivost, ljubomora, strast, razdražljivost, neobuzdanost, sklonost razaranju i slično.

Sangvinična priroda u aktivnom obliku se manifestuje kroz sposobnost prodiranja, marljivost, radost, okretnost, ljubaznost, bistrina, lagodnost, veselost, optimizam, revnost, nezavisnost, prisnost, i slično. U negativnom obliku stvara loše osobine kao što su stalno osećanje uvređenosti, prezir, sklonost spletkarenju, nedostatak izdržljivosti, prepredenost, brbljivost, nepoštenje, nestalnost i slično.

Melanholična priroda u svom aktivnom obliku se pokazuje kroz poštovanje, umerenost, sažaljenje, odanost, ozbiljnost, poslušnost, žarkost, srdačnost, razumevanje, meditaciju, blagost, lako davanje poverenja, praštanje, nežnost i slično, dok se u negativnom obliku manifestuje kao ravnodušnost, neraspoloženje, apatija, stidljivost, lenjost i slično.

Flegmatična priroda u svojoj aktivnoj polarnosti, kroz dobre osobine manifestuje se kao poštovanje, ugled, izdržljivost, obzirnost, odlučnost, čvrstina, ozbiljnost, savesnost, istrajnost, koncentrisanost, trezvenost, tačnost, uzdržanost, objektivnost, nepogrešivost, odgovornost, pouzdanost, razboritost, otpornost, samopouzdanost i slično. U negativnom obliku se manifestuje kao dosada, nesavesnost, mržnja prema ljudima. tupost, oklevanje, lenjost, nepouzdanost, lakomislenost i slično.

Pretežne osobine ovih temperamenata, koje se lako mogu sagledati analizom natalnog horoskopa, sačinjavaju temelj na kom je sazdan karakter svakog čoveka. Jačina ispoljavanja ovih osobina zavisi od polarnosti električnih i magnetnih struja, koje rezultiraju svetlosnim zračenjem bića koje se naziva aura. To zračenje u čitavoj Duši proizvodi određene vibracije koje odgovaraju određenoj boji, na osnovu koje, mag može tačno raspoznati svoju ili tuđu auru. Oslanjajući se na tu auru, mag može ne samo ustanoviti osnovni karakter čoveka, već i opaziti dejstvo ili polarnost vibracija Duše čoveka ili svakog bića, spoznati stanje u kojem se biće nalazi, njegove, osobine, vrline, mane, bolesti i slično. Preko aure, mag može delovati svojom aurom na svako biće po sopstvenoj volji.

Duša je prema Elementima podeljena na isti način kao i telo. Psihičke funkcije, moći i osobine imaju takođe svoje sedište u Duši i energetskim vrtložnim centrima koji su analogni svim sedam Elemenata. Ovi centri su vrtlozi uspavanih sila u čoveku. Njihovo buđenje, odnosno aktiviranje se vrši kroz Magiju Elemenata i taj proces nazivamo Unutrašnji Oganj. Osnovnom Magijom Elemenata je moguće probuditi ove sile u sopstvenom biću i održavati ih u budnom stanju. Višom, pak, Magijom Elemenata ovi vrtložni centri se stapaju u Uzvišenom stanju svesti čoveka koje stvaraju moćnu Silu Preobraženja (transformacije) svake energije i biča u celini. Ovo je tajna upravljanja energijama koja se u drevnom sistemu Sumerske magije naziva Buđenje Zmaja. U nekim sistemima je ovaj proces opisan kao Zmija, a mnogima je poznatija pod nazivom Kundalini iz Indijske tantričke prakse.

Najniži centar vrtložne energije, takozvani Rep Zmaja, je centar vrtložne energije Elementa Zemlje, Njegovo sedište je u najnižem delu Duše, a na fizičkom telu se manifestuje u predelu između anusa i polnog organa.

Slede dva vrtložna centra koja se nazivaju zajedničkim imenom Telo Zmaja. Prvi je centar vrtložne energije Elementa Vode, čije je sedište u srednjem donjem delu Duše, a na fizičkom telu manifestovano je u predelu polnog organa.

