Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

Knjiga I - Ogledalo Duše

Sadržaj

Predgovor

Put u zemlju Kutu

SVETE KNJIGE

SVETA MAGIJA

OGLEDALO DUŠE

UMEĆE ŽIVOTA

MAGIJSKA PRIPREMA

Prvi deo

Ime i Pečat

Slova i stepeni Zodijaka

Drugi deo

Magijska sredstva

Opšta magijska sredstva

Hram

Magijski Krug

Magijski Trougao

Oltar

Hram Drevnih

Treći deo

Lična magijska sredstva

Magijski Dnevnik

Pravljenje Knjige

Čuvanje i upotreba

Četvrti deo

Magijska Odora

Magijski opasač

Magijska kapa

Magijske rukavice

Magijski Štap

Peti deo

Magijski Mač

Magijsko Koplje

Magijska Kruna

Naprsnik

Brojanica

Zavetni Kovčeg

Magijski Kovčeg

Šesti deo

Oltarska sredstva

Bodež

Pehar

Pentakl

Kadionica

Zvono

Svećnak

Lampa

Sedmi deo

Pomoćna sredstva

Osmi deo

Ostala pomoćna sredstva

Deveti deo

Potrošni materijal

Deseti deo

Energizacija i posvećenje

ISKRA SRCA

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Peto poglavlje

MAGIJSKA PRIPREMA

Peti deo

 

 

Magijski Mač

 

Mač je drugi simbol vlasti, moći i sile. Najčešće se koristi u ritualima prizivanja negativnih Duhova i Demona, jer Oni nisu voljni da budu prizvani u naš fizički svet. Ako Magijski Štap ne bi bio dovoljan, mag će za primoravanje ovih Duhova koristiti Magijski Mač kada od Njih zahteva da se manifestuju. Magijski Mač ima nekoliko simboličkih značenja, ali on obično služi kao simbol apsolutne poslušnosti Duha ili lične Moći maga. Mač je simbol pobede i superiornosti nad svakom Moći ili Duhom. Mač analogno korespondira sa Svetlošću, a predstavlja vid Elementa Vatre i Reči. Suštinski, predstavlja ispoljavanje Razuma maga kroz Element Vazduha.

Magijski Mač obično služi kao oružje u onim slučajevima kada mag želi da izvrši neki prinudan ili prisilan uticaj na isvesnu Moć ili bilo kog entiteta, i to samo onda kada je namera maga protivna Njihovoj Volji. Mač je stoga neophodno oruđe za magove koji se više ili isključivo bave demonologijom i koji u ovoj vrsti magije ne bi postigli nikakve rezultate kada ne bi koristili Magijski Mač. Mag će obično postići zadovoljavajuće rezultate sa Magijskim Štapom, ali uprkos tome svaki mag mora posedovati oružje kao što je Magijski Mač kojim zadobija više sigurnosti i pojačava sopstveni autoritet. Međutim, ne treba nikako zaboraviti da se Mač upotrebljava samo u onim obredima prizivanja, kada se Duh usprotivi ili odbije da sluša i ispunjava volju maga. I kada uzme u ruku svoj Mač mag na glavi uvek mora imati svoju Krunu ili magijsku Kapu. Ovo je pravilo.
Mnogi grimoari ovo oružje kakav je Mač nazivaju Bodežom, međutim Magijski Bodež nije ništa drugo do skraćeni Mač sa istom vrstom simbolizma. Magijski Bodež se pravi na isti način kao i Magijski Mač.

Kada se prizivaju Demoni i niži Duhovi Mač ili Bodež se mogu zameniti Trozupcem jer je i i trozubac, poput Mača ili Bodeža, sredstvo prinude.

