Stranice

 

  Naslovna

  Baragnir Zag Nehar

  Sveta Magija

Knjiga I - Ogledalo Duše

Sadržaj

Predgovor

Put u zemlju Kutu

SVETE KNJIGE

SVETA MAGIJA

OGLEDALO DUŠE

UMEĆE ŽIVOTA

MAGIJSKA PRIPREMA

Prvi deo

Ime i Pečat

Slova i stepeni Zodijaka

Drugi deo

Magijska sredstva

Opšta magijska sredstva

Hram

Magijski Krug

Magijski Trougao

Oltar

Hram Drevnih

Treći deo

Lična magijska sredstva

Magijski Dnevnik

Pravljenje Knjige

Čuvanje i upotreba

Magijska Odora

Magijski opasač

Magijska kapa

Magijske rukavice

Magijski Štap

Peti deo

Magijski Mač

Magijsko Koplje

Magijska Kruna

Naprsnik

Brojanica

Zavetni Kovčeg

Magijski Kovčeg

Šesti deo

Oltarska sredstva

Bodež

Pehar

Pentakl

Kadionica

Zvono

Svećnak

Lampa

Sedmi deo

Pomoćna sredstva

Osmi deo

Ostala pomoćna sredstva

Deveti deo

Potrošni materijal

Deseti deo

Energizacija i posvećenje

ISKRA SRCA

 

  Svete Knjige

 Biblioteka

 Arhiva

  Zag Kia

  Zvezdarijum

 Kalendar

 Galerija

 Multimedia

 Psyradio FM

 Chat

 Linkovi

 Alexanthorn

 Kontakt

 

 

 

 

 

Peto poglavlje

MAGIJSKA PRIPREMA

Deseti deo

 

 

ENERGIZACIJA I POSVEĆENJE
MAGISKIH SREDSTAVA

 

Magijska sredstva se energizuju:

1. Snagom volje Maga,
2. kvalitetima, sposobnostima i sličnim osobinama,
3. električnim i magnetnim vrtložnim silama i bioenergijom (eterični zapis Sopstva),
4. osnovnim Elementima,
5. Eterom,
6. strujanjem Svetlosti  i zračenjem Tame.

 

 

 

Uzmite u ruku magijsko sredstvo (relikviju) koju ste pripremili i usredsredite svoju volju u središte relikvije i prenesite čitavu svoju svest u nju tako da osećate kao da ste vi ta relikvija. Koncentracija treba da takva da je sva snaga vaše volje, sva moć koju posedujete, otelotvorena u samoj relikviji. Ovo usredsređenje mora trajati nekoliko minuta bez ikakvog prekida, tako da se nijedna druga misao ne sme uplesti u ovo izračenje sopstvene volje. Kraj ovog procesa otelotvoravanja volje u relikviji mora biti misao da će se kad god uzmete relikviju u ruku aktivirati snaga vaše volje i da će se dogoditi sve ono što vi želite da se dogodi. Potpuno u skladu sa rečima koje se ponavljaju u mnogim obredima:

Ono što ja hoću tako mora biti,
ono što ja kažem tako će i biti.

Kada ste svu svoju volju preneli u relikviju najvećom silinom i najjačom projekcijom svesti imaginacijom, završava se postupak energizacije uvijanjem relikvije u komad čiste svile i odlaganjem na mesto gde se čuvaju i ostala magijska sredstva. Nakon jednog ciklusa mene Meseca (7 dana), uzmite relikviju i ponovo izvršite energizaciju na isti način. Ceremonija energizacije i posvećenja magijskog sredstva se ponavlja 40 puta, a svaki put kada ponavljate ceremoniju morate povećati intenzitet dejstva svoje mentalne projekcije svesti posredstvom imaginacije. Nijedno magijsko sredstvo neće imati veliku delotvornu moć ukoliko se na ovaj način ne energizuje pre prve upotrebe u ritualne svrhe.

Nikada nemojte zaboraviti da je sva vaša duhovna volja otelotvorena u ovako energizovanoj relikviji. Važno je da prilikom otelotvoravanja sopstvene moći u relikviju, snagu volje usmerite u središte relikvije sa idejom da ona, sve dok postoji, predstavlja svu vašu volju, svu moć, i da ostane delotvorna sve dok postoji. Svako magijsko sredstvo "nabijeno" Silom Sopstva na ovakav način ostaće delotvorno sve dok ste živi, ili ako je to vaša naročita želja, čak i posle vaše fizičke smrti, to jest, i dalje će ostati moćno magijsko sredstvo. Relikvija čak može trajati vekovima, i njen uticaj se može čak vremenom i povećavati, pod uslovom da ste ga napunili željom da njegova moć raste iz dana u dan.