Drugi je centar vrtložne energije Elementa Vatre, koji se nalazi se na vrhu donjeg dela Duše, a manifestuje se u pupčanom predelu fizičkog tela.

Centar vrtložne energije Elementa Vazduha, kao uravnotežujućeg Elementa se tradicionalno naziva Srce Zmaja i nalazi se u središtu Duše, koje sa na fizičkom telu manifestuje u predelu srca.

Centar vrtložne energije Elementa Etera naziva se Krila Zmaja i nalazi se na vrhu tela Duše koja je na fizičkom telu manifestovana u oblasti grla.

Zmajevo Oko je centar vrtložne energije Elementa Svetlosti. Ovo je centar volje i intelekta celokupnog bića čoveka smešten na vrhu Duše i manifestovan između obrva na fizičkom telu.

Najviši i najuzvišeniji centar vrtložne energije Elementa Tame, stari nazivaju Glava Zmaja. Iz Glave Zmaja su izvedene i pod njenim uticajem su moći svih ostalih vrtložnih centara. Ona je sedište uma i kroz nju se mag povezuje sa Sveumom Nakšir, a kroz Nju sa svim umovima celokupnog stvorenog sveta.

 

Vrh

 

Suptilni materijalni svet Eterične ravni

 

Eterična ravan, ili kako je drevni magovi nazivaju Ravan Bogova je najuzvišenija ravan postojanja. Ova ravan je sazdana od nasuptilnije forme supstance Etera. Ovo je Duhovna ravan, boravište Bogova i svih Uzvišenih duhovnih bića. Eterični svet je isto tako analogan Astralnom i Zemaljskom materijalnom svetu. Duh takođe ima svoje duhovno, eterično telo koje se razvija kroz dejstvo četvoropolnog magneta odgovarajućim delovanjem na elektromagnetna strujanja u suptilnoj formi Etera. Na isti način kao što astralno telo, elektromagnetnim strujanjem Astralnog sveta, formira astralnu nit, elektromagnetne struje Eteričnog sveta formiraju eteričnu nit koja povezuje eterično telo sa astralnim telom. Ta eterična nit, takozvana, Božanska Svetlost predstavlja najfiniji oblik Etera koji kontroliše i održava duhovnu aktivnost u astralnom telu. Istovremeno, Božanska Svetlost je elektromagnetna i smatra se provodnikom ideja za svest Duha, odakle se ona pokreće preko astralnog i fizičkog tela. Zbog toga je je Božanska Svetlost sa svojim dvopolnim strujanjem, najfinija supstanca koja se nalazi u ljudskom telu i oživljava ga.

Eterični, duhovni svet je "svet ideja", koji izrasta iz Beskrajne i Večne Svesvesti Sveuma Nakšir. Svakoj misli prethodi neka osnovna ideja koja, prema svom svojstvu poprima odredeni oblik, i stiže do svesti Jastva posredstvom Zakona Etera. Zbog toga sam čovek nije tvorac misli, već poreklo svake misli treba tražiti u najvišoj duhovnoj sferi, odnosno na Eteričnoj ravni postojanja. Čovekov duh izgleda kao prijemnik za misli iz sveta ideja, saglasno situaciji u kojoj se čovek nalazi. Budući da je svet ideja Sve u Svemu, svaka nova ideja, svako novo otkriće, sve što čovek veruje da je sam otkrio, preneto je iz sveta ideja. Proizvodnja novih ideja zavisi od zrelosti i stava Duha. Svaka misao sadrži u sebi jedan apsolutno Čist Elemenat, naročito ako ta misao povlači apstraktne ideje. Ako se misao zasniva na nekoliko kombinacija sveta ideja, u njihovom obliku deluju različiti Elementi isto kao i u njihovom uzajamnom zračenju. Jedino apstraktne ideje imaju Čiste Elemente i čista polarna zračenja, jer one silaze direktno iz uzročnog sveta ideja.