Vrh Mača, Bodeža ili Trozubca se može upotrebiti i za probijanje ili ubijanje neprizvanih i neželjenih bića poput fantoma, larvi, elementala, elementara i sličnih, koja mogu pokušati da ometaju maga u njegovom radu. Ovde se mora pomenuti još jedan veom moćan način korišćenja Magijskog Mača, a to je funkcija Magijskog Gromobrana. To se čini kada po završetku svojih rituala, naročito nakon prizivanja Demona, Starešina Tame i sličnih, mag namerava da ode na spavanje, a nije siguran da li će ga ti Duhovi ostaviti da spava na miru, on može postaviti Magijski Gromobran pored svog kreveta. Taj Gromobran se pravi obmotavanjem bakarne ili gvozdene žice oko nogu kreveta, čija oba kraja moraju biti spojena sa Mačem. Zatim se Mač mora zabiti u pod pored donjeg kraja kreveta. Žica čini zatvoreni krug oko kreveta čak i ako ima kvadratni oblik. Funkcija Mača je da uticaj koji je usmeren prema magu sprovede u zemlju. Naravno, pri zatezanju žice mag mora na umu imati želju da ona stvori krug i da nijedan Duh niti bilo kakav uticaj ne mogu ući u krevet i da svaki uticaj, bez obzira od kojeg bića dolazi, bude sproveden u zemlju. U tako magijski zaštićenom krevetu opremljenom magijskim gromobranom mag će spokojno spavati, i može se odmarati uveren da nijedan uticaj, bez obzira odakle i od koga dolazi, neće imali nikakvog dejstva na njega, niti će biti u stanju da ga iznenadi i nadvlada. Mnogi magovi za ovu svrhu imaju poseban Mač koji ne koriste ni zašta drugo osim u svrhu Magijskog Gromobrana. Inače Magijski Gromobran je najbolje magijsko zaštitno sredstvo koje maga štiti čak i od uticaja delovanja drugih magova koja se obično smatra crnom magijom.

Kao i sva magijska sredstva, svoj Mač, mag bi trebao sam da iskuje, ali ako to nije u stanju ili ne može sam napraviti Mač, on može dati kovaču ili nekom dobrom majstoru da mu to uradi. Dužina Mača može varirati do jednog metra dužine, zavisno od visine maga. Drška bi trebalo da bude napravljena od bakra jer je on izuzetan dobar provodnik elementarnih struja. Oblik Mača nije bitan, osim što bi trebalo da bude naoštren sa jedne ili sa obe strane, a njegov vrh mora biti dobro naoštren i zašiljen kao probojac. Kako će svoj Mač ukrasiti, to je stvar volje maga i njegovih ličnih sklonosti i afiniteta. Naravno i ovde se treba držati ličnih analogijskih korespondencija.

 

 

Energizacija i posvećenje Mača se vrši isto kao i za sva druga magijska sredstva tako što se pomoću mentalne projekcije imaginacijom na Mač prenose oni kvaliteti koje on treba da preuzme, kao što su moć nad svim bićima, apsolutna pobeda, autoritet i poštovanje, ili bilo koje druge koje mag želi ugraditi u Mač kao svoje oruđe i oružje. Za razliku od Magijskog Štapa koji kada se jednom "nabije" moćima on ih trajno zadržava, Magijski Mač je sredstvo koje emanira energiju kojom je napunjen čime dejstvuje prama Moći ili Duhovima koji su prizvani. To znači da se Mač mora povremeno energetski puniti novim "svežim" nabojem energije. Mag može u svoj Mač akumulirati i Silu Svetlosti tako da će on ličiti na plameni mač. Najvažnije je da mag ima nedvosmisleno jasan stav prema Maču izgrađen na nesalomljivoj veri u njegovu apsolutnu moć i pobedu na svim planovima, koja će maču dati potrebnu snagu tako da se prema njemu, svaki Duh odnosi sa strahopoštovanjem. Nakon svake upotrebe Mač se mora umotati u crnu ili belu svilu i odložiti na sigurno mesto kao i ostala magijska sredstva.

Mag u potpunosti mora da bude oslobođen straha da bi mogao koristiti Magijski Mač. Demoni neprestano pokušavaju da napadaju, užasavaju, ogađuju, zavode ljude. Protiv svega toga mag mora da suprotstavi Oštricu Mača. Ako se oslobodio predstave o egu, ovaj zadatak će relativno lako izvršiti, međutim ukoliko to nije uradio, zadatak će biti gotovo nemoguće ispuniti. Ovako je zapisano u Knjizi Put Ispravnosti:

Mene je zloupotrebio, mene je tukao,
opljačkao me je i uvredio me je,
Onaj u kome takve misli nalaze utočište,
nikada neće prestati da mrzi.