Delotvornost relikvije će prvo delovati na mentalnom nivou Zemaljske ravni, potom na Astralnoj i konačno na Eteričnom planu. Samo ovako pripremljeno sredstvo može delovati potpuno i na fizičkom planu manifestacijom u energetskom i materijalizujućem smislu. Vreme koje je potrebno da relikvija, a to se posebno odnosi na Magijski Štap i Magijski Mač, postane delatna preko Eterične ravni na svakom planu postojanja pa i u našem pojavnom svetu, zavisi od zrelosti maga i snage njegove mentalne projekcije. Mag koji upoznat sa drevnim znanjem zna da je za dovođenje realizacije kroz Eteričnu emanaciju u fizički svet potrebno 462 ponavljanja ritualne akumulacije sile da bi uticaj sa Eteričnog plana mogao uzeti oblik, odnosno da bi se na zapovest zgusnuo i manifestovao u fizičkom svetu. Dakle, da bi magijsko oruđe imalo apsolutnu moć proces energizacije i nabijanja delotvornom energijom se mora ponoviti 462 puta. Prvih 40 ponavljanja se vrši pre prve upotrebe u ritualne svrhe. Deset lunarnih meseci predstavlja etapu izrastanja u materici vremena, analogno vremenskom periodu izrastasnja ploda u utrobi majke. Tada je magijsko sredstvo tek spremno da se "rodi" i upotrebi u Ritualnoj Magiji. Dalji proces ponavljanja ceremonije energizacije se nastavlja takođe jednom u svakoj fazi Meseca (7 dana) i tako sve do konačnog broja 422, što sa prvih 40 iznosi 462 ponavljanja ukupno. To je period od devet godina okvirno, koliko je potrebno da magijsko sredstvo dosegne apsolutnu moć. Zbog toga su u starim školama magije, aspiranti odmah nakon čina samoinicijacije započinjali rad na pripremi i izradi svojih magijskih oruđa. Za tih devet godina koliko je potrebno da relikvije Ritualne Magije upiju moć nesagledivih granica, aspirant izrasta u maga učeči, vežbajući i usavršavajući se sledeći uputstva svog učitelja. Drugačije nije moguće. Tako je oduvek na Stazi Spoznaje, još od vremena Prvog među Magovima, Tota Tri puta Veličanstvenog.

Ovo naravno ne znači da mag ne bi mogao pre postići izvestan uspeh. Kao što je već naglašeno, snaga realizacije magijskog dela zavisi od namere i svrhe koju mag želi postići. Shodno ovome mogao bi neko postaviti pitanje da li bi magijska sredstva uopšte trebalo energizovati, pošto sama volja maga može biti dovoljna. Međutim, mag, a naročito aspirant koji se obučava i priprema neće uvek biti u prilici i mogućnosti da razvije svoj mentalni napor na način koji je potreban za prenos volje. Postoje situacije koje mogu iscrpsti čak i najboljeg maga, koji onda ne bi bio u stanju da se koncentriše na snagu sopstvene ekspanzije. Zbog toga Magijski Štap, Magijski Mač ili druge relikvije deluju i u trenucima kada mag ne koristi snagu volje, već samo koncentriše misao na ostvarenje svoje želje, koristeći svoje relikvije u tu svrhu. U ovom smislu postoji velika opasnost da bi neka osoba mogla uzeti Magijski Štap ili neku drugu relikviju da bi ostvarila svoje lične želje, što bi, ako bi se to desilo, bilo veliki gubitak za maga i njegov ugled na svim planovima postojanja. Zbog toga se kaže da mag nikada ne sme dozvoliti nikome od neiniciranih da vidi ili dodirne bilo koje njegovo magijsko sredstvo. A isto tako nikada, pa ni svom najbližem prijatelju, ni učitelju čak, ne sme obelodaniti način energizovanja i svrhu energetskog punjenja sopstvenih relikvija.

Eto zablude modernih magova i instant magijskih sistema. Danas je uvreženo mišljenje da je dovoljno posle par pročitanih knjiga otići u prodavnicu magijske opreme, nakupovati sve i svašta i posvetiti nekakvim nakaradnim polureligijskim obredom da bi se postao mag. Da je to zaista tako, svet bi danas vrveo od silnih i moćnih magova, a adepti bi se sretali na svakom ćošku.

