Na Kapiji Bezdana
 

 

Preinicijacijaska Magija


OGLEDALO DUŠE - Drevni i Primitivni Obred Samosagledavanja

ISKRA SRCA - Drevni i Primitivni Obred Samoposvećenja

UNUTRAŠNJI OGANJ - Drevni i Primitivni Obred Samospoznaje

BUĐENJE ZMAJA - Drevni i Primitivni Obred Ozarenja Duha

STAZA SVETLOSTI - Drevni i Primitivni Obred Spoznaje Sveta

IZGRADNJA PIRAMIDE - Drevni i Primitivni Obred Odvajanja Stvarnosti

 

BARAGNIR ZAG NEHAR

 

Baragnir (Svetilište) Zag (Senka) Nehar (Crna Svetlost), Svetilište Senke Crne Svetlosti je učenje koje se zasniva na Drevnom i Primitivnom Obredu Svetlosti i Tame kroz posvećenje u solarno-lunarne misterije Drakonskih kultova Drevnih Bogova. Potiče i temelji se na staroj tradiciji Sumera prenošenoj i kroz tradicije Akada, Asirije i Vavilona. Fragmentarno je inkorporirana u mnoga druga učenja, naročito u Kabalu i Arapsku magiju preislamskog doba i postislamskih pravaca, posebno sufizam, a preko njih uneta u većoj ili manjoj meri u skoro sva zapadnjačka hermetička i moderna učenja. Sama filosofija ovog učenja vrlo je bliska i u dobroj meri nalik ili istovetna učenjima kao što su prebramanističko arijsko i to pre svega Rig Vedsko učenje, zatim kinesko učenje o Dao-u (Tao) i tibetansko prebudističko Bon-pos učenje. Bliskost se takođe može pronaći i u teravada Budizmu i Džainizmu. Kosmologija sumerskog nasleđa je pored pomenutih učenja bliska i staroegipatskoj kosmologiji posvećenika u Totove Misterije kao i kosmologiji Maja i Asteka, iako se ove poslednje teško mogu potpuno osvetliti i rekonstruisati zbog nedostataka pisanih knjiga i drugih artefakata koji su besomučno uništavani od strane Rimokatoličke crkve. Mnogo od ovog učenja je uneto u brojne pravce gnosticizma i kasnija hermetička učenja i kultove, međutim kroz njih je teško pratiti liniju izvornosti zbog sinkretističke prirode gnostičkih i hermetičkih učenja zasnovanih na antičkim misterijama Grčke, Rima i Egipta.

Obred Svetlosti i Tame se razvio u brojne religijske forme i kultove stare Mesopotamije i odatle uneo i u slične religijske forme drugih tradicija. Međutim ovo učenje je prevashodno prenošeno u starim magakadima, magijskim učilištima, kao magijsko spoznajni sistem kroz koji su prolazili svi magovi i verske vođe tog doba. Reklo bi se "zlatno doba magije" u kojem su magija, religija, filosofija i život u ukupnom smislu bili jedno. Upravo iz tog razloga nikada nije postojala ni jedna knjiga posebno označena ili napisana kao magijska knjiga ili knjiga o magijskim veštinama, niti knjiga verskih obreda. Svi spisi tog vremena (glinene ploče) su bili kratki spisi koji govore o određenoj temi ili obredima. Postojale su ogromne hramske biblioteke u kojima su bile pohranjene ove ispisane ploče, i kao takve su bile korišćene za učenje i pripremanje sveštenika i kraljeva tog doba, ali i za beleženje hronika kraljevstava (gradova) i opisivanje svakodnevnog života. Najpoznatija od takvih je biblioteka iz Ninive, iz vremena Kralja Asurbanipala. Mnoge od ovih ploča su kasnije prepisivane i u druge forme, poput papirusa i pergamenata i prevođene na ostale jezike tog doba. Na ovaj je način u fragmentima i sačuvano mnogo toga u drugim kulturama i tradicijama. Ne retko su i sami sveštenici magovi pred kraj samog vavilonskog carstva prepisivali najznačajnije tekstove i prevodili ih na druge jezike, kako bi šireći se zemljama starog sveta poneli ta znanja sa sobom i preneli ih na nove generacije magova. Vremenom nakon nestanka starih škola magije i izvornih kultura drevne Mesopotamije, koje su se prelile i stopile sa novim narodima i carstvima koja su nastajala, ova učenja su prenošena na isti način kroz razne kultove kojima su pripadale male grupe ljudi ili plemena. Međutim ova tradicija nikada nije promenila svoju formu učenja kroz praksu prenošenja živog znanja. Stoga se nikada i nije pojavila nijedna knjiga o ovim kultovima ili učenjima. Knjiga Mrtvih (Šotenerom), ili Nekronomikon, knjiga o kojoj se mnogo spekuliše, iako je spis ove tradicije, nikada i nije postojala kao jedna knjiga. Zbog toga postoje i brojne verzije. Knjiga Mrtvih je zapravo kodeks, ili skup većeg broja različitih spisa koji su povezani u jednu celinu, a razlikuju se od autora do autora kodeksa, odnosno potrebe za koju je takav kodeks i nastao. Autohtonost i izvornost učenja je uvek čuvana kroz živo prenošenje znanja čiji su ovi mnogobrojni mali spisi sastavni deo. Sistematizacija spisa sumerskog nasleđa nikada nije izvršena i mišljenja sam da u dogledno i prilično dugo vreme to još niko neće ni raditi te će ostati kao tradicija koja se prenosi isključivo linijom učeničkog nasleđa. Tako je bilo uvek, tako je i danas.