Ta mržnja je misao koja onemogućava Savršenstvo. Ali, previše je očekivati od mladog aspiranta da vežba privrženost prema odvratnosti, zato neka prvo postane nezainteresovan. Neka nastoji da vidi činjenice kao činjenice, kao što bi to učinio da one pripadaju nekoj nauci. Neka izbegava imaginativno tumačenje bilo koje činjenice. Neka se ne stavlja u položaj ljudi na koje se činjenice odnose, a ako to čini, neka to bude samo zbog razumevanja. Saosećanje, gnev, hvala i pokuda, se ne smeju nači kod posmatrača, a mag je samo nemi posmatrač Sveta. Ovo nemojte zaboraviti. U protivnom, čak i da vam Bogovi s Nebesa daruju Sveti Mač Istine, on će u vašim rukama biti bezvredan.

 

 

Magijsko Koplje

 

Magijsko Koplje je veoma moćno magijsko sredstvo jer u sebi sadrži dvostruku moć izraženu kroz simboliku Mača i Magijskog Štapa u Jednom. Drugačije se naziva Koplje Sudbine i predstavlja rang Visokih Magova. Na koplju treba da postoji ugraviran pentagram i lični sigil.

Koplje se koristi u različite magijske obredne svrhe i može zameniti po svojoj funkciji i Magijski Mač i Magijski Štap. Izbor i oblik koplja po volji. Sečivo je od metala, a telo koplja je štap od drveta oskoruše, planinskog jasena ili hrasta. Mora imati korice na sečivu koplja. Visina koplja treba da bude do visine uha. Koplje može biti i dodatno ukrašeno po volji.

 

Magijsko Koplje

 

Vrh

 

Magijska Kruna

 

Magijska Kruna predstavlja simbol dostojanstva i vlasti. Treba da bude izrađena od zlata ili srebra, mada se za obredne radnje preporučuje da bude napravljena od tučenog bakra. Na kruni treba da postoji ugraviran pentagram i lični sigil sa strana, a s čela Univerzalni simbol makrokosmosa: šestougaonik oko kojeg su opisana dva Kruga koji simbolišu Beskonačnost. Unutar šestougaonika se nalazi pentagram koji predstavlja mikrokosmos, simbol čoveka. Krugovi kao simbol Beskonačnosti treba da budu od zlata, šestougaonik od srebra jer simboliše stvoreni Svemir, a pentagram izveden od belog ili ljubičastog kamenja (videti sliku u delu Magijska kapa).

U staroj sumerskoj tradiciji na Krunu se kao simbol stavlja velika osmorokraka zvezda, jer je rečeno: Na Krunu Prizivanja stavi Zvezdu Osam Zraka, koja je od Starih Bogova...(slika desno). Kruna može biti i dodatno ukrašena po volji.

Uvek kada vrši obred Ritualne Magije, bilo da se radi o prizivanjima (evokacijama), zazivanjima (invokacijama) ili drugim ritualima, mag treba da nosi Krunu na glavi. U tu svrhu on može uzeti i svoju Magijsku kapu sa ugraviranim magijskim simbolima na njoj, ukoliko nema napravljenu Krunu, jer je simbolika ista. Ali svakako, mag koji drži do svog dostojanstva će vrlo brzo napraviti svoju Magijsku Ritualnu Krunu. Ona je nezamenjiva u kasnijim ritualima Visoke Kraljevske Magije kada je Magijska kapa po svojoj, iako istoj simbolici, ipak ne može zameniti. Iako je kralj uvek kralj, bez obzira kako obučen bio, kada sedi na Tronu, svakako neće sedeti u svakodnevnom odelu sa kravatom i šeširom.

Umesto navedenih simbola može se koristiti i neki drugi simbol koji predstavlja vezu maga sa Božanstvom. Na primer krst, koji istovremeno simboliše Pozitivno i Negativno, a njegovi krajevi simbolišu četiri Elementa. Mag može izraziti svoj duhovni razvoj, svoje opredeljenje, zrelost, kosmičku vezu pomoću nekoliko simbola, koji mu se najviše sviđaju, i može ih nositi kako na Kruni, tako na Magijskoj kapi ili Magijskoj traci o kojima je bilo reči.

Kao što je već rečeno, Kruna je simbol dostojanstva magovog autoriteta. Ona je simbol savršenstva njegovog duha, simbol njegovog srodstva sa mikro i makro kosmosom, malim i velikim svetom, najviši izraz njegove magijske moći, koji mu služi da kruniše svoju glavu. Kada napravi svoju Krunu mag je mora posvetiti Svetom Zakletvom, tako da će je na glavu staviti tek kada ona sasvim upije ideju njegovog jedinstva sa Božanstvom, i koristiće je samo za one rituale koji zahtevaju takvu vrstu simbolike. Kada izgovara svoju Zakletvu mag treba da svoju desnu ruku stavi na Krunu i koncentriše se pomoću imaginacije na ideju da se on u trenutku kada stavi Krunu na glavu sjedinjuje sa svojim Božanstvom, ili sa suštinom simbola koji krasi njegovu glavu. Zbog toga, Kruna se mora čuvati u posebno napravljenoj kutiji (kovčegu) i ne sme služiti drugim namenama sem za velike magijske rituale.