 

 

 

Energizacija magijskih sredstava nekim posebnim ili univerzalnim kvalitetima poput svemoćnosti, snage delovanja na daljinu, moći preobražavanja (transformacije) i drugih specifičnih osobina koje su magu potrebne za realizaciju njegove zamisli, bilo na mentalnom ili fizičkom planu Zemaljske ravni, bilo na Astralnoj ili Eteričnoj ravni. Ove specifične osobine se koncetrišu i mentalnom prijekcijom volje prenose u magijsko sredstvo na isti način koji je opisan u predhodnom delu.

Moguće je "napuniti" relikviju i izvesnim moćima koje se izvlače iz Svemira pomoću imaginacije i koncentracije snage volje, čime se ta sila ili moć vezuju za kondenzator vrtložnih energija u samom magijskom sredstvu. Kad je u pitanju energizacija ovim posebnim kvalitetima i moćima, isto kao i u predhodnom slučaju, kod punjenja voljom, stalno kondenzovanje izvesnog kvaliteta ponavljanjem će odgovarajuću duhovnu moć koja se koncentriše u relikviji učiniti direktnom fizičkom silom. To znači da je svako magijsko sredstvo koje mag poseduje jedan svojevsni akumulator koji treba uvek dopunjavati i jačati. Magijska sredsva koja se koriste u raznim ritualima emaniraju svoju akumuliranu energiju, kako bi dejstvo bilo moguće, te je to još jedan razlog neophodnog ponavljanja procesa energizacije.

Preporučuje se aspirantima koji zaista streme najvišim nivoima spoznaje i usavršavanja da još od samog početka svog naukovanja počnu sa izradom i pripremom svojih magiskih sredstava. Mogu čak imati i po nekoliko komada suštinski istih relikvija, a koje će nameniti u različite svrhe. Ovo se posebno odnosi na Magijski Štap i Magijski Mač ili Bodež. Čak se preporučuje da dva Štapa nikada ne stoje na istom mestu, iako je svaki posebno umotan u platno. Ovim se ozbiljan mag i unapred osigurava od izvesnih i mogućih grešaka koje mogu nastati iz bilo kog razloga, a posebno u slučaju da magijsko sredstvo dopadne ruku nekoga ko nije iniciran.

Zamislite situaciju, da vredno i marljivo pripremate svoje oruđe godinama, nabijajući silu energije u samu relikviju, i da vam to neko posle toliko rada i truda obesveti i učini potpuno neupotrebljivim. Možda čak i sa svesnom namerom da vam to učini. Samo one magijske relikvije nad kojima je zaokružen celokupan ciklus energizovanja sa 462 ponavljanja su otelotvorenje Univerzalne Sile čime u sebi sadrže makrokosmičku zaštitu. Tek tada je relikvija Svetinja nad Svetinjama i niko, pa ni najiskusniji mag takvo oruđe vam ne može uništiti. Ali pazite, tada vam takvo oruđe neko može ukrasti i iskorititi sav vaš trud i muku. Relikvija u rangu Svetih Relikvija je magijsko sredstvo trajne moći, i to je osnovni razog zašto neki magovi tragaju za drevnim relikvijama i sakramentima. Zamislite tek moć i silu sadržanu u nekoj relikviji staroj hiljadama godina, koja bila tada moćna, a kojoj je moć vremnom uvećana. Naravno, da bi se mogla iskoristiti bilo koja relikvija koju mag nije sam proizveo, podrazumeva da je mag dovoljno uvežban da "čita" eterični zapis, kako bi mogao da spozna kojoj je svrsi relikvija bila njamenjena i da li je može koristiti u svom radu.

 

 

 