Ovo ukazuje na činjenicu da postoje čisto električne, čisto magntične i čisto neutralne ideje sa stanovišta njihovog dejstva. Svaka misao ima svoj vlastiti oblik, boju i vibraciju. Preko četvoropolnog magneta Duha, misao se formira u svesti, odakle se prosleđuje ka realizaciji. Zbog toga, svaka stvar stvorena u materijalnom svetu ima svoj uzrok u svetu ideja preko misli i duhovne svesti.
Fizički svet Zemaljske ravni je određen vremenom i prostorom. Astralni svet nema osobinu prolaznosti i zato je određen samo prostorom. Eterični svet je bezvremenski i bezprostoran.

Eterični svet je, poput astralnog, takođe naseljen. Sam naziv Ravan Bogova, jasno ukazuje koja bića dominiraju Eteričnim svetom. Ovo je svet Božanskih bića. Svet čistih oblika Duhovnih bića. Ovde su i pokojnici, uzvišeni ljudi čija su astralna tela elementi rastvorili u toku njihovog sazrevanja i raspodelili, prema stepenu dostignutog savršenstva po oblastima koje odgovaraju njihovom Duhu. Ovo su adepti, sveci ili oboženi ljudi.

Pored Bogova i oboženih nižih bića, Eterični svet je i svet Čistih Elementala, bića koja su stvorena svesno ili nesvesno kao rezultat ponavljanog i jako usredsređenog mišljenja. Elementalno biće još uvek nije dovoljno zgusnuto da bi za sebe oblikovalo ili zauzelo neki astralni oblik. Zato je njegov uticaj ograničen samo na Eteričnu ravan. Razlika između misaonog oblika i Elementala je u tome što je misaoni oblik zasnovan na jednoj ili više misli (ideja). Elemental je, takođe, snabdeven izvesnom količinom svesti pa stoga i sa nagonom za održanjem, a inače se ne razlikuje mnogo od ostalih živih mentalnih bića, pa čak može poprimiti isti oblik kao i misaoni oblik. Magovi se često obraćaju za pomoć ovim Eementalnim bićima. Ovo je oblast visoke Magije Elemenata.

 

Vrh

 

Duh - Eterično Telo Čovekovo

 

Konačni i najviši nivo ispoljavanja bića čovekovog je Duh. Duh je besmrtni deo bića čovekovog i slika Boga. Iz najsuptilnije forme Etera, početnog izvora svih bića, proistekao je Duh, duhovno Jastvo sa četiri specifične elementarne osobine, koje odgovaraju besmrtnom Duhu koji je stvoren po liku Bogova.

Element Vatre je pokretački deo i odnosi se na Volju (htenje). Element Vazduha se izražava kroz intelekt u umu. Element Vode se ispoljava kroz osećanja, a Element Zemlje sjedinjenje sva tri Elementa u svesti Sopstva (Ego, Ličnost ili Jastvo). Sve ostale osobine Duha su zasnovane na ova četiri osnovna principa. Element Etera se manifestuje u najvišem vidu kao Apsolutna Spoznaja, a u najnižem obliku u nagonu za samoodržanjem. Svaki od četiri elementarna principa ima mnogo drugih vidova koji se ispoljavaju prema Zakonu Sličnosti kroz polarnost pozitivnog i negativnog pulsirajućeg zrečenja energije Elemenata. Svi oni zajedno čine Ličnost ili Duh. Shodno tome, Vatra ispoljava snagu, moć i strast, Vazduh ispoljava pamćenje, moć razlikovanja i suđenja, a savest i intuicija proističu iz ispoljavanja Elementa Vode. Ispoljavanje Elementa Zemlje se manifestuje kroz samoljublje i nagone za samoodržanjem i razmnožavanjem.

Ova nauka o Magijskoj Spoznaji Elemenata omogućava spoznaju celokupnog pojavnog sveta i samospoznaju u njenom najsavršenijem obliku. Svaki aspirant treba da shvati koliko je važno poznavati čovekov lični mikrokosmos zbog inicijacije, a naročito zbog magijske i mistične prakse, jer je ovo Znanje povezano sa svim Tajnama. Ovo znanje je temelj celokupne Magijske Spoznaje.

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:19