Kad se mag meditativno pripremi za izvođenje rituala, nakon toga on stavlja Krunu na glavu i odmah se sjedinjuje sa Božanstvom čime stvara, ne samo u sebi, već i u celom prostoru ili na mestu gde izvodi ritual, ono osećanje atmosfere Svetog Hrama. Mnogi magovi u težnji da zadobiju moći pojedinih Duhova, a naročito Demona, koriste krune ili kape koje su ukrašene simbolima Demona, ali veoma malo njih zna njihovo istinsko značenje i pravilnu primenu, a da ni ne spominjem njihov istinski simbolizam. Mag koji sve radi svesno neće nikad spasti na to da bude puki čarobnjak i nikad neće činiti nešto što ne razume. Sve što uradi, on to radi s punom svešću i za neku određenu svrhu. Zbog toga njegova Kruna predstavlja Postignuće njegovog Dela.

Pored ove Krune, mag može imati i ponekad nositi Totovu Krunu jer je Tot Bog Istine, Mudrosti i Učitelj je Magije. Ova Kruna je u obliku kraljevske zmije iznad čije glave se nalazi Sunčev disk sa dva roga koji iskazuju energiju, vlast i snagu koja ruši prepreke. U sredini iz Sunčevog diska izbija Lotos koga pridržavaju dva pera Istine.

Ispod Krune se nosi naglavak u obliku kape sa koje se spušta kamilavka koja označava skrivenost, a i simbol je bujice slave koja se odozgo sliva na maga. Ona se pravi od kadife zbog mekoće koja simbolički označava nežnost Božanskog poljupca, a grimizne ili boje purpura je zato što predstavlja krv Boga, koja je život. Ovo je Kruna Savršenstva, jer ono što je ispod postaje ono što je iznad, a ono što je iznad postaje ono što je ispod.

 

 

Telo Krune u osnovi je zmija koja simboliše Magijsku silu, ispoljenu stranu Božanskog u magu, koji se sjedinjuje sa Gospodarem Svega. Na glavi ove zmije nalazi se šest dragulja, po tri sa svake strane: Rubin, Smaragd i Safir, tri savršena Sveta Elementa, uravnotežena sa obe strane. U središte prednje strane Krune se mogu staviti samo dve vrste kamena: dijamant i opal. Ukoliko se nosi dijamant, to je zbog Svetlosti koja postoji pre svih manifestacija u oblike, a ukoliko se nosi opal, to se čini zbog potsećanja na ujedinjenost Svega, ispoljenog kao Mnoštvo da bi to Mnoštvo moglo da postane Jedno - Neispoljeno.

 

Vrh

 

Naprsnik

 

Naprsnik se drugačije naziva Lamen i obično se zašiva na magovoj odori, na grudima, ili se veze na posebnom komadu platna koji se vezuje preko odore platnenim uprtačima koji se na naprsnik prišivaju. Lamen se može i posebno izgravirati na komadu podesnog metala ili iscrtati na parčetu pergamenta koji se uprtačima od platna ili kože vezuje na grudi preko odore.

 

 

Magijski Lamen autora knjige

 

Lamen je grudni oklop maga pa je stoga veom važan u ritualnoj praksi. Treba da izražava skladnost svih ostalih simbola u jednom. Svojim oblikom se prirodno povezuje sa Krugom i Pentaklom, ali nije dovoljno samo ponoviti njihov nacrt.

Lamen maga mora da predstavlja tajne ključeve njegove moći. U njemu su sve sile aktivne i on predstavlja naznaku izvršenja Konačnog Dela i zato mora da iskazuje univerzalnu simboliku, ali on nije i ne sme biti simbol mikro i makro kosmosa. Svojom simboličkom predstavom Naprsnik izražava apsolutni autoritet maga, pa stoga treba da simbolički predstavlja intelektualni i psihički autoritet, položaj i zrelost maga. U tom smislu, gotovo da nema razlike između Lamena i ličnog Magijskog Pečata.