I u ovom slučaju treba slediti isti postupak koji je opisan u prvom delu o energizaciji voljom. Međutim, u ovom slučaju se preporučuje da se skladištenje moći u relikviju postigne bez prenošenja lične svesti u njega. To se može ostvariti prostom mentalnom projekcijom volje posredstvom imaginacije, preko tela maga, nejčešće ruke, ili direktno iz Svemira. I u ovom slučaju mag ne sme zaboraviti da postavi granice moći koja je oblikovana u relikviji. On se takođe, pomoću imaginacije, mora koncentrisati na svrhu kojoj relikvija treba služi. Ponavljanje punjenja se podrazumeva u smislu koji je već opisan. Iskusnom magu, zaista ne treba ponavljati da će moć koja je na ovaj način otelotvorena u relikviji zračiti na veliku daljinu. Kada mag između sebe i izabranog cilja ili objekta stvori eteričnu vezujuću nit posredstvom eterične matrice, on će biti u stanju da premosti i prostor i vreme, a moć koja je u pitanju delovaće odmah, pri upotrebi relikvije, bilo na duhovno biće koje se priziva, ili na neku materijalnu stvar i proces u našem pojavnom svetu. Delovanje može biti i na neku osobu na koju mag želi delovati, a uticaj će biti istog intenziteta i realno uspešan kao da ta osoba stoji baš ispred njega. Relikvija napunjena Životnom Silom (Eterom) ili magnetnom silom Etera (biomagnetizam), uz pravilno postavljanje granica ili uslova sa idejom da se Životna Sila u relikviji automatski pojačava iz dana u dan, relikvija će lako omogućiti magu da ostvari svaku pojavu na koju se može delovati Životnom Silom. Sa Svetom Relikvijom koja je napunjena kroz pun ciklus ponavljanja na ovaj način, čak i neiskusna osoba može činiti čuda, pod uslovom da zna kako da je koristi. Stoga je u ličnom interesu savakog maga da dobro čuva tajnu o svojim magijskim sredstvima, a posebno o Magijskom Štapu. Štap, ovde posebno izdvajam jer se on može energizovati i na takav način da će on automatski donositi, bez ikakvog napora volje, izvesnu količinu Životne Sile iz Svemira, koja će onda zračiti iz Štapa. Ovo je moguće i kad su u pitanju Mač, Koplje, Malj (Čekić) i Sekira.

Energizacija relikvija električnim, magnetnim, ili elektro-magnetnim strujama Vrtložnih Sila (Elemenata) je uvek isto, samo sa tim izuzetkom što se u izvesnim slučajevima može izostaviti prenos svesti maga. Ukoliko se želi jedna relikvija napuniti sa obe struje nekog Elementa, postupak je nešto složeniji, zapravo mora se naizmenično vršiti punjenje u jednom danu električnim, a u drugom danu magnetnim strujama. Za relikviju koju treba napuniti samo jednom strujom, električnom ili magnetnom, ta struja se mora izvlačiti iz Svemira i uneti u relikviju, na koju mag mora koncentrisati želju da će kad god on poželi nešto, struja nagomilana u relikviji odmah ostvariti to što on želi, čak i kada bi se usmerio u najdalju moguću oblast ili pak na Astralnu ili Eteričnu Ravan. Ako akumulaciju ograničite tako da se nagomilana struja u relikviji automatski sama pojačava iz Svemira tako da sama deluje bioelektrično i biomagnetično, relikvija će izrasti u neverovatno moćno magijsko sredstvo. Kada se mag sprema da radi sa određenim Elementom, preporučuje se da pre svake upotrebe ovih relikvija u svom telu akumulira struje koje su u pitanju, da bi bio dovoljno jak za rad sa nagomilanom strujom u samoj relikviji. Ako pak nije u stanju ili nema vremena da to učini, zbog prirode obreda ili situacije koja zahteva brzu reakciju, on u tom slučaju treba sebe da izoluje pre nego što relikviju uzme u ruke i to stavljanjem rukavica od čiste svile. Mag nikako ne sme uzeti u ruke nijedno magijsko sredstvo ukoliko nije predhodno pripremljen, ili ukoliko ne stavi ove rukavice.

 

 

 

Energizacija relikvija osnovnim Elementima se vrši pomoću imaginacije bez obzira da li je relikvija izrađena prosto ili sadrži kondenzator vrtložnih struja. Ovo se najčešće praktikuje kod magijskog Štapa, Koplja, Trozupca, Mača, Bodeža, Sekire, Malja i Biča. Imaginacija projekcijom volje vrši se unošenjem želje da Elementi moraju da se povinuju magu kada on koristi reelikviju, nezavisno od toga kojoj Oblasti pripadaju. Ako se relikvija dovoljno napuni moćima nad Elementima, onda će željene rezultate izazivati Duhovi Elemenata. Mag bi trebao da ovu vrstu energizacije proširi na moć svih Elemenata, Vatru, Vazduh, Vodu i Zemlju, tako da ne bude prisiljen da svoje rituale ograničava samo na određeni Element.