U starim magijskim školama, a i kasnije kroz kultno prenošenje znanja, magijska obuka je podrazumevala jedan veoma širok spektar znanja od kojih bi se mnoga mogla porediti sa današnjim naukama, iako ne u tako stogim formama podele po disciplinama. Sistematična magijska obuka po predanju drevnih magijskih škola trajala je 13 solarnih ciklusa (godina). Međutim, ljudska priroda se teško preobražava i zaista su retki oni koji ukupan proces magijske obuke prođu za ovaj period. Realno vreme za dostizanje nivoa Maga-Annakia (Adept - Duhovni Učitelj) je 25-30 godina magijskog rada i prakse. Izuzeci su takozvane "vanvremenske duše", pojedinci koji se rađaju sa prirodno razvijenim pojedinim veštinama i sposobnostima. To su ljudi koji se rađaju po "Božanskom Promislu" i sa određenom misijom. Takođe, treba uzeti u obzir i činjenicu da se njihova obuka vršila uvek u potpuno posvećenim hramskim uslovima života i rada, što je danas gotovo u potpunosti nezamisliva praksa. Stoga, posmatrajući naš današnji način života, čak i uz maksimalnu posvećenost, trebalo bi dva puta više vremena no što je to ranije bio slučaj.

Proces učenja i sticanja znanja nije određen godinama starosti. U ranijim vekovima ona je uvek započinjala sa 7 do 8 godina. Međutim to danas nije potrebno jer postoji ono neophodno opšte obrazovanje kroz školske sisteme. Najbolje vreme za otpočinjanje procesa učenja i pripreme za magijsku obuku je 14 godina. Praktična magija i primena magijskih znanja i veština se ne preporučuje pre zaokruženog ciklusa polnog sazrevanja (okvirno oko 16. godine). Obred samoinicijacije se ne preporučuje pre zaokruženog ukupnog ciklusa fizičkog razvoja i sazrevanja (okvirno oko 18. godine). Inicijacijska magija i posvećenje u okultne tajne i misterije se ne vrši pre navršene 21. godine života, odnosno završetka procesa umnog sazrevanja. Posvećenje u Visoku Kraljevsku Magiju nije moguće pre završetka procesa duševnog i otpočinjanja procesa duhovnog sazrevanja sa navršenih 28-29 godina života (prvi Saturnov ciklus).

Ukupna obuka je podeljena na četiri glavna dela:

Preinicijacijska magija je trajala najduže, oko 7 godina, što danas, s obzirom na opšte obrazovanje, može biti svedeno na znatno kraći period, do 2 godine. Podrazumeva:
- sticanje i usavršavanje opštih znanja (književnost, umetnost, istorija, matematika),
- čitanje i proučavanje svetih spisa (religijski okvir),
- sažimanje znanja o magiji, magijskom i svetovnom životu, te determinisanje (određenje) magijskog i svetovnog života,
- započinje se praktični rad i obuka kroz osnovnu Magiju Elemenata,
- upoznaje se sa magijskim sredstvima, njihovom izradom i primenom.

Ovaj period se završava Velikim Obredom Samoposvećenja, za koji posvećenik odabira svoje magijsko ime i stvara svoj magijski pečat (sigil).

Samoinicijacijska (prva inicijacijska) magija imala je dva nivoa. Prvi nivo se odnosi na pripremu za svetovne dužnosti i obuku kroz:
- proučavanje kosmologije, te delovanje i primenu Univerzalnih Zakona,
- ovladavanje umom tehnikama kontrole uma i svih umnih ispoljavanja,
- čitanje i proučavanje svetih spisa (magijski okvir)
- osnovnu astrologiju i tehnike astroloških predikcija.