 

   

Različiti prikazi Magijskog Lamena

 

U sumerskoj tradiciji postoji i posebna vrsta namenskog Lamena koji se naziva Naprsnik Prizivanja. On se nosi preko odore u posebnim ritualima prizivanja kao Pokrov Prizivanja i mora biti napravljen od najbolje tkanine i u bojama Crnoj i Beloj. To su boje Niniba i Inane, jer Ninib zna Spoljašnje Oblasti i puteve Drevnih, a Inana zna Bezdan jer je odnela pobedu nad Njegovom Kraljicom. Na ovaj naprsnik treba da se izvezu, svilenim koncem, simboli kao što su prikazani na slici desno.

Naprsnik, zajedno sa ostalom magijskom opremom, treba čuvati na bezbednom mestu. Najbolje u Magijskom Kovčegu.

 

Vrh

 

Brojanica

 

Brojanica je pomoćno magijsko sredstvo, ali je pre svega lično. Koristi se u meditacijama kao sredstvo koje pomaže u usredsređenju. Pravi se od svetog drveta po ličnom izboru ili od bilo kog drveta, ali prema ličnim astrokorespondencijama. Treba da bude oblikovana kao kuglice koje se buše kroz sredinu i koje se nižu na pamučni, laneni ili svileni konac tako što se iza svake kuglice vezuje čvor. Kuglica može biti prema univerzalnim kategorijama 36, 72, 108, 144 ili prema numerologiji ličnih korespondencija sa Univerzumom.

Da bi ste formirali ovaj lični broj uzmite sve brojeve iz datuma svog rođenja i kombinujte ih po sopstvenoj formuli koristeći isključivo sabiranje i množenje, jer je pravilo da mag svom sopstvu samo dodaje i umnožava blagodati. Zbog toga se oduzimanje i deljenje zbog svoje simbolike ne koriste u ovu svrhu. Svaki od brojeva treba upotrebiti samo jedanput. Ovo je samo jedan primer koji sledi, a svako neka pronađe sopstvenu formulu.

7.6.1969. = 9 x 9 + 7 + 6 + 1 + 6 = 101

Brojanica treba da se čuva u platnenoj vrećici. Nikako se ne sme nositi kao nakit oko ruke ili oko vrata, jer kao i ostala magijska sredstva ne sme biti izložena pogledu neiniciranih. Da bi njena zaštita bila potpuna, a da se pri tom može koristiti svuda po potrebi, najbolje je za ovu svrhu imati napravljenu vrećicu tako da ruka može komotno ići u vreću i okretati brojanicu u samoj vreći bez iznošenja van. Najbolji je primer za ovo Indijska Đapa brojanica.

 

 

Vrh

 

Zavetni Kovčeg

 

Zavetni Kovčeg je mala drvena kutija u kojoj se čuva lični kamen (talisman prema astrokorespondencijama) umotan u komad platna ili pergamenta na kome je isctan lični sigil sa unutrašnje, a pentagram sa spoljne strane. Na ovom komadu platna ili pergamenta se nalazi zapis Magijskog Zaveta napisan u obredu samoinicijacije. Zbog toga se ovaj mali kovčeg naziva Zavetni Kovčeg. On treba da se nalazi uvek na nekom vidnom mestu jer je on stalni podsetnik magu na zavet koji je dao pred Promislom. Neka bide zatvoren (zaključan) tako da niko nikada ne može u njega zaviriti. Izgled i veličina nisu bitni, a može biti i ukrašen po volji.

 

 

Vrh

 

Magijski Kovčeg

 

Magijski Kovčeg ili sanduk je sredstvo pohranjivanja i odlaganja magijskh sredstava kada se ne koriste. Veličina je proizvoljna, ali treba da bude dovoljno velik i prostran kako bi se magijski instrumenti spakovali u njega, a opet i izrađen tako da ga mag može sam podići i nositi. Pravi se od drvenih daski, lakog i čvrstog drveta, može da bude okovan, a svakako treba da ima rezu i katanac. Najbolji su oni starinski sanduci koji su se koristili za odlaganje posteljine u spavaćim sobama, ili u koje su devojke odlagale svoj ručni rad kao miraz pripreman za udaju. Na kovčegu treba da postoji izrezbaren pentagram i lični pečat.

 

 

Magijski Kovčeg raskošno ukrašen na slici iznad ili kao običan sanduk na slici ispod

 

 

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:29