Kada priziva, mag bi trebao u svoj Magijski Krug pozvati Gospodare Elemenata, jednog za drugim, da se zakunu Magijskom Štapu ili relikviji koju koristi, da će mu u svako doba biti apsolutno pokorni. Nakon toga mag može, ako želi, ugravirati na svoju relikviju određene Pečate svakog pojedinog Starešine Elemenata. Ovo, naravno, nije neophodno, jer u rukama maga svaka njegova relikvija predstavlja njegovu apsolutnu Volju i njegovu Moć nad svim Duhovima Elemenata. Mag može, na osnovu svog iskustva i razvoja, nakon izvesnog vremena izraditi poseban Pečat za Elemente prema sopstvenim korespondencijama i zakleti svakog od Gospodara Elementa da bude poslušni sluga ne samo Pečata koji je mag ugravirao na relikviju koju koristi, već i sluga relikvije u celini i njegov lični sluga.

Postoji još jedan način za energizaciju ralikvija, a koji se najčešće koristi za punjenje Magijskog Štapa moćima Elemenata. U ovom slučaju mag posredstvom imaginacije povlači Silu Elementa koji želi koristiti u svom radu direktno iz Svemira i to iz one Oblasti njegove naročite zastupljenosti. Koncentracija ovde treba da bude usmerena na natapanje relikvije vrtložnom Silom Elementa, sa ekspanzivnom, eksplozivnom i dinamičnom pokretačkom snagom. Kasnije, kada mag radi sa ovakvom vrstom nabijenog magijskog sredtva, željene rezultate i posledice delovanja ne izazivaju Duhovi Elemenata već direktno sam mag.

Magijski Štap, pripremljen na ovakav način će magu pružiti neverovatno zadovoljstvo u osećaju da je on lično, neposredni uzrok magijskog dejstva. Na početku savetujem da svaki aspirant napravi po jedan poseban Štap za svaki Element, s tim što te Štapove mora čuvati odvojeno, jer se ne smeju međusobno dodirivati i mešati. Naročito se ne sme dogoditi, u ovom slučaju, da mag ne zna koji je Štap napunjen kojim Elementom, pa je zato najbolje svaki posebno obeležiti određenom bojom prema korespondencijama Elemenata ili ugravirati Pečate Elemenata. Postoji mogućnost da se jedan Štap energizuje vrtložnim silama svih Elemenata, ali je ovaj postupak isuviše komplikovan za primenu na početku magijske prakse. Ovo su veštine, kasnije, Visoke Magije Elemenata. Čak i verziran mag, sa puno iskustva, radije će imati odvojene Štapove Elemenata jer su i praktičniji za kasniju upotrebu.

Relikvija energizovana na ovakav način će u početku delovati samo na mentalnom nivou Zemaljske ravni, ali vremenom, kako se ponavljanjem ceremonije energizacije, snaga relikvije povećava, tako će i njeno dejstvo bivati sve jače i rasprostranjenije ka svim planovima postojanja. Magijski Štapovi Elemenata će omogućiti magu da putem vrtložne sile Elementa vrši uticaj na Duhove, ljude, životinje pa čak i na neživu prirodu. Zreo i realizovan mag je sposoban da pomoću ovakvog Štapa izaziva svakakve čudesne pojave, bilo da su one prirodne poput delovanja na vremenske prilike ili na rast biljaka, bilo da su samo mentalne tvorevine sa namerom vršenja uticaja na druga bića i neživu materiju.

 

 

 

Energizacia Eterom, u njegovom najčistijem obliku, nije moguća jer se Eter ne može akumulirati u neživu tvar. Ali, kako je Eter je sam po sebi sadržan u svakoj tvari, to znači da mag može kroz ovaj proces, stalnom meditacijom o kvalitetu i moći Čistog Etera u svim njegovim vidovima, energetski vezati za relikviju Princip ispoljavanja Etera čime će konačno, nakon 462 ponovljena procesa, ta relikvija omogućiti magu da izazove direktna dejstva kroz Eter na svaki plan postojanja uključujući manifestaciju i ispoljavanje na materijalnom planu našeg pojavnog sveta.

Magijski Štap energizovan na ovakav način, omogućiće magu da, pomoću snage svoje volje, emituje bilo koju moć posredstvom Štapa direktno u Eter, odakle će onda, kao naboj stvoren elektro magnetnim strujama, imati direktan uticaj sa Eterične ravni na materijalni svet. Sva duhovna bića, uključujući Božanstva i Drevne Sile, će se prema ovakvom Magijskom Štapu odnositi sa krajnjim strahopoštovanjem, a poseban i zastrašujući efekat će imati na Duhove Carastva Tame. Magijska oruđa i oružja energizovana na ovaj naćin, uglavnom koriste magovi koji su naklonjeni radu sa Demonima i Demoskim Silama da bi ih učinili popustljivim i primorali ih na realizaciju dela koje se od Njih taži. O, zaista nezamisliva dela mogu biti učinjena.