Ovde se završavala inicijacijska obuka za sve vrste svetovnih dužnosti, a dalje se nastavljala u posebnim učilištima za zanate, trgovinu i ratničke veštine (danas bi se to odnosilo na sva svetovna zanimanja).

Drugi nivo na koji su prelazili samo odabrani od strane visokih sveštenika odnosi se na duhovnu pripremu za zvanje sveštenika i podrazumeva obuku kroz:
- viši nivo čitanja i proučavanja svetih spisa, odnosno spoznaju kontemplativnom meditacijom na parabole u svetim spisima,
- viši nivo astrologije i tehnika astroloških predikcija što bi u današnjem smislu značilo sledeća znanja: astrološke korespondencije, ijatromatematika (astropsiholigija, astromedicina i astrologija odnosa), mundalna astrologija, horarna astrologija, elekciona astrologija, astrologija nebeske sfere realnih pozicija, okultna astrologija sa magijskim astrokorespondencijama, apotelezmatika i tehnike astrološkog čitanja eterične ravni,
- uvođenje u tajne i misterije alhemije kroz: magiju biljnog carstva, magiju životinjskog carstva, magiju mineralnog carstva (metali, minerali, poludrago i drago kamenje), spagiriju i tehnike spravljanja biljnih esencija, talismansku magiju i tehnike izrade amajlija i talismana i tehnike izrade esencija Hrane Života i Vode Života,
- viši nivo Magije Elemenata i tehnike ovladavanja vrtložnim centrima i kovitlajućim silama (elementima) i tehnike izračenja (mentalna projekcija),
- seksualnu magiju i tehnike transformacije sila vrtložnih centara,
- astralnu projekciju i tehnike izlaska na astralnu ravan,
- astralnu magiju i otvaranje kapija Onostranog sveta.

Ovde se završavala ukupna obuka preinicijacijske i prve (samo)inicijacijske magije koja je trajala okvirno 13 godina, a za šta bi u današnje vreme, s obzirom na nivo opšte stečenog znanja, bilo potrebno ne više od 6 godina posvećeničkog rada i pripreme.

Sledeća dva nivoa spadaju u posvećeničku (inicijacijsku) magiju i predstavljaju obuku za zvanje sveštenika (Magavan) kroz inicijacijsku Kraljevsku Magiju i dostizanje nivoa adepta (Maga-Annakia) kroz Kraljevsku Annakia Magiju. Ukupan program oba nivoa obuke, rada, priprema, rituala i sticanja moći se se ne objavljuju neinicijatima. Traju od najmanje sedam godina pa nadalje.

Ovo je jedan kratak i vrlo štur prikaz u glavnim naznakama onoga što predstavlja Put Spoznaje prema Drevnom i Primitivnom Obredu Svetlosti i Tame. Ovo je jedan specifičan put koji se po mnogim svojim sadržajima prilično razlikuje od svega onoga što se zna u ostalim tradicijama i učenjima. Rad podrazumeva potpuno posvećeništvo i samo je na prvom nivou tolerantan prema svim vrstama drugih praksi u smislu istraživanja i proučavanja te svih oblika svetovnog života, jer ono što se smatra preinicijacijskom magijom predstavlja temelj za magijsku praksu, u većoj ili manjoj meri, u skoro svim tradicijama.

Viši inicijacijski nivoi podrazumevaju potpunu posvećenost i unutrašnju transformaciju bića u jednu novu formu života kroz potpuno poništavanje ega i uznošenje sopstva. Kao što je rečeno da se Feniks nikada ponovo ne pojavljuje pred očima sveta, a da pre toga svečano ne uništi ostatke i dokaze svog prethodnog života, tako je i u procesu magijske obuke. Nema dostizanja najviših nivoa spoznaje niti realizacije bilo koje moći bez ukupne unutrašnje transformacije i započinjanja jednog sasvim novog života. Naravno ja ostavljam mogućnost da svako gradi sopstveni pogled na magiju i spoznaju uopšte. I ostavljam mogučnost da svako gradi svoj put onako kako misli da teba, po svojim sklonostima i stećenim uvidima i znanju. Ali, takođe zadržavam pravo da svoja znanja i umeća zadržim i prenesem samo u onoj meri u kojoj smatram da je to moguće do određenog nivoa opšte spoznaje, a na dalje u zavisnosti prema individualnim afinitetima i stremljenjima inicijata. Razume se sasvim da viši nivoi spoznaje, magijske prakse i rituala neće biti objavljivani niti prezentovani neinicijatima.

 

 

 

 

 

 

<<<

Sveto Kraljevstvo Magije

Copyright © 2011-2012 by Alexandar Thorn

>>>