 

 

 

Univerzalna Svetlost, kao Element iz kojeg je sve stvoreno, se može akumulirati u sva magijska oruđa. To se čini mentalnim usredsređenjem kroz imaginaciju na kvalitet Svetlosti, tako da ta koncentrisana Svetlost sija poput Sunca, moćno i zaslepljujuće. Relikvije energizovane na ovaj način se koriste u rituale prizivanja viših Duhova Svetlosti, Starešina planetarnih Oblasti koje okružuju Zemlju i Božanstava. Magijski Štap napunjen Svetlošću če biti odličan magnet koji će učiniti da svetlosna bića obrate pažnju na volju maga i njegovu želju. Osim, generalno zahtevne pripreme ovakvog Magijskog Štapa, on se mora i posebno pripremiti za upotrebu kao što je izolacija rukohvata čistom belom svilom. Ovakav Štap se mora posebno čuvati odvojen od drugih Štapova i to ne samo umotan u čistu belu svilu, već i u posebno napravljenoj i namenjenoj kutiji.

Energizacija magijskih relikvija Izračenjem Tame je jedan od najopasnijih magijskih procesa. Zbog toga ovde ove postupke neću opisivati čak ni u naznakama. Ne savetuje se nikome da pokušava da ritualno zalazi u Carstvo Tame sve dok u potpunosti ne ovlada svim osnovnim Elementima, Eterom i emanacijom kroz eteričnu plazmu, posredstvom eterične matrice i Elementom Univerzalne Svetlosti u punoći njenog ispoljavanja. Tama je potpuno nesaglediva, do te mere da može progutati čak i Bogove, a kamo li nespremnog i neobučenog maga. Početnike ovde ne treba ni spominjati. Priče o totalnim iščeznućima zabeležene su u mnogim grimoarima i magijskim knjigama. Stoga, eksperimenti u radu sa Silama Tame su potpuno zabranjeni. Isto tako, prema Univerzalnom Zakonu i Božanskom Promislu, o Njima je zabranjeno govoriti.

 

 

o posvećenju i energizaciji magijskih sredstava

 

Mag nikada ne sme zaboraviti da Štap i svaka druga magijska relikvija predstavljaju njegovu Istinsku Volju u njenoj potpunosti. Apsolutna Moć kojoj se teži, jednaka je preuzetom Magijskom Zavetu, pa otuda mnogim magovima njihov Magijski Štap ne predstavlja samo Snagu Volje, već i snagu Magijskog Zaveta koji se, gledano kroz Univerzalni Zakon, nikada ne sme i ne može raskinuti.

Procesi energizacije magijskih sredstava se ne započinju pre obavljenog Velikog Obreda Samoinicijacije kroz koji se mag, Imenom i Pečatom, koji izražavaju njegovo biće, Duh Dušu i Telo, predstavlja Univerzumu, Svim ravnima postojanja i Univerzalnom Božanskom Promislu, pred kojim daje najsvetiji Zavet među zavetima, Zavet Samoposvećenja. Tek nakon ovog najvećeg i najznačajnijeg Dela kojim se otvara Prva Kapija na Putu u Sveto Kraljevstvo, mag može pristupiti radu i pripremi svojih ritualnih sakramenata. Izuzetak su samo Magijski Dnevnik, Magijska Odora i nekoliko osnovnih sredstava koja se koriste u osnovnoj Magiji Elemenata kao Preinicijacijskoj Magiji. Ova preinicijacijski pripremljena i posvećena sredstva se nakon Obreda Samoinicijacije energizuju u skadu sa opisanim postupcima.

Mag nikada i ni pod kojim uslovima ne sme nikome razotkriti postupke i namenu svojih relikvija. Detalji ove naročite stvari prepušteni su u celini samom magu. Iz ovoga što je rečeno u ovom poglavlju o magijskim sredstvima, svaki aspirant će znati kako da postigne svoj cilj, a ako želi, on svaku svoju relikviju može nazvati tajnim imenom koje predstavlja njegovu snagu volje. Sasvim je jasno da se to ime mora čuvati kao najsvetija tajna i da se nikada ni pod kojim okolnostima ne sme odati.

 

 

 

 

 

<<<       O       >>>

 

 

Sva prava rezervisana

Copyright © 2011 by Alexandar Thorn

Poslednje izmene: 23-01-2013 03:32